Views
9 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Technické údaje

Technické údaje Elektrické připojení Napětí 220-240 V 1~50/60 Hz Odběr proudu 6 A Stupeň krytí IP X5 Třída krytí II Síťová pojistka (pomalá) 10 A Přívod vody Přívodní tlak 0,2-1,2 MPa Teplota přívodu (max.) 40 °C Přiváděné množství (min.) 7 l/min Výkonnostní parametry Pracovní tlak Max. přípustný tlak Čerpané množství vody Čerpané množství čisticího prostředku Síla zpětného nárazu vysokotlaké pistole Rozměry a hmotnost Délka Šířka Výška Hmotnost přístroje připraveného k provozu s příslušenstvím Technické změny vyhrazeny. 8 MPa 11 MPa 5,2 l/min 0,3 l/min 10 N 280 mm 176 mm 443 mm 4,7 kg Zjištěné hodnoty dle EN 60335-2-79 Hodnota vibrace ruka-paže

Spoštovani kupec, Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika. Obseg dobave Vaše naprave je prikazan na embalaži. Pri jemanju stroja iz embalaže preverite popolnost vsebine. Pri manjkajočem priboru ali transportnih škodah obvestite Vašega prodajalca. Ta visokotlačni čistilec uporabljajte izključno za privatno gospodinjstvo: – za čiščenje strojev, vozil, zgradb, orodij, fasad, teras, vrtnih naprav itn. z visokotlačnim vodnim curkom (po potrebi z dodatkom čistilnega sredstva). – z deli pribora, nadomestnimi deli in čistilnimi sredstvi, ki jih je dovolil KÄRCHER. Upoštevajte napotke, ki so priloženi čistilnim sredstvom. zmrzaljo. Vsebinsko kazalo Splošna navodila. . . . . . . . . . . . . . . . . SL 3 Varnostna navodila . . . . . . . . . . . . . . . SL 3 Uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL 5 Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL 6 Skladiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL 6 Nega in vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . SL 7 Pomoč pri motnjah . . . . . . . . . . . . . . . SL 7 Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . SL 8 ES-izjava o skladnosti. . . . . . . . . . . . . SL 8 Splošna navodila Dobavni obseg Namenska uporaba Simboli na napravi Visokotlačnega curka ne usmerjajte v osebe, živali, aktivno električno opremo ali na samo napravo. Napravo zaščitite pred Simboli v navodilu za uporabo Nevarnost Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti. Opozorilo Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodila do težkih telesnih poškodb ali smrti. Pozor Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lahkih poškodb ali materialne škode. Varstvo okolja Embalažo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo. Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov. Opozorila k sestavinam (REACH) Aktualne informacije o sestavinah najdete na: www.kaercher.com/REACH Garancija V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis. (naslov glejte na hrbtni strani) Varnostna navodila Nevarnost • Omrežnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami. • Naprave ne vklapljajte, če so poškodovani omrežni priključni vodnik ali drugi pomembni deli naprave, npr. visokotlačna gibka cev, ročna brizgalna pištola ali varnostne priprave. • Pred vsako uporabo preverite, ali na omrežnem priključnem vodniku z omrežnim vtičem obstajajo poškodbe. Poškodovan omrežni priključni vodnik naj pooblaščeni uporabniški servis/elektro strokovnjak nemudoma zamenja. • Pred vsakim zagonom preverite gibko visokotlačno cev na poškodbe. Poškodovano visokotlačno gibko cev takoj zamenjajte. • Prepovedano je obratovanje v področjih, kjer obstaja nevarnost eksplozij. • Pri uporabi naprave v nevarnih področjih (npr. bencinske črpalke) je treba upoštevati ustrezne varnostne predpise. • Visokotlačni curki so lahko pri nestrokovni uporabi nevarni. Curka nikoli ne usmerjajte na osebe, živali, aktivno električno opremo ali na sam stroj. SL – 3 109