Views
8 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Cuprins Observaţii

Cuprins Observaţii generale. . . . . . . . . . . . . . . RO 3 Măsuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . RO 3 Utilizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 5 Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 6 Depozitarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 7 Îngrijirea şi întreţinerea . . . . . . . . . . . . RO 7 Remedierea defecţiunilor . . . . . . . . . . RO 7 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 8 Declaraţie de conformitate CE . . . . . . RO 8 Observaţii generale Mult stimate client, Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiţi acest instrucţiuni original, respectaţi instrucţiunile cuprinse în acesta şi păstraţi-l pentru întrebuinţarea ulterioară sau pentru următorii posesori. Articolele livrate Pachetul de livrare a aparatului dvs. este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificaţi dacă conţinutul pachetului este complet. Informaţi imediat distribuitorul dumneavoastră dacă lipsesc părţi componente sau dacă intervin defecţiuni la transport. Domeniul de utilizare Utilizaţi acest aparat de curăţat sub presiune exclusiv pentru gospodăria particulară: – la curăţarea maşinilor, vehiculelor, utilajelor, faţadelor, teraselor, aparatelor de grădinărit, etc. cu jet de apă sub presiune (în caz de nevoie se poate adăuga şi detergent). – cu accesoriile, piesele de schimb şi detergenţii aprobaţi de KÄRCHER. Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale detergenţilor. Simboluri pe aparat Nu îndreptaţi jetul de înaltă presiune spre persoane, animale, echipamente electrice active sau asupra aparatului însuşi. Feriţi aparatul de îngheţ. Simboluri din manualul de utilizare Pericol Pericol iminet, care duce la vătămări corporale grave sau moarte. Avertisment Posibilă situaţie periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte. Atenţie Posibilă situaţie periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale uşoare sau pagube materiale. Protecţia mediului înconjurător Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare şi revalorificare a deşeurilor. Aparatele vechi conţin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelaţi la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi. Observaţii referitoare la materialele conţinute (REACH) Informaţii actuale referitoare la materialele conţinute puteţi găsi la adresa: www.kaercher.com/REACH Garanţie În fiecare ţară sunt valabile condiţiile de garanţie publicate de distribuitorul nostru din ţara respectivă. Eventuale defecţiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanţie şi care sunt rezultatul unor defecte de fabricaţie sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanţie, prezentaţi-vă cu chitanţa de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată. (Pentru adresă vedeţi pagina din spate) Măsuri de siguranţă Pericol • Nu apucaţi niciodată fişa de alimentare şi priza având mâinile ude. • Nu puneţi aparatul în funcţiune dacă este deteriorat cablul de alimentare de la reţea sau elemente importante ale aparatului, precum de ex. furtunul de presiune, pistolul de pulverizare sau dispozitivele de siguranţă. • Înainte de fiecare utilizare verificaţi cablul de reţea şi ştecherul, să nu aibă defecţiuni. Cablul de reţea deteriorat trebuie înlocuit neîntârziat într-un atelier electric / service pentru clienţi autorizat. • Verificaţi furtunurile de presiune înainte de fiecare utilizare. Înlocuiţi-le neîntârziat pe cele care prezintă defecţiuni. • Este interzisă funcţionarea în zone cu pericol de explozie. 122 RO – 3

