Views
8 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Drošības norādījumi

Drošības norādījumi Bīstami • Nekad neaizskariet tīkla spraudni un kontaktligzdu ar mitrām rokām. • Nelietojiet aparātu, ja ir bojāts tīkla pieslēguma kabelis vai svarīgas aparāta daļas, piemēram, augstspiediena šļūtene, rokas smidzināšanas pistole vai drošības iekārtas. • Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nav bojāts tīkla pieslēguma kabelis ar kontaktdakšu. Bojātu tīkla pieslēguma kabeli nekavējoties lieciet nomainīt pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā vai profesionālā elektromehāniskā darbnīcā. • Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nav bojāta augstspiediena šļūtene. Nekavējoties nomainiet bojātu augstspiediena šļūteni. • Aparāta lietošana aizliegta sprādzienbīstamās zonās. • Strādājot ar aparātu paaugstinātas bīstamības apstākļos (piemēram, degvielas uzpildes stacijās), jāievēro atbilstošie drošības noteikumi. • Nepareizi lietojot, augstspiediena strūkla var būt bīstama. Strūklu nedrīkst vērst uz cilvēkiem, dzīvniekiem, zem sprieguma esošām elektriskām iekārtām un uz pašu aparātu. • Augstspiediena strūklu nedrīkst vērst arī uz citiem cilvēkiem vai pats uz sevi, lai notīrītu apģērbu vai apavus. • Neapsmidzināt priekšmetus, kas satur veselību apdraudošas vielas (piemēram, azbestu). • Augstspiediena strūkla var bojāt un pārsist transportlīdzekļu riepas/riepu ventiļus. Tā pirmā pazīme ir riepas krāsas maiņa. Bojātas transportlīdzekļa riepas/riepu ventiļi ir dzīvībai bīstami. Tīrot ievērojiet vismaz 30 cm lielu attālumu no smidzinātāja līdz objektam! • Sprādzienbīstamība! Neizsmidziniet degošus šķidrumus. Nekādā gadījumā neiesūciet šķīdinātājus saturošus šķidrumus, neatšķaidītas skābes vai šķīdinātājus! Pie tiem pieskaitāmi, piemēram, benzīns, krāsu šķīdinātāji vai šķidrais kurināmais. Izsmidzinātā migla ir ļoti ugunsnedroša, sprādzienbīstama un indīga. Neizmantojiet acetonu, neatšķaidītas skābes un šķīdinātājus, jo tie var bojāt aparātā izmantotos materiālus. Brīdinājums • Pagarinātāja kabeļa kontaktdakšai un savienojumam jābūt ūdensdrošiem un tie nedrīkst atrasties ūdenī. • Neatbilstošs pagarinātāja kabelis var būt dzīvībai bīstams. Tāpēc āra apstākļos izmantojiet tikai atļautus un atbilstoši marķētus pagarinātāja kabeļus ar pietiekošu vadu šķērsgriezumu: 1 - 10 m: 1,5 mm 2 ; 10 - 30 m: 2,5 mm 2 • No spoles vienmēr notiniet pilnīgi visu pagarinātāja kabeli. • Augstspiediena šļūtenes, armatūra un savienojumi ir svarīgi aparāta drošībai. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās augstspiediena šļūtenes, armatūru un savienojumus. • Šī ierīce nav paredzēta, lai to lietotu personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām. Ar aparātu nedrīkst strādāt bērni vai neapmācītas personas. Bērni ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci. • Nelaidiet bērnus iepakojuma plēvju tuvumā, pastāv nosmakšanas risks! • Šī ierīce tika izveidota darbam ar tīrīšanas līdzekļiem, ko piegādā vai iesaka izmantošanai ražotājs. Citu tīrīšanas līdzekļu vai ķimikāliju izmantošana var kaitēt aparāta drošībai. • Lietotājam jāizmanto aparāts tikai atbilstoši noteikumiem. Viņam jāņem vērā vietējie apstākļi un strādājot ar aparātu jāpievērš uzmanība apkārtnē esošajiem cilvēkiem. • Neizmantojiet ierīci, ja tās tuvumā atrodas citas personas, ja vien tās nevalkā aizsargdrēbes. • Aizsardzībai pret ūdens