Views
9 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Съдържание

Съдържание Общи указания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG 3 Указания за безопасност. . . . . . . . . . . . . . BG 3 Обслужване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG 5 Tранспoрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG 7 Съхранение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG 7 Грижи и поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG 7 Помощ при неизправности . . . . . . . . . . . . BG 7 Технически данни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG 8 Декларация за съответствие на ЕО . . . . . BG 9 Общи указания Уважаеми клиенти, Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкцуя упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател. Обем на доставката Обемът на доставка на уреда е изобразен на опаковката. При разопаковане проверете дали съдържанието е пълно. При липсващи принадлежности или при транспортни щети моля уведомете Вашия търговец. Употреба по предназначение Използвайте пароструйката за работа под налягане само в личното си домакинство: – за почистване на машини, превозни средства, строителни конструкции, инструменти, фасади, тераси, градински уреди и др. със силна водна струя под налягане (ако е необходимо с добавка на почистващи препарати). – с разрешените от фирма KARCHER принадлежности от окомплектовката, резервни части и препарати за почистване. Спазвайте указанията на препаратите за почистване. Символи на уреда Не насочвайте струята под високо налягане към хора, животни, активно електрическо оборудване или към самия уред. Пазете уреда от замръзване. Символи в Упътването за работа Опасност За непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни повреди или до смърт. Предупреждение За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до тежки телесни повреди или смърт. Внимание За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до леки телесни повреди или материални щети. Опазване на околната среда Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба. Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране. Указания за съставките (REACH) Актуална информация за съставките ще намерите на: www.kaercher.com/REACH Гаранция Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обърнете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка. (Адресите ще намерите на задната страница) Указания за безопасност Опасност • Никога не докосвайте контакта и щепсела с влажни ръце. • Не работете с уреда, ако захранващият кабел или важни части на уреда, например маркучът за работа под налягане, пистолета за ръчно пръскане или предпазните приспособления са повредени. • Преди всяка употреба проверявайте мрежовия захранващ кабел с щепсела за повреди. Повреден мрежови захранващ кабел трябва незабавно да се замени от оторизиран сервиз/специалист – електротехник. 146 BG – 3

• Преди всяка експлоатация проверявайте маркуча за работа под налягане за повреди. Незабавно подменете повредения маркуч. • Забранена е работата във взривоопасни помещения. • Да се спазват мерките за безопасност при работа с уреда в опасни зони (например на бензиностанции). • Струята под високо налягане може да бъде опасна при неправилна употреба. Не насочвайте струята към хора, животни, активни електрически уреди или към самия уред. • Не насочвайте струята под високо налягане към други или към себе си, за да почистите облеклото си или обувките си. • Да не се обливат предмети, които съдържат опасни за здравето вещества (напр. азбест). • Гумите на автомобилите и вентилите на автомобилните гуми могат да се повредят или спукат от високото налягане. Първият признак за това е обезцветяването на гумата. Повредените автомобилни гуми и вентили могат да доведат до фатални последици. При почистване оставете разстояние от поне 30 см! • Опасност от експлозия! Не пръскайте възпламеняеми течности. Никога не засмуквайте течности, съдържащи разтворители, или неразредени киселини и разтворители! Такива са например бензин, разредители за бои или нафта. Силно разпръскваната струя е лесно възпламенима, експлозивна и отровна. Не използвайте ацетон, неразредени киселини и разтворители, защото те атакуват използваните в уреда материали. Предупреждение • Щепселът и куплунгът на удължителя трябва да бъдат водоустойчиви и не бива да се намират във вода. • Неподходящите удължители могат да са опасни. На открито използвайте само съответно разрешените и съответно обозначение удължители с достатъчно напречно сечение: 1 - 10 м: 1,5 мм 2 ; 10 - 30 м: 2,5 мм 2 • Винаги развивайте удължителя докрай от барабана. • Маркучите за работа под налягане, арматурата и връзките са важни за безопасността на уреда. Използвайте само препоръчаните от производителя маркучи за работа под налягане, арматури и връзки. • Този уред не е предназначен за обслужване от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности. Уредът не трябва да се използва от деца, младежи или неоторизирани лица. Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да играят с уреда. • Дръжте опаковъчното фолио далече от деца, съществува опасност от задушаване! • Този уред е разработен за ползване на препарати за почистване, които се доставят или препоръчват от производителя. Използването на други препарати за почистване или химикали може да влоши надеждността и безопасността на уреда. • Потребителят трябва да използва уреда според предписанията. Той трябва да се съобразява с даденостите на място и да внимава при работа с уреда дали наоколо няма хора. • Не използвайте уреда, ако в обсега се намират други лица, освен ако не носят защитно облекло. • За защита от напръскване с вода или мръсотия носете подходящо предпазно облекло и предпазни очила/маска. Внимание • При по-продължителни паузи изключете уреда от главния прекъсвач / прекъсвача на уреда или го извадете от щепсела. • Не използвайте уреда при температури под 0 °C. • За да избегнете повреди, при почистване осигурете минимално разстояние от 30 см между струята и боядисаните повърхности. • По време на работа уредът да не се оставя без надзор. • Внимавайте кабелът на уреда или удължителят да не се повредят или скъсат поради настъпване, прегъване, опъване или друго. Пазете кабела от топлина, масла и остри ръбове. • Всички електрически части и елементи в обсега на работа трябва да са защитени от водната струя. • Уредът може да се включва само към електрически контакт, изпълнен от електротехник съгласно IEC 60364. • Свръзвайте уреда само към променлив ток. Напрежението трябва да съответства на цитираното върху табелката на уреда напрежение. BG – 4 147