Views
9 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

Izjava EU o skladnosti S

Izjava EU o skladnosti S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnove in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo napravo spremeni brez našega soglasja. Proizvod: AT, AT Fp AWT, AWT Fp PT, PT Fp SB F M80, SB F M80 S SB F M80 3, SB F M80 3 S SB F M80 Sm SB F M80 Sm S Tip: 1.534-xxx Zadevne direktive EU: 2006/42/ES (+2009/127/ES) 2014/30/EU 2014/35/EU Tehnični podatki Električni priključek Napetost V 230 400 Frekvenca Ph/Hz 1/50 3/50 Poraba moči W 400 Vrsta zaščite IPX4 Pogoji okolice Temperatura °C od –10 do 40 Zračna vlažnost % od 10 do 80 Emisija hrupa Nivo hrupa L pA dB(A) 63 Dimenzije Dolžina mm 1092 Širina mm 531 Višina mm 1094 Teža kg 70 Pooblaščena oseba za dokumentacijo: MTM Hydro Srl Via Moglia, 33 12062 Cherasco (Cn) - Italy Tel. +39 0172 427311 Fax +39 0172 495437 C.F./R.I./P.IVA/V.A.T.: IT 02469390047 Cap. Soc. € 255.000 - REA CN-178422 CCIAA info@mtmhydro.it PEC: mtmhydro@multipec.it www.mtmhydro.it 2018/01/01 70 SL - 4

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika. Spis treści Ochrona środowiska . . . . . . . . PL 1 Wskazówki bezpieczeństwa . . PL 1 Uruchomienie . . . . . . . . . . . . . PL 1 Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL 2 Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . PL 2 Wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . PL 2 Dogląd i pielęgnacja . . . . . . . . PL 2 Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . PL 3 Wyposażenie dodatkowe i części zamienne . . . . . . . . . . . . . . PL 3 Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . PL 3 Przechowywanie . . . . . . . . . . . PL 3 Deklaracja zgodności UE . . . . PL 4 Dane techniczne . . . . . . . . . . . PL 4 Ochrona środowiska Materiały opakowania nadają się do recyklingu. Opakowań nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi, tylko oddawać do utylizacji. Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Baterie, oleje i podobne substancje nie mogą przedostać się do środowiska naturalnego. Z tego powodu należy usuwać (wyrzucać) zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji. Wskazówki dotyczące składników (RE- ACH) Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod: www.kaercher.com/REACH Wskazówki bezpieczeństwa Ogólne Aby zapobiec niebezpieczeństwu zagrażającemu osobom, zwierzętom i rzeczom, przed eksploatacją urządzenia należy koniecznie przeczytać następujące dokumenty i przestrzegać ich: – instrukcja obsługi – wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa – obowiązujące krajowe przepisy ustawowe W przypadku użytkowania samoobsługowego eksploatator musi zadbać o to, by użytkownicy zostali poinformowani przy pomocy dobrze widocznych tablic ostrzegawczych o – możliwych niebezpieczeństwach, – zabezpieczeniach, – obsłudze urządzenia. Obsługa Niniejsze urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych i mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i wiedzy na temat jego używania, jeżeli są one nadzorowane lub otrzymały wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i połączonych z tym niebezpieczeństw. Dzieci nie mogą się bawić tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie może być przeprowadzana przez dzieci bez nadzoru. Zawsze utrzymywać w czystości obszar wokół maszyny i upewnić się, że podłoga nie jest zabrudzona ani nie jest pokryta olejem lub smarem. Zachowanie podczas awarii A Urządzenie z wrzutem monet B Urządzenie z przyciskiem Start 1 Przycisk „STOP” W razie konieczności nacisnąć przycisk „STOP”. Stopnie zagrożenia NIEBEZPIECZEŃSTWO Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci. OSTRZEŻENIE Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci. OSTROŻNIE Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień. UWAGA Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych. Symbole na urządzeniu NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem To urządzenie służy do czyszczenia mat podłogowych w pojazdach. Maty mogą być wykonane z gumy lub tkaniny. Zabrudzenia są usuwane z maty za pomocą obracającej się szczotki i gromadzone w zbiorniku zanieczyszczeń. Praca w obszarach zagrożonych wybuchem jest zabroniona. W czasie pracy wszystkie drzwi muszą być zamknięte i wszystkie osłony zamontowane. Urządzenie przeznaczone jest do zastosowań profesjonalnych. Włączyć zasilanie elektryczne u klienta. 1 Zamek 2 Osłona Otworzyć zamek. Zdjąć pokrywę. 1 Wyłącznik główny Ustawić wyłącznik główny w położeniu "1". Zamocować osłonę. Odchylanie schowka (opcja) do góry 1 Skład 2 Śruba Uruchomienie Włączenie urządzenia Pociągnąć i odchylić schowek do góry i docisnąć na dół aż do zatrzaśnięcia. Dokręcić wszystkie 4 śruby, aby nie można było odchylić schowka na dół. PL - 1 71