Views
11 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

• Visokotlačnega

• Visokotlačnega curka ne usmerjajte na druge osebe ali nase, da bi očistili oblačila ali obutev. • S paro ne škropite predmetov, ki vsebujejo zdravstveno škodljive snovi (npr. azbest). • Pnevmatike vozil/ventili pnevmatik se lahko z visokotlačnim curkom poškodujejo in počijo. Prvi znak tega je sprememba barve pnevmatike. Poškodovanje avtomobilske pnevmatike/ventili pnevmatik so smrtno nevarni. Pri čiščenju ohranite najmanjšo oddaljenost curka od 30 cm! • Nevarnost eksplozije! Ne razpršujte gorljivih tekočin. Nikoli ne vsesavajte tekočin s topili ali nerazredčenih kislin in topil! Sem spadajo npr. bencin, razredčila ali kurilno olje. Razpršeno sredstvo je visoko vnetljivo, eksplozivno in strupeno. Ne uporabljajte acetona, nerazredčenih kislin in topil, ker le-ti uničujejo materiale, uporabljene na napravi. Opozorilo • Omrežni vtič in vezava uporabljenega podaljševalnega kabla morata biti vodotesna in ne smeta ležati v vodi. • Neprimerni podaljševalni kabli so lahko nevarni. Na odprtem uporabljajte le za to dovoljene in ustrezno označene podaljševalne kable z zadostnim prerezom vodnikov: 1 - 10 m: 1,5 mm 2 ; 10 - 30 m: 2,5 mm 2 • Podaljševalni kabel vedno do konca odvijte z bobna za navijanje kabla. • Visokotlačne gibke cevi, armature in vezave so pomembne za varnost stroja. Uporabljajte le visokotlačne gibke cevi, armature in vezave, ki jih je priporočil proizvajalec. • Ta naprava ni namenjena uporabi oseb z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi. S strojem ne smejo delati otroci, mladoletne ali neusposobljene osebe. Otroke je potrebno nadzorovati, da bi zagotovili, da se z napravo ne igrajo. • Embalažne folije hranite proč od otrok, obstaja nevarnost zadušitve! • Ta stroj je razvit za uporabo čistilnih sredstev, ki jih je dostavil ali priporočil proizvajalec. Uporaba drugih čistilnih sredstev ali kemikalij lahko ovira varnost stroja. • Uporabnik mora stroj uporabljati v skladu z njegovim namenom. Mora upoštevati lokalne danosti in pri delu s strojem paziti na osebe v okolici. • Naprave ne uporabljajte, če se v njenem dosegu nahajajo druge osebe, razen, če slednje nosijo zaščitna oblačila. • Za zaščito pred brizganjem vode ali umazanije nosite primerno zaščitno obleko in zaščitne očale. Pozor • Pri daljših prekinitvah obratovanja izklopite napravo na glavnem stikalu / stikalu naprave ali izvlecite omrežni vtič. • Naprave ne uporabljajte pri temperaturah pod 0 °C. • Pri čiščenju lakiranih površin ohranjujte oddaljenost curka od najmanj 30 cm, da se izognete poškodbam. • Stroja med obratovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora. • Pazite na to, da se omrežni ali podaljševalni kabel s prevoženjem, stiskanjem, vlečenjem ali podobnim ne uniči ali poškoduje. Omrežne kable zaščitite pred vročino, oljem in ostrimi robovi. • Vsi deli pod napetostjo v delovnem območju morajo biti zaščiteni pred vodnim curkom. • Stroj se sme priključevati samo na električni priključek, ki ga je elektroinštalater izvedel v skladu z IEC 60364. • Stroj priključujte samo na izmenični tok. Napetost se mora ujemati s tipsko ploščico stroja. • Iz varnostnih razlogov načeloma priporočamo, da napravo priključite preko zaščitnega tokovnega stikala (max. 30 mA). • Čistilna dela, pri katerih nastajajo oljnate odpadne vode, kot je npr. pomivanje motorjev, podvozja se smejo izvajati samo v pralnicah z odvodom za olje. Varnostne naprave Pozor Varnostne naprave služijo za zaščito uporabnika in se jih ne sme spreminjati ali ignorirati. Stikalo naprave Stikalo naprave preprečuje nehoteno delovanje naprave. Zapah ročne brizgalne pištole Zapah zapira ročico ročne brizgalne pištole in preprečujejo nehoten vklop naprave. Prelivni ventil s tlačnim stikalom Prelivni ventil preprečuje prekoračitev dovoljenega delovnega tlaka. Če ročico na ročni brizgalni pištoli spustite, tlačno stikalo izklopi črpalko, visokotlačni curek se ustavi. Če ročico povlečete, se črpalka ponovno vklopi. 110 SL – 4