šļakatām vai netīrumiem valkājiet piemērotu aizsargapģērbu un aizsargbrilles. Uzmanību • Ilgāku darba pārtraukumu gadījumā izslēdziet aparāta galveno slēdzi/aparāta slēdzi vai atvienojiet kontaktdakšu. • Nelietot ierīci, ja temperatūra ir zemāka par 0 °C. • Lai izvairītos no bojājumiem, tīrot lakotas virsmas ievērojiet vismaz 30 cm lielu attālumu no smidzinātāja līdz objektam. • Aparātam darbojoties nekad neatstājiet to bez uzraudzības. • Pievērsiet uzmanību, lai tīkla pieslēgšanas kabelis vai pagarinātāja kabelis netiktu bojāts pārbraucot pāri, iespiežot, saraujot vai 160 LV – 4

tamlīdzīgi. Sargājiet tīkla kabeli no karstuma, eļļas un asām malām. • Visām darba zonā esošajām strāvu vadošajām daļām jābūt aizsargātām pret ūdens šļakatām. • Aparātu drīkst pieslēgt tikai tādam elektriskajam pieslēgumam, kuru ierīkojis elektriķis atbilstoši IEC 60364. • Aparātu pieslēdziet tikai maiņstrāvai. Spriegumam jāatbilst uz aparāta rūpnīcas plāksnītes norādītajam. • Drošības apsvērumu dēļ mēs iesakām darbināt ierīci ar aizsargslēdzi pret noplūdes strāvu (maks.30 mA). • Tīrīšanu, kuras laikā rodas eļļu saturoši notekūdeņi, piemēram, mazgājot motoru vai šasiju, drīkst izdarīt tikai ar eļļas separatoru aprīkotās mazgāšanas vietās. Drošības ierīces Uzmanību Drošības iekārtas kalpo lietotāja aizsardzībai un tās nekādā veidā nedrīkst mainīt vai atstāt neievērotas. Aparāta slēdzis Aparāta slēdzis novērš aparāta neatļautu lietošanu. Rokas smidzināšanas pistoles fiksators Fiksators nobloķēt rokas smidzināšanas pistoles sviru un novērš aparāta nejaušu iedarbināšanu. Pārplūdes vārsts ar manometrisko slēdzi Pārplūdes vārsts novērš pieļaujamā darba spiediena pārsniegšanu. Ja smidzinātājpistoles rokturis tiek atlaists, manometriskais slēdzis atslēdz sūkni un augstspiediena strūkla vairs netiek izsmidzināta. Pavelkot sviru, sūknis atkal ieslēdzas. Stabilitātes priekšnoteikumi Uzmanību Pirms jebkuriem darbiem ar vai pie aparāta nodrošiniet stabilitāti, lai novērstu negadījumus vai bojājumus. – Aparāta stabilitāte ir nodrošināta, ja to novieto uz līdzenas virsmas. Apkalpošana Aparāta apraksts Attēlus skatiet 2. lapā 1 Augstspiediena padeve 2 Aparāta slēdzis „0/OFF“ / „I/ON“ 3 Āķis augstspiediena šļūtenes un elektrības vada uzglabāšanai 4 Nešanas rokturis 5 Uzgaļa glabāšanas nodalījums 6 Rokas smidzināšanas pistoles glabāšanas nodalījums 7 Ūdens pieslēgums ar iebūvētu sietu 8 Tīrīšanas līdzekļa sūkšanas šļūtene (ar filtru) 9 Savienojuma detaļa ūdens pieslēgumam 10 Tīkla pieslēguma kabelis ar kontaktdakšu 11 Rokas smidzinātājpistole 12 Rokas smidzināšanas pistoles fiksators 13 Augstspiediena šļūtenes skava 14 Augstspiediena šļūtene 15 Uzgalis ar netīrumu griezni Speciālie piederumi Speciālie piederumi paplašina aparāta izmantošanas iespējas. Plašāku informāciju Jūs varat saņemt pie Jūsu KÄRCHER tirgotāja. Pirms ekspluatācijas uzsākšanas Pirms ekspluatācijas sākšanas uzmontējiet aparātam atsevišķi komplektā esošās daļas. Attēls Nostipriniet pārvietošanas rokturi. Attēls Izņemiet augstspiediena šļūtenes skavu no rokas smidzināšanas pistoles (piem., ar "mīnusa" skrūvgriezi). Attēls Iespraudiet augstspiediena šļūteni rokas smidzināšanas pistolē. Iespiediet skavu, līdz tā nofiksējas. Pārbaudiet, vai savienojums ir drošs, pavelkot aiz augstspiediena šļūtenes. Attēls Piegādes komplektā ietilpstošo savienojuma detaļu ieskrūvējiet aparāta ūdens pievades vietā. LV – 5 161