Views
8 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Край на

Край на работата Внимание Само отделете маркуча за работа под налягане от пистолета за ръчно пръскане или от уреда, ако в системата няма налично налягане. След работа с почистващия препарат: Работете с уреда около 1 минута, за да се изплакне. Отпуснете лоста на пистолета за пръскане на ръка. Изключете уреда „0/OFF“. Затворете крана за водата. Притиснете лоста на пистолета за пръскане на ръка, за да освободите системата от остатъчното налягане. Фигура Блокирайте лоста на пистолета за ръчно пръскане. Отделете уреда от захранването с вода. Издърпайте щепсела. Tранспoрт Внимание За да се избегнат злополуки или наранявания при транспортиране, вземете под внимание теглото на уреда (виж техническите данни). Ръчен транспорт Повдигнете уреда за дръжката и го носете. Транспорт в превозни средства Осигурете уреда против изплъзване и преобръщан. Съхранение Внимание За да се избегнат злополуки или наранявания при избора на мястото за съхранение, вземете под внимание теглото на уреда (виж техническите данни). Съхранение на уреда Преди по-продължително съхранение, напр. през зимата спазвайте допълнително указанията в глава Поддръжка. Уредът се поставя върху равна плоскост. Фиксирайте тръбата за разпръскване в мястото й за съхранение. Поставете пистолета за ръчно пръскане в мястото за съхранение на пистолета за ръчно пръскане. Приберете захранващия кабел, маркуча за работа под налягане и принадлежностите в уреда. Защита от замръзване Внимание Уреда и принадлежностите да се пазят от замръзване. Уредът и принадлежностите се разрушават при замръзване, ако са напълно изпразнени от вода. За да се избегнат увреждания: Изпразнете уреда напълно от водата: Включете уреда без подвързан маркуч за работа под налягане и без подвързано захранване с вода (макс. 1 мин) и изчакайте, докато от извода за високо налягане спре да излиза вода. Изключете уреда. Уреда и всички принадлежности да се съхраняват в защитено от замръзване място. Грижи и поддръжка Опасност Преди всякакви работи по поддръжката уредът да се изключва и щепселът да се изважда от контакта. Поддръжка Преди по-продължително съхранение, например през зимата: Изтеглете филтъра от всмукателния маркуч за почистващо средство и по почистете под течаща вода. Изтеглете цедката от връзката за крана за вода с помощта на плоски клещи и я почистете под течаща вода. Поддръжка Уредът не се нуждае от поддръжка. Резервни части Използвайте само оригинални резервни части на KARCHER. Списък на резервните части ще намерите в края на настоящото Упътване за работа. Помощ при неизправности Можете сами да отстраните дребните повреди, като следвате дадените по-долу описания. В случай на съмнение се обърнете към оторизиран сервиз. Опасност Преди всякакви работи по поддръжката уредът да се изключва и щепселът да се изважда от контакта. Ремонтни работи и работи по електрическите елементи могат да се извършват само от оторизиран сервиз. 150 BG – 7

Уредът не работи Издърпайте лоста на пистолета за ръчно пръскане, уредът се включва. Проверете дали посоченото на типовата табелката напрежение съвпада с напрежението на източника на ток. Проверете захранващия кабел за увреждане. Уредът не достига налягане Обезвъздушаване на уреда: Включете уреда без маркуч за работа под налягане и изчакайте (макс. 2 минути), докато водата започне да излиза без мехурчета от извода за високо налягане. Изключете уреда и отново подвържете маркуча за работа под налягане. Проверете захранването с вода. Изтеглете цедката от връзката за крана за вода с помощта на плоски клещи и я почистете под течаща вода. Силни колебания в налягането Почистване на дюза високо налягане: Махнете замърсяванията от отвора на дюзата с помощта на игла и изплакнете с вода напред. Проверете дебита на водата. Уредът не е херметичен Малката липса на херметичност на уреда е обусловена технически. При силна липса на херметичност се обърнете към оторизиран сервиз. Почистващото средство не се засмуква Отделете тръбата за разпръскване от пистолета за ръчно пръскане. Работете само с пистолета за ръчно пръскане. Почистете филтъра на всмукателния маркуч за почистващо средство. Проверете всмукателния маркуч за почистващо средство за огънати места. Технически данни Електрическо захранване Напрежение 220-240 V 1~50/60 Hz Консумацията на ток 6 А Градус на защита IP X5 Клас защита II Предпазител (инертен) 10 А Захранване с вода Налягане на постъпващата вода Температура на постъпващата вода (макс.) Дебит за постъпващата вода (мин.) 0,2-1,2 MPa 40 °C 7 л/мин Данни за мощността Работно налягане 8 MPa Максимално допустимо налягане 11 MPa Дебит, вода 5,2 л/мин Дебит, препарати за почистване 0,3 л/мин Сила на отпора на пистолета за ръчно 10 N пръскане Мерки и тегла Дължина Широчина Височина Тегло, в готовност за работа с принадлежности 280 мм 176 мм 443 мм 4,7 кг Установени стойности съгласно EN 60335-2-79 Стойност на вибрациите в областта