Views
11 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

EU-samsvarserklæring Vi

EU-samsvarserklæring Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de relevante EU-direktivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet. Produkt: AT, AT Fp AWT, AWT Fp PT, PT Fp SB F M80, SB F M80 S SB F M80 3, SB F M80 3 S SB F M80 Sm SB F M80 Sm S Type: 1.534-xxx Relevante EU-direktiver 2006/42/EF (+2009/127/EF) 2014/30/EU 2014/35/EU Tekniske data Elektrisk tilkobling Spenning V 230 400 Frekvens Ph/Hz 1/50 3/50 Effektuttak W 400 Beskyttelsestype IPX4 Omgivelsesbetingelser Temperatur °C -10....40 Luftfuktighet % 10....80 Støy Støytrykksnivå L pA dB(A) 63 Mål Lengde mm 1092 Bredde mm 531 Høyde mm 1094 Vekt kg 70 Dokumentasjonsfullmektig: MTM Hydro Srl Via Moglia, 33 12062 Cherasco (Cn) - Italy Tel. +39 0172 427311 Fax +39 0172 495437 C.F./R.I./P.IVA/V.A.T.: IT 02469390047 Cap. Soc. € 255.000 - REA CN-178422 CCIAA info@mtmhydro.it PEC: mtmhydro@multipec.it www.mtmhydro.it 2018/01/01 38 NO - 4

Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare. Innehållsförteckning Miljöskydd . . . . . . . . . . . . . . . . SV 1 Säkerhetsanvisningar . . . . . . . SV 1 Idrifttagande. . . . . . . . . . . . . . . SV 1 Handhavande . . . . . . . . . . . . . SV 2 Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . SV 2 Ta ur drift . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 2 Skötsel och underhåll . . . . . . . SV 2 Garanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 3 Tillbehör och reservdelar . . . . . SV 3 Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 3 Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 3 EU-försäkran om överensstämmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 4 Tekniska data . . . . . . . . . . . . . SV 4 Miljöskydd Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan lämna det till återvinning. Kasserade aggregat innehåller återvinningsbart material som bör gå till återvinning. Batterier, olja och liknande ämnen får inte komma ut i miljön. Överlämna därför skrotade aggregat till lämpligt återvinningssystem. Upplysningar om ingredienser (REACH) Aktuell information om ingredienser finns på: www.kaercher.com/REACH Säkerhetsanvisningar Allmänt För att förhindra faror för personer, djur och materialskador måste följande dokument läsas och observeras innan maskinen tas i drift: – bruksanvisningen – samtliga säkerhetsanvisningar – föreskrivna, gällande nationella riktlinjer Vid självbetjäningsdrift måste operatören, med hjälp av tydliga varningsskyltar, informera användarna om möjliga risker – möjliga risker, – säkerhetsanordningar samt – maskinmanövreringen. Handhavande Denna apparat hanteras av barn från och med 8 år och av personer med nedsatta psykiska, sensoriska eller mentala egenskaper eller av personer som saknar erfarenhet och/ eller kunskap att hantera apparaten om de står under uppsikt eller har instruerats i hur man på ett säkert sätt använder apparaten och känner till de risker som är förbundna med användningen. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhålls som utförs av användaren får inte utföras av barn utan att de står under uppsikt. Håll alltid rent runt maskinen och kontrollera att golvet inte är smutsigt och/eller är nedkladdat av olja eller fett. Åtgärder vid nödsituation A Maskin med myntinkast B Maskin med startknapp 1 Knapp ”Stopp” Tryck på knappen ”Stopp” i nödfall. Risknivåer FARA Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall. VARNING Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till svåra personskador eller döden. FÖRSIKTIGHET Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till lättare personskador. OBSERVERA Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till materiella skador. Symboler på aggregatet FARA Risk för elektrisk stöt! Ändamålsenlig användning Denna maskin används till rengöring av golvmattor i motorfordon. Mattorna kan bestå av gummi eller textil. Smutsen avlägsnas från mattan med en roterande borstvals och samlas i en smutsbehållare. Användning av maskinen i utrymmen med explosionsrisk är förbjuden. I drift måste alla dörrar vara stängda och alla kåpor vara monterade. Apparaten är lämplig för professionell användning. Tillkoppla spänningsförsörjningen på plats. 1 Lås 2 Skydd Öppna låsen. Tag bort skyddet. 1 Huvudströmbrytare Vrid huvudströmbrytaren till position "1". Sätt tillbaka locket. Sväng upp förvaringsplatsen (tillval) 1 Förvaringsyta 2 Skruv Idrifttagande Koppla till maskinen Dra upp förvaringsplatsen, sväng upp den och tryck ner den tills den hakar fast. Dra åt alla 4 skruvar så att förvaringsplatsen inte längre kan svängas nedåt. SV - 1 39