Views
8 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Poštovani kupče, Pre

Poštovani kupče, Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika. Sadržaj isporuke Vašeg uređaja je prikazan na ambalaži. Pre vađenja uređaja iz ambalaže proverite da li je sadržaj potpun. Ako pribor nedostaje ili je došlo do oštećenja prilikom transporta, molimo da o tome obavestite svog prodavca. Ovaj čistač visokog pritiska upotrebljavajte isključivo za privatno domaćinstvo: – za čišćenje mašina, vozila, zgrada, alata, fasada, terasa, baštenskih uređaja itd. sa vodenim mlazom visokog pritiska (prema potrebi uz dodatak sredstava za čišćenje). – sa delovima pribora, rezervnim delovima i sredstvima za čišćenje koje je dozvolio KÄRCHER. Vodite računa o savetima koji su priloženi sredstvima za čišćenje. mraza. Pregled sadržaja Opšte napomene . . . . . . . . . . . . . . . . SR 3 Sigurnosne napomene . . . . . . . . . . . . SR 3 Rukovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SR 5 Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SR 6 Skladištenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SR 6 Nega i održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . SR 7 Otklanjanje smetnji . . . . . . . . . . . . . . . SR 7 Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . SR 8 Izjava o usklađenosti sa propisima EZ SR 8 Opšte napomene Obim isporuke Namenska upotreba Simboli na uređaju Mlaz pod visokim pritiskom ne usmeravajte na ljude, životinje, aktivnu električnu opremu ili na sam uređaj. Uređaj zaštitite od Simboli u uputstvu za rad Opasnost Ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti. Upozorenje Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti. Oprez Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do lakših telesnih povreda ili izazvati materijalnu štetu. Zaštita životne sredine Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu. Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema. Napomene o sastojcima (REACH) Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici: www.kaercher.com/REACH Garancija U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi. (Adresu ćete naći na poleđini) Sigurnosne napomene Opasnost • Mrežni utikač in utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama. • Uređaj ne pokrećite ako su oštećeni strujni priključni kabl ili važni delovi uređaja, npr. crevo visokog pritiska, ručna prskalica ili sigurnosni elementi. • Pre svake upotrebe proverite da li na strujnom priključnom kablu sa utikačem ima oštećenja. Oštećen strujni priključni kabl odmah dajte na zamenu ovlašćenoj servisnoj službi/električaru. • Pre svakog pokretanja proverite da li na crevu visokog pritiska ima oštećenja. Oštećeno crevo visokog pritiska odmah zamenite. • Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom. • Kod upotrebe uređaja u opasnim područjima (npr. benzinskim pumpama) treba da se poštuju odgovarajući sigurnosni propisi. 140 SR – 3

• Mlazovi pod visokim pritiskom mogu kod nestručne upotrebe biti opasni. Mlaz se ne sme da usmerava prema ljudima, životinjama, aktivnoj električnoj opremi ili samom uređaju. • Mlaz pod visokim pritiskom ne usmeravajte prema drugima ili sebi kako biste očistili odeću ili obuću. • Parom ne prskajte predmete koji sadrže materijale opasne za zdravlje (na pr. azbest). • Automobilske gume/ventili guma se mogu oštetiti mlazom pod visokim pritiskom i pući. Prvi znak toga je promena boje gume: Oštećene automobilske gume/ventili guma su opasni po život. Kod čišćenja održavajte najmanje 30 cm razmaka! • Opasnost od eksplozije! Nemojte rasprskavati zapaljive tečnosti. Nikada ne usisavajte tečnosti sa rastvaračima ili nerazređene kiseline i rastvarače! U to se na primer ubrajaju benzin, razređivači za boje ili mazut. Raspršena magla je lako zapaljiva, eksplozivna i otrovna. Ne koristite aceton, nerazređene kiseline i rastvarače, jer mogu nagristi materijale upotrebljene na uređaju. Upozorenje • Strujni utikač i spojnica primenjenog produžnog kabla moraju biti vodonepropusni i ne smeju da leže u vodi. • Neodgovarajući produžni kablovi mogu biti opasni. Na otvorenom koristite samo za tu namenu odobrene i na odgovarajući način označene produžne kablove dovoljno velikog poprečnog preseka: 1 - 10 m: 1,5 mm 2 ; 10 - 30 m: 2,5 mm 2 • Produžni vod uvek do kraja odvijte od bubnja za namatanje. • Creva visokog pritiska, armature i spojnice su važni za sigurnost uređaja. Upotrebljavajte samo creva visokog pritiska, armature i spojnice koje preporučuje proizvođač. • Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja. Uređajem ne smeju da rukuju deca, maloletne ili neosposobljene osobe. Deca se moraju nadgledati kako bi se sprečilo da se igraju s uređajem. • Ambalažne folije čuvajte van dohvata dece, jer postoji opasnost od gušenja! • Ovaj uređaj je razvijen za upotrebu sredstava za čišćenje koje isporučuje ili preporučuje proizvođač. Upotreba drugih sredstava za čišćenje ili hemikalija može smanjiti bezbednost uređaja. • Korisnik mora uređaj upotrebljavati u skladu sa njegovom namenom. Mora voditi računa o lokalnim uslovima i kod rada sa uređajem paziti na ljude u okolini. • Nemojte raditi sa uređajem ako se u njegovom dometu nalaze osobe, osim ako one nose zaštitnu odeću. • Za zaštitu od prskanja vode ili prljavštine nosite primerenu zaštitnu odeću i zaštitne naočare. Oprez • Prilikom dužih pauza u radu isključite uređaj putem glavnog prekidača odnosno prekidača uređaja ili izvucite strujni utikač iz utičnice. • Na temperaturama ispod 0 °C ne koristite uređaj. • Kod čišćenja lakovanih površina održavajte minimalnu udaljenost od 30 cm kako biste izbegli oštećenja. • Uređaj za vreme rada nikada ne ostavljajte bez nadzora. • Pazite da se mrežni ili produžni vod ne uništi ili ošteti gaženjem, gnečenjem, vučenjem ili sličnim. Mrežni vod zaštitite od vrućine, ulja i oštrih rubova. • Svi delovi pod naponom u području rada moraju biti zaštićeni od prskanja. • Uređaj sme da se priključuje samo na električni priključak kojeg je izveo elektroinstalater u skladu sa IEC 60364. • Uređaj priključujte samo na izmeničnu struju. Napon se mora podudarati sa tipskom pločicom uređaja. • Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da uređaj uvek radi sa predspojenom automatskom zaštitnom sklopkom (okidna struja kvara najviše 30 mA). • Radovi na čišćenju, kod kojih nastaje uljasta otpadna voda, na pr. pranje motora, pranje podvozja, smeju da se izvode samo u praonicama sa separatorom ulja. SR – 4 141