• La utilizarea aparatului în zone periculoase (de ex. recipiente de combustibil) se vor respecta instrucţiunile de securitate corespunzătoare. • Jeturile sub presiune pot fi periculoase în cazul utilizării neconforme. Jetul nu trebuie îndreptat spre persoane, animale, echipamente electrice active sau asupra aparatului însuşi. • Nu îndreptaţi jetul de presiune spre dvs. înşivă sau spre altcineva, pentru a curăţa îmbrăcămintea sau încălţămintea. • Nu stropiţi obiecte ce conţin materiale periculoase (de ex. azbest). • Cauciucurile vehiculelor/ventilele lor pot fi deteriorate de jetul sub presiune şi se pot fisura. Primul semn este o decolorare a cauciucului. Anvelopele/supapele anvelopelor deteriorate pun în pericol viaţa persoanelor. La curăţare păstraţi o distanţă minimă de cel puţin 30 cm ! • Pericol de explozie! Nu pulverizaţi lichide inflamabile. Nu se vor aspira niciodată lichide conţinând solvenţi, dizolvanţi sau acizi nediluaţi! În această categorie intră de ex. benzina, diluantul pentru vopsea, uleiul. Ceaţa formată la stropire este inflamabilă, explozivă şi toxică. Nu folosiţi acetonă, acizi nediluaţi şi dizolvanţi, căci atacă materialele folosite la aparat. Avertisment • Ştecherul şi cuplajul unui prelungitor trebuie să fie etanşe la apă şi nu au voie să se afle în apă. • Cablurile prelungitoare nepotrivite pot fi periculoase. Pentru aer liber se vor utiliza numai prelungitoare admise şi marcate corespunzător, cu secţiune suficientă: 1 - 10 m: 1,5 mm 2 ; 10 - 30 m: 2,5 mm 2 • Prelungitorul se va derula întotdeauna complet de pe tambur. • Furtunurile de presiune, armăturile şi cuplajele sunt importante pentru securitatea aparatului. Utilizaţi furtunuri de presiune, armături şi cuplaje numai de tipul celor recomandate de producător. • Acest aparat nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane cu capacităţi psihice, senzoriale sau mintale limitate. Nu este permisă utilizarea aparatului de către copii sau persoane neinstruite. Nu lăsaţi copii nesupravegheaţi, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul. • Ţineţi foliile de ambalaj departe de copii, pentru a evita pericolul de sufocare! • Acest aparat a fost proiectat pentru utilizarea împreună cu detergenţi livraţi sau recomandaţi de producător. Utilizarea altor detergenţi sau a chimicalelor poate prejudicia aparatul. • Beneficiarul are obligaţia de a utiliza aparatul conform prevederilor. El trebuie să ţină cont de împrejurările de la faţa locului şi, în timpul lucrului, să fie atent la persoanele din preajmă. • Nu folosiţi aparatul când în raza de acţiune a acestuia se află alte persoane, decât dacă acestea poartă echipament de protecţie. • Se vor purta îmbrăcăminte adecvată precum şi ochelari de protecţie împotriva stropilor de apă şi murdăriei. Atenţie • În cazul unor perioade mai lungi de repaus opriţi aparatul de la comutatorul principal / aparatului sau scoateţi aparatul din priză. • Nu puneţi aparatul în funcţiune sub temperaturi de 0 °C. • La curăţarea suprafeţelor lăcuite, trebuie respectată o distanţă minimă de 30 cm, pentru a evita deteriorarea acestora. • Aparatul nu va fi lăsat să funcţioneze nesupravegheat. • Atenţie la cablul de conectare sau la prelungitor, trebuie să fie în bună stare, nu îndoite, crăpate sau uzate, etc. Cablurile de reţea se vor proteja contra căldurii excesive, uleiurilor, muchiilor ascuţite. • Toate piesele din zona de lucru, şi care sunt străbătute de curentul electric trebuie protejate de jetul de apă. • Conectarea aparatului este permisă numai la o conexiune electrică realizată conform IEC 60364, de către un electrician de specialitate. • Aparatul se conectează numai la curent alternativ. Tensiunea trebuie să corespundă celei de pe plăcuţa aparatului. • Din motive de securitate se recomandă folosirea aparatului cu un comutator de protecţie la curenţi reziduali (max 30 mA). • Curăţiri la care se obţine apă reziduală cu un conţinut de ulei de maşină, de exemplu spălarea motoarelor şi şasiurilor trebuie să fie făcute numai în locuri special amenăjate cu dispozitive de sepărare şi de înlăturare uleiului de maşină. RO – 4 123