Views
8 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Ūdens padeve Saskaņā

Ūdens padeve Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ierīci nedrīkst izmantot bez dzeramā ūdens sistēmas dalītāja. Jāizmanto piemērots firmas KÄRC- HER sistēmas dalītājs vai kā alternatīva - sistēmas dalītājs atbilstoši EN 12729 tipam BA. Ūdens, kurš izplūdis cauri sistēmas dalītājam, tiek uzskatīts par dzeršanai nederīgu. Uzmanību Sistēmas dalītāju vienmēr pieslēdziet ūdens padeves pieslēgumam, bet nevis tieši pie aparāta! Norāde: Netīrumi ūdenī var sabojāt augstspiediena sūkni un piederumus. Aizsardzības nolūkos iesakām izmantot KÄRCHER ūdens filtru (speciālais piederums, pasūt. Nr. 4.730-059). Ūdens padeve no ūdensvada Ievērojiet ūdensapgādes uzņēmuma izstrādātos noteikumus. Pieslēgumu lielumus skatīt uz ražotāja datu plāksnītes/tehniskajos datos. Izmantojiet ar audumu nostiprinātu ūdens šļūteni (piegādes komplektā neietilpst) ar tirdzniecībā pieejamu savienojumu: (diametrs vismaz 1/2 collas jeb 13 mm; garums vismaz 7,5 m). Ūdens šļūteni uzspraudiet uz aparāta savienojuma detaļas un pievienojiet to ūdens padeves pieslēgumam. Ekspluatācijas uzsākšana Uzmanību Par 2 minūtēm ilgāka tukšgaita rada augstspiediena sūkņa bojājumus. Ja aparātā 2 minūšu laikā nepalielinās spiediens, izslēdziet aparātu un rīkojieties saskaņā ar norādījumiem nodaļā "Palīdzība darbības traucējumu gadījumā". Attēls Augstspiediena šļūteni savienojiet ar aparāta augstspiediena pieslēgumu. Attēls Uzgali iespraudiet rokas smidzināšanas pistolē un nofiksējiet to, pagriežot par 90°. Pilnībā atveriet ūdens krānu. Iespraudiet kontaktdakšu kontakligzdā. Ieslēdziet aparātu („I/ON“). Darbība Bīstami No augstspiediena sprauslas izplūstot ūdens strūklai, uz rokas smidzinātāju iedarbojas atsitiena spēks. Nostājieties stabili un stingri turiet rokas smidzināšanas pistoli un uzgali. Attēls Atbloķējiet rokas smidzināšanas pistoles sviru. Pavelciet sviru, aparāts ieslēdzas. Norāde: Kad sviru atlaiž, aparāts atkal atslēdzas. Sistēmā paliek augstspiediens. Strūklas caurule ar netīrumu griezni Stipriem netīrumu sabiezējumiem. Nav piemērots darbam ar tīrīšanas līdzekļiem. Uzmanību Automašīnu riepas, krāsojumu vai jutīgas virsmas, piem., koku nedrīkst tīrīt ar netīrumu griezni, pastāv sabojāšanas risks. Darbs ar tīrīšanas līdzekļiem Izmantojiet attiecīgajam tīrīšanas uzdevumam tikai atbilstošos KÄRCHER tīrīšanas un kopšanas līdzekļus, jo tie ir izgatavoti speciāli izmantošanai kopā ar Jūsu ierīci. Citu tīrīšanas un kopšanas līdzekļu izmantošana var būt par iemeslu ātrākam nodilumam un garantijas zaudēšanai. Lūdzu, saņemiet informāciju speciālajās tirdzniecības vietās vai jautājiet informāciju tieši pie KÄRCHER. Izvelciet tīrīšanas līdzekļa sūkšanas šļūteni no aparāta korpusa nepieciešamajā garumā. Tīrīšanas līdzekļa sūkšanas šļūteni iekariet tvertnē ar tīrīšanas līdzekļa šķīdumu. Noņemiet uzgali no rokas smidzināšanas pistoles. Strādājiet tikai ar rokas smidzināšanas pistoli. Norāde: Šādi darba laikā tīrīšanas līdzekļa šķīdums tiek piejaukts ūdens strūklai. Ieteicamā tīrīšanas metode Izsmidziniet tīrīšanas līdzekli taupīgi uz sausas virsmas un ļaujiet tam iedarboties (neļaujiet izžūt). Atmērcētos netīrumus noskalot ar augstpiediena šļūteni. 162 LV – 6

Darba pārtraukšana Atlaidiet rokas smidzinātāja sviru. Attēls Nobloķējiet rokas smidzināšanas pistoles sviru. Garākos darba pārtraukumos (ilgākos par 5 minūtēm) papildus izslēdziet arī aparāta slēdzi ("0/OFF"). Rokas smidzināšanas pistoli ievietojiet tais paredzētajā glabāšanas nodalījumā. Darba beigšana Uzmanību Atvienojiet augstspiediena šļūteni tikai no rokas smidzināšanas pistoles vai ierīces, kad sistēmā nav spiediena. Pēc darba ar tīrīšanas līdzekli: darbiniet aparātu apm. 1 minūti, lai to izskalotu. Atlaidiet rokas smidzinātāja sviru. Izslēdziet aparātu („0/OFF“). Aizveriet ūdens krānu. Nospiediet rokas smidzinātāja sviru, lai izlaistu sistēmā atlikušo spiedienu. Attēls Nobloķējiet rokas smidzināšanas pistoles sviru. Atvienojiet aparātu no ūdens padeves pieslēguma. Izņemt tīkla kontaktdakšu. Transportēšana Uzmanību Lai novērstu negadījumus vai ievainojumus, transportējot ņemiet vērā aparāta svaru (skat. tehniskos datus). Transportēšana ar rokām Paceliet aparātu aiz roktura un nesiet. Transportēšana automašīnās Nodrošiniet aparātu pret izslīdēšanu un apgāšanos. Glabāšana Uzmanību Lai novērstu negadījumus vai ievainojumus, izvēloties uzglabāšanas vietu ņemiet vērā aparāta svaru (skat. tehniskos datus). Aparāta uzglabāšana Pirms ilgākas uzglabāšanas, piem., ziemā, ievērojiet papildu norādījumus nodaļā "Kopšana". Novietojiet aparātu uz līdzenas virsmas. Smidzināšanas cauruli nofiksējiet smidzināšanas caurules glabāšanas nodalījumā. Rokas smidzināšanas pistoli ievietojiet tais paredzētajā glabāšanas nodalījumā. Tīkla pieslēguma kabeli, augstspiediena šļūteni un piederumus ievietojiet nodalījumos uz aparāta. Aizsardzība pret aizsalšanu Uzmanību Aparātu un piederumus sargājiet no sala. Ja no ierīces un piederumiem neizlej visu ūdeni, pastāv risks, ka tie tiks sabojāti sala iedarbības rezultātā. Lai novērstu bojājumus: Pilnībā izlejiet no aparāta ūdeni: Ieslēdziet (maks. 1 min) aparātu bez pieslēgtas augstspiediena šļūtenes un bez pievienošanas ūdens padeves pieslēgumam un pagaidiet, līdz no augstspiediena pieslēguma vairs neizplūst ūdens. Izslēdziet ierīci. Uzglabājiet ierīci ar visiem piederumiem no sala aizsargātā telpā. LV – 7 163