Predpogoji za stojno varnost Pozor Pred vsemi aktivnostmi z ali na napravi vzpostavite stojno varnost, da preprečite nesreče ali poškodbe. – Stojna varnost naprave je zagotovljena, ko je naprava postavljena na ravni površini. Uporaba Opis naprave Slike glejte na strani 2 1 Visokotlačni priključek 2 Stikalo naprave „0/OFF“ / „I/ON“ 3 Shranjevalna kljuka za visokotlačno gibko cev in omrežni priključni kabel 4 Ročaj 5 Shranjevalo za brizgalno cev 6 Shranjevalo za ročno brizgalno pištolo 7 Vodni priključek z vgrajenim sitom 8 Gibka sesalna cev za čistilno sredstvo (s filtrom) 9 Spojni del za priključek za vodo 10 Omrežni priključni vodnik z omrežnim vtičem 11 Ročna brizgalna pištola 12 Zapah ročne brizgalne pištole 13 Sponke za visokotlačno cev 14 Visokotlačna cev 15 Brizgalna cev s strgalom za umazanijo Poseben pribor Posebni pribor razširja možnosti uporabe vašega stroja. Podrobnejše informacije o tem boste prejeli pri vašem prodajalcu KÄRCHER. Pred zagonom Pred zagonom montirajte napravi prosto priložene dele. Slika Pritrdite nosilni ročaj. Slika Sponke za visokotlačno gibko cev izvlecite iz ročne brizgalne pištole (npr. z izvijačem z zarezo). Slika Vtaknite visokotlačno gibko cev v ročno brizgalno pištolo. Pritisnite sponko, dokler se ne zaskoči. Preverite varno povezavo s potegom za visokotolačno cev. Slika Priložen spojni del privijte na vodni priključek naprave. Oskrba z vodo V skladu z veljavnimi predpisi aparat ne sme nikoli delovati brez ločilnika sistemov na omrežju za pitno vodo. Uporabiti je potrebno ustrezen ločilnik sistemov podjetja KÄRCHER ali alternativni ločilnik sistemov v skladu z EN 12729 Tip BA. Voda, ki je tekla skozi sistemski ločevalnik, je klasificirana kot nepitna. Pozor Sistemski ločevalnik vedno priključite na oskrbo z vodo, nikoli neposredno na napravo! Opozorilo: Nečistoče v vodi lahko poškodujejo visokotlačno črpalko in pribor. Za zaščito se priporoča uporaba KÄRCHERjevega vodnega filtra (poseben pribor, naroč št. 4.730-059). Oskrba z vodo iz vodovoda Upoštevajte predpise vodovodnega podjetja. Priključne vrednosti glejte na tipski tablici / v tehničnih podatkih. Uporabljajte s platnom ojačano vodno gibko cev (ni v obsegu dobave) z običajnim priključkom. (premer najmanj 1/2 cole oz. 13 mm; dolžina najmanj 7,5 m). Vodno gibko cev nataknite na spojni del naprave in jo priključite na oskrbo z vodo. Zagon Pozor Suhi tek v trajanju več kot 2 minuti lahko vodi do poškodb na visokotlačni črpalki. Če naprave v 2 minutah ne izgradi nobenega tlaka, napravo izklopite in postopajte v skladu z napotki v poglavju „Pomoč pri motnjah“. Slika Visokotlačno gibko cev spojite z visokotlačnim priključkom naprave. Slika Brizgalno cev vtaknite v ročno brizgalno pištolo in jo pritrdite z obračanjem za 90°. Vodno pipo popolnoma odprite. Omrežni vtič vtaknite v vtičnico. Vklopite napravo "I/ON". SL – 5 111