Views
8 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Gerbiamas kliente,

Gerbiamas kliente, Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui. Jūsų prietaiso tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuotės. Išpakavę patikrinkite, ar yra visos prietaiso detalės. Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui. Šią aukšto slėgio valymo mašiną naudokite tik privačiai: – mašinoms, transporto priemonėms, pastatams, įrankiams, fasadams, terasoms, sodo įrenginiams ir kt. valyti aukšto slėgio vandens srove (jei reikia, papildomai įpylus valymo priemonių); – su originaliais KÄRCHER priedais, atsarginėmis dalimis ir valymo priemonėmis. Laikykitės prie valymo priemonių pridėtų instrukcijų. nuo šalčio. Turinys Bendrieji nurodymai . . . . . . . . . . . . . . LT 3 Saugos reikalavimai . . . . . . . . . . . . . . LT 3 Valdymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LT 5 Transportavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . LT 6 Laikymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LT 7 Priežiūra ir aptarnavimas . . . . . . . . . . LT 7 Pagalba gedimų atveju . . . . . . . . . . . . LT 7 Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . LT 8 EB atitikties deklaracija . . . . . . . . . . . . LT 8 Bendrieji nurodymai Komplektacija Naudojimas pagal nurodymus Simboliai ant prietaiso Jokiu būdu nenukreipkite aukšto slėgio srovės į asmenis, gyvūnus, veikiančią elektros įrangą arba patį prietaisą. Saugokite prietaisą Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai Pavojus Žymi gresiantį tiesioginį pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį. Įspėjimas Žymi galimą pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį. Atsargiai Žymi galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus arba materialinius nuostolius. Aplinkos apsauga Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui. Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą. Nurodymai apie sudedamąsias medžiagas (REACH) Aktualią informaciją apie sudedamąsias dalis rasite adresu: www.kaercher.com/REACH Garantija Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą. (Adresą rasite kitoje pusėje) Saugos reikalavimai Pavojus • Niekada nelieskite kištuko ir rozetės šlapiomis rankomis. • Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas elektros laidas arba svarbios prietaiso dalys, pvz., aukšto slėgio žarna, purškimo pistoletas ar saugos įranga. • Kiekvieną kartą prieš pradėdami naudoti prietaisą patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas ir tinklo kištukas. Pažeistą maitinimo laidą nedelsdami pakeiskite oficialioje 166 LT – 3

klientų aptarnavimo tarnyboje/elektros prietaisų remonto dirbtuvėse. • Kiekvieną kartą prieš pradėdami naudoti patikrinkite, ar nepažeista aukšto slėgio žarna. Pažeistą aukšto slėgio žarną nedelsdami pakeiskite. • Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje. • Jei naudojate prietaisą pavojingoje aplinkoje (pvz., degalinėje), paisykite atitinkamų nurodymų dėl saugos. • Netinkamai naudojama aukšto slėgio srovė kelia pavojų. Draudžiama srovę nukreipti į asmenis, gyvūnus, veikiančią elektros įrangą arba patį prietaisą. • Jokiu būdu nenukreipkite srovės į kitus asmenis arba save norėdami nuvalyti drabužius arba avalynę. • Nepurkškite vandens ar valymo priemonių ant daiktų, kurių sudėtyje yra sveikatai pavojingų medžiagų (pvz., asbesto). • Aukšto slėgio srovė gali pažeisti transporto priemonių padangas/padangų kamerų ventilius, ir šie gali sprogti. Pirmas pažeidimo požymis – išblukusi padangų spalva. Pažeistos transporto priemonių padangos/padangų kamerų ventiliai gali sukelti pavojų gyvybei. Valymo metu išlaikykite mažiausiai 30 cm atstumą nuo srovės! • Sprogimo pavojus! Nepurkškite degių skysčių. Jokiu būdu nesiurbkite skysčių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, arba neskiestų rūgščių ir tirpiklių! Šioms medžiagoms priklauso, pvz., benzinas, dažų skiedikliai arba mazutas. Susidariusi šių medžiagų dulksna yra ypač degi, sprogi ir nuodinga. Jokiu būdu nenaudokite acetono, neskiestų rūgščių ir tirpiklių, kadangi jie gali pažeisti prietaiso medžiagas. Įspėjimas • Ilgintuvo laido kištukas ir jungtys turi būti nepralaidus vandeniui ir negali būti vandenyje. • Netinkami ilgintuvo laidai gali kelti pavojų. Dirbdami lauke naudokite tik tinkamus ir reikiamai pažymėtus pakankamo skersmens ilgintuvų laidus: 1 - 10 m: 1,5 mm 2 ; 10 - 30 m: 2,5 mm 2 • Ilgintuvo laidą visuomet nuvyniokite nuo laido būgno. • Aukšto slėgio žarnos, prietaiso dalys ir movos turi būti saugios. Naudokite tik gamintojo rekomenduotas aukšto slėgio žarnas, dalis ir movas. • Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims su fizine, sensorine ar psichine negalia. Su prietaisu draudžiama dirbti vaikams arba asmenims, kurie nėra išmokyti juo naudotis. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su įrenginiu. • Saugokite pakuotės plėveles nuo vaikų, galimas uždusimo pavojus! • Šis prietaisas sukurtas valymo priemonių, kurias pateikia arba rekomenduoja naudoti gamintojas, naudojimui. Naudojant kitas valymo priemones arba chemikalus gali sumažėti prietaiso saugumas. • Vartotojas prietaisą turi naudoti pagal nurodymus. Jis turi paisyti aplinkos sąlygų, o dirbdamas – netoliese esančių žmonių laikytis • Nenaudokite prietaiso, jei jo darbo zonoje asmenų, nedėvinčių apsauginės aprangos. • Kad apsisaugotumėte nuo atgalinės vandens srovės arba atšokusio purvo, dėvėkite tinkamus apsauginius rūbus bei užsidėkite apsauginius akinius. Atsargiai • Jei ilgesnį laiką nenaudosite prietaiso, išjunkite jį pagrindiniu jungikliu / prietaiso jungikliu arba ištraukite tinklo kištuką. • Esant žemesnei nei 0 °C temperatūrai, įrenginio naudoti negalima. • Mažiausiai 30 cm atstumu nuo jų, kad išvengtumėte sužeidimų. • Niekada nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. • Patikrinkite, ar elektros arba ilgintuvo laidas nepervažiuotas, nesuspaustas, neištampytas ar kitaip nepažeistas. Saugokite elektros laidus nuo karščio, naftos ir netempkite jų virš aštrių briaunų. • Visos dalys, kuriomis teka elektros srovė, dirbant turi būti apsaugotos nuo vandens. • Prietaisą galima įjungti tik elektros laidu, kurį pagamino elektros įrangos specialistas pagal standartą IEC 60364. • Prietaisą galima jungti tik į kintamosios srovės tinklą. Įtampa turi atitikti prietaiso skydelyje nurodytą įtampą. • Saugumo sumetimais patariame jungti prietaisą apsauginiu (RCD) jungikliu (iki 30 mA). • Valymo darbus, kurių metu išsiskiria vanduo su naftos priemaišomis, pvz., variklio ar dugno plovimą galima atlikti tik plovimo aikštelėse su įrengtu naftos separatorium. LT – 4 167