Views
11 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

Dichiarazione di

Dichiarazione di conformità UE Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive UE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità. Prodotto: AT, AT Fp AWT, AWT Fp PT, PT Fp SB F M80, SB F M80 S SB F M80 3, SB F M80 3 S SB F M80 Sm SB F M80 Sm S Modello: 1.534-xxx Direttive UE pertinenti 2006/42/CE (+2009/127/CE) 2014/30/UE 2014/35/UE Dati tecnici Attacco elettrico Tensione V 230 400 Frequenza Ph/Hz 1/50 3/50 Assorbimento di potenza W 400 Protezione IPX4 Condizioni ambientali Temperatura °C -10...40 Umidità % 10...80 Emissione sonora Pressione acustica dB(A) 63 L pA Dimensioni Lunghezza mm 1092 Larghezza mm 531 Altezza mm 1094 Peso kg 70 Responsabili della documentazione: MTM Hydro Srl Via Moglia, 33 12062 Cherasco (Cn) - Italy Tel. +39 0172 427311 Fax +39 0172 495437 C.F./R.I./P.IVA/V.A.T.: IT 02469390047 Cap. Soc. € 255.000 - REA CN-178422 CCIAA info@mtmhydro.it PEC: mtmhydro@multipec.it www.mtmhydro.it 2018/01/01 18 IT - 4

Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar. Inhoud Zorg voor het milieu. . . . . . . . . NL 1 Veiligheidsinstructies . . . . . . . . NL 1 Ingebruikneming . . . . . . . . . . . NL 1 Bediening. . . . . . . . . . . . . . . . . NL 2 Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . NL 2 Buitenwerkingstelling. . . . . . . . NL 2 Onderhoud en instandhouding NL 2 Garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 3 Toebehoren en reserveonderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 3 Vervoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 3 Opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 3 EU-conformiteitsverklaring . . . NL 4 Technische gegevens . . . . . . . NL 4 Zorg voor het milieu De verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Gooi het verpakkingsmateriaal niet met het huisvuil weg, maar zorg dat het gerecycled kan worden. Oude apparaten bevatten waardevolle materialen die gerecycled kunnen worden. Batterijen, olie en gelijksoortige stoffen mogen niet in het milieu terechtkomen. Geef oude apparaten daarom bij een geschikte verzamelplaats af. Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH) Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder: www.kaercher.com/REACH Veiligheidsinstructies Algemeen Om gevaren voor personen, dieren en voorwerpen te vermijden, gelieve voor het eerste gebruik de volgende documenten te lezen en in acht te nemen: – de gebruiksaanwijzing – alle veiligheidsinstructies – de betreffende nationale wettelijke voorschriften Bij toepassing als zelfbedieningsinstallatie dient de exploitant ervoor te zorgen dat de gebruikers door middel van duidelijk zichtbare borden geïnformeerd worden over – mogelijke gevaren, – beveiligingsvoorzieningen, – de bediening van het apparaat. Bediening Dit apparaat kan bediend worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, gevoelsmatige of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis wanneer ze onder toezicht staan en gewezen worden op het veilige gebruik van het apparaat en de daarmee samenhangende gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet zonder toezicht uitgevoerd worden door kinderen. Houd het bereik rond de machine steeds proper en zorg ervoor dat de bodem niet vuil en/of met olie of vet is verontreinigd. Wat te doen in noodgevallen A Apparaat met muntinworp B Apparaat met starttoets 1 Toets "STOP" Druk in geval van nood op de toets "Stop". Gevarenniveaus GEVAAR Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen leidt. WAARSCHUWING Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan leiden. VOORZICHTIG Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden. LET OP Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot materiele schade kan leiden. Symbolen op het toestel GEVAAR Gevaar door elektrische spanning! Doelmatig gebruik Dit apparaat reinigt voetmatten van motorvoertuigen. De matten kunnen van rubber of textiel zijn. Het vuil wordt met een roterende borstelwals van de mat verwijderd en in een vuilreservoir verzameld. Het is verboden om het apparaat in explosiegevaarlijke bereiken te gebruiken. Tijdens het gebruik moeten alle deuren gesloten zijn en alle afdekkingen geplaatst zijn. Dit apparaat is geschikt voor industrieel gebruik. Spanningsvoorziening inschakelen. 1 Slot 2 Afdekking Sloten openen. Afdekking wegnemen. 1 Hoofdschakelaar Hoofdschakelaar in positie „1“ draaien. Breng de afdekking aan. Plank (optie) naar omhoog zwenken 1 Houder 2 Schroef Ingebruikneming Apparaat inschakelen Plank naar boven trekken, omhoog zwenken en voor het vastklikken naar beneden drukken. Alle 4 schroeven vastdraaien zodat de plank niet meer naar omlaag kan worden gezwenkt. NL - 1 19