Views
10 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

EUoverensstemmelseserklæring Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerhedsog sundhedskrav i EU-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed. Produkt: AT, AT Fp AWT, AWT Fp PT, PT Fp SB F M80, SB F M80 S SB F M80 3, SB F M80 3 S SB F M80 Sm SB F M80 Sm S Type: 1.534-xxx Gældende EU-direktiver 2006/42/EF (+2009/127/EF) 2014/30/EU 2014/35/EF Tekniske data El-tilslutning Spænding V 230 400 Frekvens Ph/Hz 1/50 3/50 Kapacitet W 400 Kapslingsklasse IPX4 Omgivende betingelser Temperatur °C -10...40 Luftfugtighed % 10...80 Støjemission Lydtryksniveau L pA dB(A) 63 Mål Længde mm 1092 Bredde mm 531 Højde mm 1094 Vægt kg 70 Dokumentationsbefuldmægtigede: MTM Hydro Srl Via Moglia, 33 12062 Cherasco (Cn) - Italy Tel. +39 0172 427311 Fax +39 0172 495437 C.F./R.I./P.IVA/V.A.T.: IT 02469390047 Cap. Soc. € 255.000 - REA CN-178422 CCIAA info@mtmhydro.it PEC: mtmhydro@multipec.it www.mtmhydro.it 2018/01/01 34 DA - 4

Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier. Innholdsfortegnelse Miljøvern . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 1 Sikkerhetsanvisninger . . . . . . . NO 1 Igangsetting . . . . . . . . . . . . . . . NO 1 Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 2 Innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . NO 2 Stans av driften . . . . . . . . . . . . NO 2 Vedlikehold og pleie . . . . . . . . NO 2 Garanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 3 Tilbehør og reservedeler . . . . . NO 3 Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 3 Lagring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 3 EU-samsvarserklæring . . . . . . NO 4 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . NO 4 Miljøvern Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den til en gjenbruksstasjon. Gamlle apparater inneholder verdifulle materialer som kan gjenbrukes og som bør sendest til gjenbruk. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer. Anvisninger om innhold (REACH) Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under: www.kaercher.com/REACH Sikkerhetsanvisninger Generelt For å unngå farer for personer, dyr eller ting, må følgende dokumenter leses og følges før første igangsetting av apparatet: – bruksanvisningen – alle sikkerhetsanvisninger – de respektive lands nasjonale forskrifter fra myndighetene Ved selvbetjeningsdrift må den driftsansvarlige sørge for at brukerne ved hjelp av klart synlige skilt blir informert om – mulige farer, – sikkerhetsinnretninger, – betjeningsinstrukser for apparatet. Betjening Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 års alder samt av personer med begrensede kroppslige, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfarign og kunnskap, så fremt de er under tilsyn eller er opplært i trygg bruk av appratet og de tilhørende farene. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke utføres av barn uten under tilsyn. Området rundt maskinen må alltid holdes rent og det må sørges for at gulvet ikke er skittent og/eller har søl av olje eller fett. Handling ved nødsfall A Apparat med myntautomat B Apparat med starttast 1 „STOP“-tast I nødsfall, trykk „STOP“-tasten. Risikotrinn FARE Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død. ADVARSEL Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død. FORSIKTIG Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader. OBS Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader. Symboler på maskinen FARE Fare fra elektrisk spenning! Forskriftsmessig bruk Denne maskinen tjener til rengjøring av gulvmatter til motorkjøretøy. Mattene kan bestå av gummi eller tekstil. Smuss fjernes fra matten med en roterende valsebørste og samles i en smussbeholder. Bruk i eksplosjonsfarlige områder er forbudt. Alle dører må være lukket og alle deksler må være på under drift. Dette apparatet er egnet for industriell virksomhet. Slå på strømmen som er på stedet. 1 Lås 2 Deksel Åpne låser. Ta av tildekningen. 1 Hovedbryter Drei hovedbryteren i posisjon „1“. Sett på dekselet. Sving hylle (valgfri) opp 1 Holder 2 Skrue Igangsetting Slå på maskinen Dra hyllen opp, sving den på plass og trykk ned for å få den i lås. Fest alle 4 skruene, slik at hyllen ikke kan svinges ned igjen. NO - 1 35