Views
10 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Inhoud Algemene

Inhoud Algemene instructies. . . . . . . . . . . . . . NL 3 Veiligheidsinstructies. . . . . . . . . . . . . . NL 3 Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 5 Vervoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 7 Opslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 7 Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 7 Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . NL 8 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . NL 8 EG-conformiteitsverklaring . . . . . . . . . NL 9 Algemene instructies Beste klant, Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar. Leveringsomvang Het leveringspakket van het apparaat staat op de verpakking afgebeeld. Controleer bij het uitpakken of de inhoud volledig is. Mochten er eventueel accessoires ontbreken of mocht u transportschade constateren, neem dan contact op met uw leverancier. Doelmatig gebruik Gebruik deze hogedrukreiniger uitsluitend voor de huishouding: – voor het reinigen van machines, voertuigen, gebouwen, gereedschappen, gevels, terrassen, tuingereedschap, enzovoort, met een hogedrukspuit (indien nodig onder toevoeging van reinigingsmiddel). – met door KÄRCHER goedgekeurde accessoires, onderdelen en reinigingsmiddelen. Neem de aanwijzingen die bij de reinigingsmiddelen gevoegd zijn, in acht. Symbolen op het toestel De hogedrukstraal mag niet gericht worden op personen, dieren, actieve elektrische uitrusting of het apparaat zelf. Apparaat tegen vorst beschermen. Symbolen in de gebruiksaanwijzing Gevaar Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsels. Waarschuwing Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsels. Voorzichtig Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte lichamelijke letsels of materiële schade. Zorg voor het milieu Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik. Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen. Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH) Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder: www.kaercher.com/REACH Garantie In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantietermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee. (adres zie achterzijde) Veiligheidsinstructies Gevaar • Pak de stekker en wandcontactdoos nooit met vochtige handen beet. • Neem het apparaat niet in bedrijf als de netaansluiting of belangrijke onderdelen van het apparaat (zoals veiligheidsinrichtingen, hogedrukslangen of handspuitpistool) beschadigd zijn. 30 NL – 3

• Controleer vóór gebruik altijd of netsnoer en -stekker onbeschadigd zijn. Laat een beschadigd netsnoer onmiddellijk vervangen door een bevoegde medewerker van de technische dienst of een electricien. • Controleer de hogedrukslang vóór ieder gebruik altijd op beschadigingen. Vervang een beschadigde hogedrukslang onmiddellijk. • U mag het apparaat niet in gebieden met explosiegevaar gebruiken. • Wanneer u het apparaat in gevaarlijke gebieden gebruikt (bijvoorbeeld tankstations), moet u de betreffende veiligheidsvoorschriften naleven. • Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn wanneer u het apparaat ondeskundig gebruikt. U mag de straal niet richten op personen, dieren, actieve elektrische uitrusting of het apparaat zelf. • De hogedrukstraal niet op anderen of op uzelf, richten om bijvoorbeeld kleding of schoeisel te reinigen. • Sproei geen voorwerpen af die stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (bijvoorbeeld asbest). • Hogedrukstralen kunnen banden / ventielen van voertuigen beschadigen, waardoor de banden springen. Eerste teken hiervoor is een verkleuring van de band. Beschadigde voertuigbanden / ventielen zijn levensgevaarlijk. Houd minstens 30 cm straalafstand aan bij het reinigen! • Explosiegevaar! Geen brandbare vloeistoffen sproeien. Zuig nooit oplosmiddelhoudende vloeistof of onverdunde zuren en oplosmiddelen op! Tot deze stoffen behoren bijvoorbeeld benzine, verfverdunner en stookolie. De sproeinevel is zeer licht ontvlambaar, explosief en giftig. Gebruik geen aceton, onverdund zuur of oplosmiddel, omdat die de materialen aantasten die in het apparaat zijn verwerkt. Waarschuwing • Netsnoer en stekkers van een verlengsnoer moeten waterdicht zijn en mogen niet in het water liggen. • Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Gebruik in de open lucht alleen daarvoor goedgekeurde en overeenkomstig gemerkte verlengsnoeren met een voldoende grote diameter: 1 - 10 m: 1,5 mm 2 ; 10 - 30 m: 2,5 mm 2 • Rol het verlengsnoer altijd helemaal van de kabeltrommel af. • Hogedrukslangen, wateraansluitpunten en koppelingen zijn belangrijk voor de veiligheid van het apparaat. Gebruik uitsluitend hogedrukslangen, wateraansluitpunten en koppelingen die de producent heeft aanbevolen. • Dit apparaat is niet bedoeld om door personen met beperkte psychische, sensorische of geestelijke vaardigheden te worden gebruikt. Kinderen of niet-geïnstrueerd personeel mogen het apparaat niet gebruiken. Kinderen moeten onder toezicht blijven om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen. • Verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen houden, er bestaat verstikkingsgevaar! • Dit apparaat werd ontwikkeld voor gebruik van reinigingsmiddelen die de producent levert of aanbeveelt. Gebruik van andere reinigingsmiddelen of chemicaliën kan de veiligheid van het apparaat beïnvloeden. • De gebruiker moet het apparaat voor het juiste doel gebruiken. De gebruiker moet rekening houden met de plaatselijke omstandigheden en speciaal letten op personen die zich in de buurt bevinden. • Het apparaat niet gebruiken als er zich andere personen binnen bereik bevinden, tenzij ze veiligheidskledij dragen. • Draag de juiste beschermende kleding en een veiligheidsbril ter bescherming tegen terugspattend water. Voorzichtig • Bij langdurige bedrijfsonderbrekingen moet het apparaat aan de hoofdschakelaar / apparaatschakelaar uitgeschakeld worden of moet de netstekker uitgetrokken worden. • Gebruik het apparaat niet bij temperaturen beneden de 0 °C. • Houd minstens 30 cm straalafstand aan bij het reinigen van gelakte oppervlakken, teneinde beschadigingen te vermijden. • Laat het apparaat niet zonder toezicht achter zolang het aan staat. • Let erop dat het netsnoer of een verlengsnoer niet wordt beschadigd doordat men eroverheen rijdt, ze knikt, er te hard aan trekt of dergelijke. Bescherm de netsnoeren tegen hitte, olie en scherpe randen. • Alle stroomvoerende delen in het werkbereik moeten zijn beschermd tegen straalwater. NL – 4 31