Views
11 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

A Уред със

A Уред със зареждане на монети B Уред със стартов бутон 1 Отвор за пускане на монети 2 Контролна лампа 3 Връщане на монети 4 Стартов бутон 5 Отвор за поставяне на постелки 6 Отвор за излизане на постелки Почистване на постелка START Обслужване Обслужващи елементи Уред със зареждане на монети: Пуснете монета в отвора за пускане на монети. Уредът стартира. Уред със стартов бутон: Натиснете стартовия бутон. Уредът стартира. Завъртете надолу почистваната страна на постелката. Поставете постелката в отвора за поставяне и я фиксирайте. Оставете постелката да навлезе няколко пъти в уреда, изтеглете и завъртете, докато всички места по постелката са почистени. Извадете постелката от уреда. Указание: Ако постелката се освободи, уредът я обръща и тя излиза през отвора за излизане на постелки. Настройки Настройка време за работа Указание: Възможното за настройване време за работа важи при пускането на една от следните монети: – 50 евроцента – 50 британски пенса – 1 швейцарски франк – 1 полска злота – 5 норвежки крони Свалете капака (вижте "Поддръжка и грижи/Сваляне на капака“). 1 Бутон „PRG“ 2 СВЕТОДИОД 3 3 СВЕТОДИОД 1 4 Бутон „P1“ 5 Управление Натиснете и задръжте бутон „PRG“, докато светне светодиод 3. Режимът на работа Настройка е активиран. Указание: Режимът на работа Настройка приключва, ако в продължение на 10 секунди не е бил натиснат нито един бутон. Настройката започва с време за работа от 0 секунди. Максималното време за работа е 10 минути. Ако тази настройка е достигната, светодиод 1 мига бързо. Натиснете за кратко бутон „P1“. Светодиод 1 мига бързо и времето за работа се увеличава с 5 секунди. Натиснете продължително бутон „P1“. Светодиод 1 мига бавно и времето за работа се увеличава с 30 секунди. Настройте желаното време за работа чрез повтарящо се натискане на бутона „P1“. За потвърждение на настроеното време за работа натиснете бутона „PRG“, докато светодиод 3 замига бързо: Времето за работа е запаметено. Сваляне от експлоатация Поставете главния прекъсвач на „0“. Поддръжка и грижи ОПАСНОСТ Опасност от нараняване поради включващ се непреднамерено уред и от електрически удар. Преди началото на всякакви работи по поддръжката и грижите завъртете главния прекъсвач на „0“ и осигурете срещу повторно включване. Ежедневно При уред със зареждане на монети: Изпразнете касетата за монети (вижте „Дейности по поддръжката“). Изпразване на резервоара за отпадъци (вижте „Дейности по поддръжката“). Проверете общо състоянието на уреда. Оставете да се направи смяна на повредени части. Отстраняване на мръсотията на отвора за излизане на постелки. Почистете уреда. На всеки 500 цикъла Смажете ключалките с проникващо масло (Caramba, WD 40). На всеки 8000 цикъла Смяна на четките (вижте „Дейности по поддръжката“). Дейности по поддръжката 1 Врата 2 Ключалка 3 Касета за монети Отворете вратата. Извадете и изпразнете касетата за монети. Свалете предния капак 1 Ключалка 2 Капак Ежеседмично Изпразване на касетата за монети Отворете ключалките. Свалете капака. Изпразнете резервоара за отпадъци Свалете предния капак (вижте по-горе). 1 Резервоар за отпадъци (не се съдържат в обема на доставка) Свалете и изпразнете резервоара за отпадъци. 92 BG - 2

Поставете отново резервоара за отпадъци. Поставете капака и го блокирайте. Сваляне на капака 1 Капак 2 Врата 3 Ключалка 4 Болт със звездообразна дръжка Отворете ключалките. Отворете вратата. Развийте болта със звездообразна дръжка. Повторете операцията на другата страна на уреда. Да се свали капака. Смяна на четката Свалете капака (вижте "Поддръжка и грижи/Сваляне на капака“). 1 Врата 2 Ключалка 3 Винт 4 Клинови ремъци Отворете вратата. Развийте 4 болта. Отстранете клиновия ремък. Свалете предния капак (вижте „Грижи и поддръжка/Дейности по поддръжката/Сваляне на предния капак“). 1 Винт 2 Ремъчна шайба Развийте 2 болта. Извадете ремъчната шайба. A Дясна страна B Лява страна 1 Винт Развийте 12 болта. 1 Държач 2 Винт 3 Валяк с четка Развийте 4 болта. Повдигнете валяка с четка. Свалете държачите. Извадете подложката с валяка с четка. 1 Винт 2 Вал 3 Носач 4 Валяк с четка Развийте 2 болта. Извадете вала. Свалете валяците с четка. Сглобете отново с нови валяци с четка в обратна последователност. Гаранция Във всяка страна са валидни издадените от оторизирания ни дистрибутор гаранционни условия. Евентуални повреди на Вашите принадлежности ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В случай, че трябва да предявите правото си на използване на гаранция се обърнете към специализираната търговска мрежа или към най-близкия Ви оторизиран сервиз, като представите и документите за покупката. Принадлежности и резервни части Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда. Можете да намерите информация за аксесоари и резервни части на www.kaercher.com. Tранспoрт ПРЕДПАЗЛИВОСТ Опасност от нараняване и повреда! При транспорт имайте пред вид теглото на уреда. При транспорт в автомобили осигурявайте уреда съгласно валидните директиви против плъзгане и преобръщане. Съхранение ПРЕДПАЗЛИВОСТ Опасност от нараняване и повреда! При съхранение имайте пред вид теглото на уреда. 1 Фуния 2 Резервоар за отпадъци Свалете резервоара за отпадъци. Извадете фунията. BG - 3 93