Views
9 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Sigurnosni elementi

Sigurnosni elementi Oprez Sigurnosni elementi služe za zaštitu korisnika i ne smeju se ni menjati niti zaobilaziti. Prekidač uređaja Prekidač uređaja sprečava njegov neželjeni rad. Bravica ručne prskalice Bravica blokira polugu ručne prskalice i sprečava nehotično pokretanje uređaja. Prelivni ventil sa prekidačem za pritisak Prelivni ventil sprečava prekoračenje dozvoljenog radnog pritiska. Kada se poluga ručne prskalice pusti, prekidač za pritisak isključuje pumpu i zaustavlja mlaz visokog pritiska. Kada se poluga povuče, pumpa se ponovo uključuje. Preduslovi za statičku stabilnost Oprez Pre bilo kakvih radova koji se vrše uređajem ili na njemu, pobrinite se za statičku stabilnost kako biste izbegli nesreće ili oštećenja. – Statička stabilnost uređaja je obezbeđena njegovim postavljanjem na ravnu površinu. Rukovanje Opis uređaja Slike pogledajte na stranici 2 1 Priključak visokog pritiska 2 Prekidač uređaja "0/OFF" / "I/ON" 3 Kuka za kačenje visokopritisnog creva i priključnog kabla 4 Ručka za nošenje 5 Prihvatni držač cevi za prskanje 6 Prihvatni držač ručne prskalice 7 Priključak za vodu sa ugrađenom mrežicom 8 Crevo za usisavanje deterženta (sa filterom) 9 Spojni deo za priključak za vodu 10 Strujni priključni kabl sa utikačem 11 Ručna prskalica 12 Bravica ručne prskalice 13 Kopča creva visokog pritiska 14 Crevo visokog pritiska 15 Crevo za prskanje sa glodalom za prljavštinu Poseban pribor Poseban pribor proširuje mogućnosti korištenja Vašeg uređaja. Detaljnije informacije o tome dobićete od Vašeg prodavca KÄRCHER. Pre upotrebe Pre puštanja u rad montirajte nespojene delove koji su priloženi uz uređaj. Slika Pričvrstite ručku za nošenje. Slika Izvucite kopču visokopritisnog creva iz ručne prskalice (na primer običnim odvijačem). Slika Utaknite crevo visokog pritiska u ručnu prskalicu. Utisnite kopču tako da se uglavi. Povlačenjem creva visokog pritiska proverite da li je spoj sigurno pričvršćen. Slika Priloženi spojni deo navijte na priključak za vodu uređaja. Snabdevanje vodom Prema važećim propisima uređaj nikada ne sme da radi na vodovodnoj mreži bez separatora. Treba da se koristi podesan separator proizvođača KÄRCHER ili alternativno separator koji je u skladu sa EN 12729 tip BA. Voda koju izdvoji odvajač nije za piće. Oprez Separator uvek treba priključiti na dovod vode, a ni u kom slučaju direktno na uređaj! Napomena: Nečistoće u vodi mogu da oštete pumpu visokog pritiska i pribor. U cilju zaštite preporučujemo primenu KÄRCHER-ovog filtera za vodu (poseban pribor, kataloški br. 4.730- 059). Snabdevanje vodom iz vodovoda Vodite računa o propisima vodovodnog preduzeća. Za priključne vrednosti pogledajte natpisnu pločicu odnosno tehničke podatke. Koristite crevo za vodu ojačano tkanjem (nije u obimu isporuke) sa uobičajenom spojnicom. (prečnk najmanje 1/2" odnosno 13 mm; dužina najmanje 7,5 m). Crevo za vodu nataknite na spojni deo uređaja i priključite na slavinu za vodu. Stavljanje u pogon Oprez Rad na suvo koji traje duže od 2 minuta može da ošteti pumpu visokog pritiska. Ukoliko u roku od 2 minuta uređaj ne uspostavi pritisak, isključite ga i postupite u skladu sa napomenama u poglavlju "Otklanjanje smetnji". 142 SR – 5

Slika Spojite crevo visokog pritiska na priključak visokog pritiska uređaja. Slika Cev za prskanje utaknite u ručnu prskalicu i fiksirajte okretanjem za 90°. Otvorite slavinu za vodu do kraja. Strujni utikač utaknite u utičnicu. Uključite uređaj sa "I/ON". Rad Opasnost Zbog vode koja u mlazu izbija iz mlaznice visokog pritiska na ručnu prskalicu deluje povratna udarna sila. Pobrinite se za sigurno uporište i čvrsto držite ručnu prskalicu i cev za prskanje. Slika Otkočite polugu ručne prskalice. Povucite polugu, nakon čega će se uređaj uključiti. Napomena: Uređaj se isključuje čim ponovo pustite polugu. Visok pritisak ostaje zadržan u sistemu. Cev za prskanje sa glodalom za prljavštinu Za tvrdokornu nečistoću. Nije podesna za rad sa deterdžentima. Oprez Glodalom za prljavštinu nemojte čistiti automobilske gume, lak ili osetljive površine kao što je drvo, jer postoji opasnost od oštećenja. Rad sa deterdžentom Za čišćenje koristite isključivo KÄRCHER-ova sredstva za čišćenje i negu, zato što su ona specijalno razvijena za rad sa Vašim uređajem. Upotreba drugih sredstava za čišćenje i negu može izazvati prerano habanje ili imati za posledicu gubitak prava na reklamaciju. Bliže informacije možete naći u specijalizovanim prodavnicama ili ih zatražite direktno od KÄRCHER. Izvucite iz kućišta potrebnu dužinu creva za usisavanje deterdženta. Crevo za usisavanje deterdženta stavite u rezervoar sa rastvorom deterdženta. Cev za prskanje odvojite od ručne prskalice. Radite samo sa ručnom prskalicom. Napomena: Na taj način se za vreme rada mlazu vode dodaje rastvor deterdženta. Preporučena metoda čišćenja Deteržent štedljivo poprskajte po suvoj površini i pustite ga da deluje (a da se ne osuši). Smekšalu prljavštinu isperite mlazom pod visokim pritiskom. Prekid rada Pustite polugu ručne prskalice. Slika Zakočite polugu ručne prskalice. Prilikom dužih pauza u radu (preko 5 minuta) uređaj dodatno isključite sa "0/OFF". Ručnu prskalicu utaknite u prihvatni držač. Kraj rada Oprez Crevo vsokog pritiska odvojite od ručne prskalice ili od uređaja samo ako je sistem rasterećen od pritiska. Nakon rada sa deterdžentom: Pustite uređaj da radi u trajanju oko 1 min radi ispiranja. Pustite polugu ručne prskalice. Isključite uređaj sa "0/OFF". Zatvorite slavinu za vodu. Pritisnite polugu ručne prskalice kako biste ispustili preostali pritisak iz sistema. Slika Zakočite polugu ručne prskalice. Odvojite uređaj od dovoda vode. Izvucite strujni utikač. Transport Oprez Kako bi se izbegle nesreće ili povrede, prilikom transporta imajte u vidu težinu uređaja (vidi tehničke podatke). Ručni transport Uređaj podignite i nosite držeći ga za ručku za nošenje. Transport u vozilima Osigurajte uređaj od proklizavanja i nakretanja. Skladištenje Oprez Kako bi se izbegle nesreće ili povrede, pri odabiru mesta za skladištenje imajte u vidu težinu uređaja (vidi tehničke podatke). SR – 6 143