Views
9 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

Declaraţie UE de

Declaraţie UE de conformitate Prin prezenta declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerinţelor fundamentale privind siguranţa în exploatare şi sănătatea incluse în directivele UE aplicabile, datorită conceptului şi a modului de construcţie pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declaraţie îşi pierde valabilitatea. Produs: AT, AT Fp AWT, AWT Fp PT, PT Fp SB F M80, SB F M80 S SB F M80 3, SB F M80 3 S SB F M80 Sm SB F M80 Sm S Tip: 1.534-xxx Directive UE respectate: 2006/42/CE (+2009/127/CE) 2014/30/UE 2014/35/UE Date tehnice Racord electric Tensiune V 230 400 Frecvenţa Ph/Hz 1/50 3/50 Consum de putere W 400 Protecţie IPX4 Condiţii de mediu Temperatura °C -10...40 Umiditatea aerului % 10...80 Emisia de zgomote Nivel de zgomot L pA dB(A) 63 Dimensiunile Lungime mm 1092 Lăţime mm 531 Înălţime mm 1094 Masa kg 70 Reprezentant autorizat cu eliberarea documentelor: MTM Hydro Srl Via Moglia, 33 12062 Cherasco (Cn) - Italy Tel. +39 0172 427311 Fax +39 0172 495437 C.F./R.I./P.IVA/V.A.T.: IT 02469390047 Cap. Soc. € 255.000 - REA CN-178422 CCIAA info@mtmhydro.it PEC: mtmhydro@multipec.it www.mtmhydro.it 2018/01/01 78 RO - 4

Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia. Obsah Ochrana životného prostredia . SK 1 Bezpečnostné pokyny . . . . . . . SK 1 Uvedenie do prevádzky . . . . . . SK 1 Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK 2 Nastavenia. . . . . . . . . . . . . . . . SK 2 Vyradenie z prevádzky . . . . . . SK 2 Údržba a starostlivosť . . . . . . . SK 2 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK 3 Príslušenstvo a náhradné diely SK 3 Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . SK 3 Uskladnenie. . . . . . . . . . . . . . . SK 3 EÚ Vyhlásenie o zhode . . . . . . SK 4 Technické údaje . . . . . . . . . . . SK 4 Ochrana životného prostredia Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín. Vyradené stroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovať. Batérie, olej alebo podobné látky sa nesmú dostať do životného prostredia. Vyradené prístroje likvidujte preto len prostredníctvom na to určených zberných systémov. Pokyny k zloženiu (REACH) Aktuálne informácie o zložení nájdete na: www.kaercher.com/REACH Bezpečnostné pokyny Všeobecne Aby ste zabránili ohrozeniu osôb, zvierat a vecí, tak pred prevádzkou zariadenia si bezpodmienečne prečítajte nasledujúce dokumenty a riaďte sa pokynmi, ktoré sú v nich uvedené: – návod na obsluhu – všetky bezpečnostné pokyny – príslušné vnútroštátne predpisy zákonodarcu Pri samoobslužnej prevádzke sa musí prevádzkovateľ postarať o to, aby boli používatelia pomocou jasne viditeľných informačných štítkov informovaní – o možných nebezpečenstvách, – o bezpečnostných zariadeniach, – o obsluhe zariadenia. Obsluha Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, ak sú pod dozorom, alebo ak boli zaškolené na bezpečné používanie prístroja a s ním spojenými nebezpečenstvami. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Deti nemôžu vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu bez dohľadu dospelej osoby. Oblasť okolo stroja je nutné udržiavať v čistote a takisto je nutné zabezpečiť, aby podlaha nebola znečistená a/alebo aby sa na nej nenachádzal olej alebo mastnota. Správanie v núdzovom prípade A Prístroj s vhadzovaním mince B Prístroj so spúšťacím tlačidlom 1 Tlačidlo „STOP“ V prípade núdze stlačte tlačidlo „STOP“. Stupne nebezpečenstva NEBEZPEČENSTVO Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. VÝSTRAHA Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti. UPOZORNENIE Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam. POZOR Pozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vecným škodám. Symboly na prístroji NEBEZPEČENSTVO Nebezpečie v dôsledku elektrického napätia! Používanie výrobku v súlade s jeho určením Toto zariadenie slúži na čistenie rohoží motorových vozidiel. Rohože môžu byť gumové alebo textilné. Nečistoty sa z rohože odstraňujú pomocou rotujúceho kefovacieho valca a zhromažďujú sa v nádobe pre nečistoty. Používanie v priestoroch so zvýšením nebezpečenstvom výbuchu je zakázané. Počas prevádzky musia byť všetky dvierka v zatvorenej polohe a všetky kryty musia byť nasadené. Toto zariadenie je určené na to, aby sa používalo v priemysle. Uvedenie do prevádzky Zapnite zdroj napätia na mieste inštalácie. 1 Zámok 2 Kryt Otvorte zámky. Odoberte kryt. 1 Hlavný vypínač Zapnutie zariadenia Hlavný vypínač otočte do polohy „1“. Nasaďte kryt. Vyklopenie odkladacej plochy (voliteľná výbava) nahor 1 Odkladací priestor 2 Skrutka Odkladaciu plochu potiahnite smerom nahor, vyklopte ju a pre zaaretovanie ju zatlačte smerom nadol. Utiahnite všetky 4 skrutky, aby odkladaciu plochu už nebolo možné sklopiť nadol. SK - 1 79