Views
10 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

• По причини

• По причини на сигурността принципно препоръчваме задействането на уреда през защитно приспособление за падове в напрежението (макс. 30 mA). • Почистване, при което се отделят маслосъдържащи отпадъчни води, напр., при миене на двигателя и долната част на корпуса, трябва да става само на мивки със сепаратор за масла. Предпазни приспособления Внимание Предпазните приспособления служат за защита на потребителя и не трябва да се променят или заобикалят. Ключ на уреда Прекъсвачът на уреда предотвратява непреднамереното пускане в експлоатация на уреда. Блокировка пистолет за ръчно пръскане Блокировката спира лоста на пистолета за ръчно пръскане и предотвратява непреднамерения старт на уреда. Преливен вентил с пневматичен прекъсвач Преливният вентил предотвратява надвишаването на допустимото работно налягане. Ако се освободи лостът на пистолета за ръчно пръскване, пневматичният контакт изключва помпата, струя високо налягане прекъсва. Ако лостът се придърпа, отново включва помпата. Предпоставки за устойчивост Внимание Преди всички дейности с уреда установете неговата устойчивост, за да избегнете злополуки или увреждания. – Устойчивостта на уреда е гарантирана, ако той бъде оставен на равна повърхност. Обслужване Описание на уреда Виж изображенията на страница 2 1 Извод за високо налягане 2 Прекъсвачи на уреда „0/OFF“ / „I/ON“ 3 Кука за съхранение на маркуча за работа под налягане и захранващия кабел 4 Дръжка за носене 5 Място за съхранение на стоманената тръба 6 Място за съхранение на пистолета за ръчно пръскане 7 Връзка за вода с вградена цедка 8 Всмукателен маркуч за почистващо средство (с филтър) 9 Куплунг за свързване към захранване с вода 10 Мрежови захранващ кабел с щепсел 11 Пистолет за ръчно пръскане 12 Блокировка пистолет за ръчно пръскане 13 Скоба за маркуча за работа под налягане 14 Маркуч за работа под налягане 15 Тръба за разпръскване с мелачка за мръсотията Елементи от специалната окомплектовка Елементите от специалната окомплектовка разширяват възможностите за използване на Вашия уред. По-подробна информация ще получите от оторизирания представител за уредите KARCHER. Преди пускане в експлоатация Монтирайте приложените свободно към уреда части преди пускане в експлоатация. Фигура Закрепване на транспортната дръжка. Фигура Скобата за маркуча за работа под налягане да се извади от пистолета за ръчно пръскане (напр. с плоска отвертка). Фигура Маркуча за работа под налягане да се постави на пистолета за ръчно пръскане. Притиснете скобата, докато се фиксира. Проверете сигурното свързване като дръпнете маркуча за работа под налягане. Фигура Завийте куплунга, доставен заедно с уреда, на мястото за свързване на уреда със захранването с вода. Захранване с вода Съгласно валидните разпоредби не се позволява използване на уреда в мрежата за питейна вода без разделител на системата. Използвайте подходящ разделител на системата на фирма KARCHER или като алтернатива разделител на системата съгл. EN 12729 тип BA. Преминалата през разделителя на системата вода се определя като негодна за пиене. Внимание Разделителят на системата трябва да бъде свързван винаги към захранването с вода, никога директно към уреда! Указание: Замърсяванията във водата могат да повредят помпата под високо налягане и принадлежностите. За защита си препоръчва използването на воден филтър на KARCHER (специална принадлежност, № за поръчка 4.730-059). 148 BG – 5

Захранване с вода от водопровода Съблюдавайте разпоредбите на водоснабдителната компания. За параметрите за свързване виж табелката на уреда/техническите параметри. Използвайте усилен маркуч за вода (не е включен в доставката) с обичаен куплунг. (диаметър минимум 1/2 цола респ. 13 мм; дължина минимум 7,5 м). Поставете маркуча за водата върху куплунга на уреда и свържете със захранването с вода. Пускане в експлоатация Внимание Сух ход при повече от 2 минути води до увреждания на помпа високо налягане. Ако уредът не създаде налягане в рамките на 2 минути, изключете уреда и подходете според указанията в глава "Помощ при неизправности“. Фигура Маркуча за работа под налягане да се свърже с извода за високо налягане на уреда. Фигура Поставете тръбата за разпръскване в пистолета за ръчно пръскане и я фиксирайте със завъртане на 90°. Отворете напълно крана за водата. Включете щепсела в контакта. Включете уреда „I/ON“. Експлоатация Опасност Излизащата през дюзата за високо налягане струя вода упражнява отпор върху пистолета за ръчно пръскане. Осигурете си сигурно положение за стоеж, дръжте здраво пистолета за ръчно пръскане и тръбата за разпръскване. Фигура Деблокирайте лоста на пистолета за ръчно пръскане. Издърпайте лоста, уредът се включва. Указание: Ако лоста се пусне отново, уредът отново се изключва. Високото налягане се запазва в системата. Тръба за разпръскване с мелачка за мръсотията За упорити замърсявания. Не е подходящ за работа с почистващо средство. Внимание Не почиствайте автомобилни гуми, лак или чувствителни повърхности като дърво с фрезата за замърсявания, опасност от увреждане. Работа с почистващо средство За съответната задача за почистване използвайте само средства за почистване и поддръжка на KARCHER, тъй като те са разработени специално за използване с Вашия уред. Използването на други средства за почистване и поддръжка може да доведе до бързо износване и отмяна на претенциите за гаранция. Моля, информирайте се в специализираната търговска мрежа или изискайте информации от KARCHER. Изтеглете от корпуса желаната дължина на всмукателния маркуч за почистващи средства. Окачете всмукателния маркуч за почистващо средство в съд с разтвор на почистващо средство. Отделете тръбата за разпръскване от пистолета за ръчно пръскане. Работете само с пистолета за ръчно пръскане. Указание: По този начин при експлоатация почистващият транспорт се смесва с водната струя. Препоръчителен метод на почистване Напръскайте сухата повърхност с малко препарат за почистване и оставете да подейства (но да не изсъхва). Разтворената мръсотия да се изплакне със струя под високо налягане. Прекъсване на работа Отпуснете лоста на пистолета за пръскане на ръка. Фигура Блокирайте лоста на пистолета за ръчно пръскане. При прекъсване на работа за по-продължително време (над 5 минути), изключете допълнително уреда „0/OFF“. Поставете пистолета за ръчно пръскане в мястото за съхранение на пистолета за ръчно пръскане. BG – 6 149