Views
8 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

Betjening

Betjening Betjeningselementer For hver 8000 cykler Udskift børsten (se „Vedligeholdelsesarbejder“). Vedligeholdelsesarbejder Tømning af møntkassetten A Maskine med møntindkast B Maskine med starttast 1 Møntsprække 2 Kontrollampe 3 Møntudkast 4 Starttast 5 Måtteindtræk 6 Måtteudløb START Rengøring af måtten Maskine med møntindkast: Kast en mønt i møntindkastet. Maskinen starter. Maskine med starttast: Tryk på starttasten. Maskinen starter. Drej ned til måttens side, der skal rengøres. Skub måtten ind i måtteindtrækket, og hold den fast. Lad måtte blive trukket ind i maskinen flere gange, træk den tilbage, og drej den, indtil alle steder på måtten er rengjort. Træk måtten ud af maskinen. Bemærk: Hvis måtten slippes, vandrer den gennem maskinen og skubbes ud af måtteudløbet. Indstillinger Indstilling af løbetiden Bemærk: Den indstillelige løbetid gælder for indkastningen af en af følgende mønter: – 50 eurocent – 50 britiske pence – 1 schweizerfranc – 1 polske zloty – 5 norske kroner Tag dækslet af (se “Vedligeholdelse og pleje/vedligeholdelsearbejder/aftagning af dækslet“). 1 Knap „PRG“ 2 LED 3 3 LED 1 4 Knap „P1“ 5 Styring Tryk på knappen „PRG“, og hold den fast, indtil LED 3 lyser. Driftstypen indstilling er aktiveret. Bemærk: Driftstypen indstilling afsluttes, hvis der ikke blev trykket på en knap i 10 sekunder. Indstillingen begynder med en løbetid på 0 sekunder. Den maksimale løbetid er 10 minutter. Når denne indstilling er nået, blinker LED 1 hurtigt. Tryk kot på knappen „P1“. LED 1 blinker hurtigt, og løbetiden forøges med 5 sekunder. Tryk længe på knappen „P1“. LED 1 blinker langsomt, og løbetiden forøges med 30 sekunder. Indstil den ønskede løbetid ved at trykke flere gange på knappen „P1“. Tryk på knappen „PRG“, indtil LED 3 blinker hurtigt, for at bekræfte den indstillede løbetid: Løbetiden er gemt. Ud-af-drifttagning Sæt hovedafbryderen "0". Service og vedligeholdelse FARE Fare for tilskadekomst på grund af utilsigtet startende maskine og på grund af elektrisk stød. Drej hovedafbryderen væk fra „0“, og sørg for at sikre den mod at tilkoblet igen, før alle vedligeholdelses- og plejearbejder påbegyndes. Dagligt Ved maskine med møntindkast: Tøm møntkassetten (se "Vedligeholdelsesarbejder"). Tøm smudsbeholderen (se „Vedligeholdelsesarbejder“). Kontrollér maskinen generelt. Reparér beskadigede dele. En gang om ugen Fjern smuds på måtteudløbet. Rengør maskinen. For hver 500 cykler Smør låsene med krybeolie (Caramba, WD 40) schmieren. 1 Dør 2 Lås 3 Møntkasette Åbn døren. Træk møntkassetten ud, og tøm den. Fjernelse af den forreste afdækning 1 Lås 2 Afdækning Åbn låsene. Tag afdækningen af. Tømning af smudsbeholderen Fjern den forreste afdækning (se ovenfor). 1 Snavsbeholder (ikke med i leverancen) Tag smudsbeholderen ud, og tøm den. Stil smudsbeholderen ind igen. Sæt afskærmningen på og lås den. 32 DA - 2

Aftagning af dækslet 1 Dæksel 2 Dør 3 Lås 4 Stjernegrebskrue Åbn låsene. Åbn døren. Skru stjernegrebsskruen ud. Gentag proceduren på den anden side af maskinen. Fjern dækslet. Skift af børste Tag dækslet af (se “Vedligeholdelse og pleje/vedligeholdelsearbejder/aftagning af dækslet“). 1 Dør 2 Lås 3 Skrue 4 Kileremme Åbn døren. Løsn 4 skruer. Fjern kileremmen. Fjern den forreste afdækning (se „Vedligeholdelse og pleje/vedligeholdelsesarbejder/fjernelse af den forreste afdækning“). 1 Skrue 2 Remskive Løsn 2 skruer. Træk remskiven af. A Højre side B Venstre side 1 Skrue Skru 12 skruer ud. 1 Holder 2 Skrue 3 Børstevalse Skru 4 skruer ud. Løft børstevalsen. Tag holderne ud. Tag holderen med børstevalser ud. 1 Skrue 2 Aksel 3 Holder 4 Børstevalse Skru 2 skruer ud. Træk akslen ud. Tag børstevalserne af. Montér igen i omvendt rækkefølge med nye børstevalser. Garanti I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på dit tilbehør afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet. Tilbehør og reservedele Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen. Informationer om tilbehør og reservedele findes www.kaercher.com Transport FORSIGTIG Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved transporten. Ved transport i biler skal renseren fastspændes i.h.t. gældende love. Opbevaring FORSIGTIG Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved opbevaring. 1 Tragt 2 Snavsbeholder Fjern snavsbeholderen. Træk tragten ud. DA - 3 33