Views
9 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Декларация

Декларация за съответствие на ЕО С настоящото декларираме, че цитираната подолу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, прилаган от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕО. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност. Продукт: Парочистачка/пароструйка за работа под налягане Тип: 1.673-xxx Намиращи приложение Директиви на ЕО: 2006/42/EO (+2009/127/EO) 2004/108/ÅÎ 2000/14/ЕО 2011/65/ЕО Намерили приложение хармонизирани стандарти: EN 50581 EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011 EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008 EN 60335–1 EN 60335–2–79 EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 EN 61000–3–3: 2008 EN 62233: 2008 Приложен метод за оценка на съответствието: 2000/14/ЕО: Приложение V ниво на шум dB(A) Измерено: 89 Гарантирано: 91 Подписалите действат по възложение и като пълномощници на управителното тяло. CEO Head of Approbation пълномощник по документацията: S. Reiser Alfred Kaercher GmbH & Co. KG Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40 71364 Winnenden (Germany) Тел.: +49 7195 14-0 Факс: +49 7195 14-2212 Winnenden, 2012/11/01 152 BG – 9

Väga austatud klient, Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles. Selle seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Kontrollige lahti pakkides paki sisu. Kui tarvikuid on puudu või transpordikahjustuste korral teatage palun kaupmehele. Seda kõrgsurvepesurit tohib kasutada ainult kodumajapidamises: – seadmete, sõidukite, ehitiste, tööriistade, fassaadide, terrasside, aiatööriistade jms puhastamiseks kõrgsurvelise veejoaga (vajadusel lisatakse puhastusvahendeid). – koos KÄRCHERi poolt kasutamiseks lubatud tarvikute, varuosade ja puhastusvahenditega. Järgida puhastusvahenditega kaasasolevaid juhiseid. eest. Sisukord Üldmärkusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ET 3 Ohutusalased märkused . . . . . . . . . . . ET 3 Käsitsemine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ET 5 Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ET 6 Hoiulepanek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ET 6 Korrashoid ja tehnohooldus . . . . . . . . ET 7 Abi häirete korral. . . . . . . . . . . . . . . . . ET 7 Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . ET 8 EÜ vastavusdeklaratsioon . . . . . . . . . ET 8 Üldmärkusi Tarnekomplekt Sihipärane kasutamine Seadmel olevad sümbolid Kõrgsurvejuga ei tohi suunata inimestele, loomadele, töötavatele elektriseadmetele ega seadmele endale. Kaitske seadet külma Kasutusjuhendis olevad sümbolid Oht Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma. Hoiatus Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma. Ettevaatust Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada kergeid vigastusi või materiaalset kahju. Keskkonnakaitse Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse. Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjal, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun likvideerige vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu. Märkusi koostisainete kohta (REACH) Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.com/REACH Garantii Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi. (Aadressi vt tagaküljelt) Ohutusalased märkused Oht • Võrgupistikut ega pistikupesa ei tohi kunagi puutuda niiskete kätega. • Seadet ei tohi käivitada, kui toitejuhe või seadme olulised osad nagu kõrgsurvevoolik, pesupüstol või ohutusseadised on kahjustatud. • Enne igakordset kasutamist tuleb kontrollida, et võrgupistikuga toitekaabel oleks kahjustusteta. Defektne toitekaabel tuleb lasta viivitamatult volitatud klienditeeninduses/ elektrikul välja vahetada. • Enne igakordset kasutamist tuleb kantrollida, et kõrsurvevoolik oleks terve. Kahjustatud kõrgsurvevoolik kohe välja vahetada. • Plahvatusohtlikes piirkondades kasutamine on keelatud. • Seadme kasutamisel ohtlikes piirkondades (nt tanklates) tuleb järgida asjakohaseid ohutuseeskirju. • Kõrgsurveline veejuga võib mittesihipärasel kasutamisel ohtlik olla. Veejuga ei tohi suunata inimestele, loomadele, pingestatud elektriseadmetele ega seadmele endale. ET – 3 153