Views
9 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Declaração de

Declaração de conformidade CE Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas CE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade. Produto: Lavadora de alta pressão Tipo: 1.673-xxx Respectivas Directrizes da CE 2006/42/CE (+2009/127/CE) 2004/108/CE 2000/14/CE 2011/65/CE Normas harmonizadas aplicadas EN 50581 EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011 EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008 EN 60335–1 EN 60335–2–79 EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 EN 61000–3–3: 2008 EN 62233: 2008 Processo aplicado de avaliação de conformidade 2000/14/CE: Anexo V Nível de potência acústica dB(A) Medido: 89 Garantido: 91 Os abaixo assinados têm procuração para agirem e representarem a gerência. CEO Head of Approbation Responsável pela documentação: S. Reiser Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 71364 Winnenden (Germany) Tel.: +49 7195 14-0 Fax: +49 7195 14-2212 Winnenden, 2012/11/01 50 PT – 9

Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger . . . . . . . . . . . . DA 3 Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . DA 3 Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 5 Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 6 Opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 6 Pleje og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . DA 6 Hjælp ved fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 7 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 7 EU-overensstemmelseserklæring. . . . DA 8 Generelle henvisninger Kære kunde Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer. Leveringsomfang Maskinen, tilbehør m.m. vises på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader. Bestemmelsesmæssig anvendelse Denne højtryksrenser må kun anvendes til privat brug: – Til rengøring af maskiner, køretøjer, bygninger, værktøj, facader, terrasser, haveredskaber etc. med højtryksvandstråle (efter behov med tilsætning af rengørningsmiddel). – Med tilbehør, reservedele og rengøringsmidler, der er godkendt af KÄRCHER. Følg de anvisninger, der er vedlagt rengøringsmidlerne. Symboler på maskinen Strålen må ikke rettes mod personer, dyr, tændt elektrisk udstyr eller mod selve maskinen. Beskyt maskinen imod frost. Symbolerne i driftsvejledningen Risiko En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død. Advarsel En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til død. Forsigtig En muligvis farlig situation, som kan føre til personskader eller til materialeskader. Miljøbeskyttelse Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug. Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende. Henvisninger til indholdsstoffer (REACH) Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på: www.kaercher.com/REACH Garanti I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet. (Se adressen på bagsiden) Sikkerhedsanvisninger Risiko • Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder. • Tag ikke maskinen i brug, hvis strømtilslutningsledningen eller vigtige dele af maskinen, som f.eks. sikkerhedselementer, højtryksslanger eller sprøjtepistoler, er beskadigede. • Kontroller altid tilslutningsledningen og netstikket for skader, før maskinen tages i brug. En beskadiget tilslutningsledning skal omgående udskiftes af en autoriseret kundeserviceafdeling/el-installatør. • Kontroller altid højtryksslangen for beskadigelser, før den tages i brug. Udskift højtryksslangen med det samme, hvis den er beskadiget. • Det er forbudt at bruge højtryksrenseren i områder, hvor der er eksplosionsfare. • Overhold de gældende sikkerhedsforskrifter ved anvendelse af højtryksrenseren i fareområder (f.eks. tankstationer). • Højtryksstråler kan være farlige, hvis de ikke anvendes korrekt. Strålen må ikke rettes mod personer, dyr, tændt elektrisk udstyr eller mod højtryksrenseren. DA – 3 51