Views
8 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

• Ret ikke strålen

• Ret ikke strålen mod Dem selv eller andre for at rengøre tøj eller skotøj. • Spul ikke genstande, der indeholder sundhedsskadelige stoffer (f.eks. asbest). • Dæk/dækventiler kan beskadiges og punktere ved brug af højtryksstrålen. Første tegn herpå er, at dækkene ændrer farve. Beskadigede dæk/dækventiler er livsfarlige. Hold mindst 30 cm stråleafstand ved rengøringen! • Eksplosionsrisiko! Brændbare væsker må ikke sprøjtes. Opsug aldrig opløsningsmiddelholdige væsker eller ufortyndede syrer og opløsningsmidler! Herunder hører f.eks. benzin, farvefortynder og fyringsolie. Sprøjtetågen er meget let antændelig, eksplosiv og giftig. Undgå brug af acetone, ufortyndede syrer og opløsningsmidler, da disse angriber maskinens materialer. Advarsel • Stikket og koblingen af forlængerledninger skal være vandtæt og må ikke ligge i vand. • Uegnede forlængerledninger kan være farlige. Benyt udelukkende godkendte og mærkede forlængerledninger med et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit ved udendørs brug: 1 - 10 m: 1,5 mm 2 ; 10 - 30 m: 2,5 mm 2 • Træk altid forlængerledningen helt af kabeltromlen. • Højtryksslanger, armaturer og tilkoblinger er vigtige for højtryksrenserens sikkerhed. Benyt udelukkende de af producenten anbefalede højtryksslanger, armaturer og tilkoblinger. • Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller åndelige evner. Højtryksrenseren må ikke anvendes af børn eller af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen. Børn skal være under opsyn, så de ikke har mulighed for at lege med maskinen. • Emballagefolie skal holdes væk fra børn p.gr.a. kvælningsfare! • Højtryksrenseren er udviklet til brug sammen med de rengøringsmidler, der leveres og anbefales af producenten. Brug af andre rengøringsmidler eller kemikalier kan påvirke højtryksrenserens sikkerhed negativt. • Brugeren skal anvende højtryksrenseren iht. dens anvendelsesformål. Han skal tage hensyn til de lokale forhold og holde øje med, om der er personer i nærheden, når han arbejder med højtryksrenseren. • Maskinen må ikke bruges, hvis der er andre personer uden beskyttelsesdragter i nærheden. • Bær passende sikkerhedstøj og beskyttelsesbriller som værn mod vand eller snavs, der sprøjter bagud. Forsigtig • Ved længere arbejdspauser skal maskinen afbrydes via hovedafbryderen / kontakten eller netstikket skal trækkes ud. • Apparatet må ikke bruges ved temperaturer under 0°C. • Hold mindst 30 cm stråleafstand ved rengøring af lakerede overflader for at undgå lakskader. • Lad aldrig højtryksrenseren være uden opsyn, mens den er i drift. • Undgå at køre over, klemme, rive eller lign. i net- eller forlængerledninger, da dette ødelægger eller beskadiger dem. Beskyt netledningerne mod varme, olie og skarpe kanter. • Alle strømførende dele i arbejdsområdet skal være beskyttet mod strålevand. • Højtryksrenseren skal altid tilsluttes et elektrisk stik, der er installeret af en elektriker iht. IEC 603064. • Højtryksrenseren må kun sluttes til vekselstrøm. Spændingen skal svare til angivelsen på typeskiltet. • Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi principielt at maskinen anvendes over et fejlstrømsrelæ (max. 30 mA). • Rengøringsarbejde, der medfører olieholdigt spildevand, f.eks. motorvask eller undervognsvask må kun foregå på vaskepladser udstyret med en olieudskiller. Sikkerhedsanordninger Forsigtig Sikkerhedsanordninger skal beskytte mod kvæstelser og må hverken ændres eller omgås. Afbryder Hovedafbryderen forhindrer et utilsigtet brug af maskinen. Låseanordning på håndsprøjtepistolen Låseanordningen blokerer sprøjtepistolens greb og forhindrer maskinens utilsigtede start. Overstrømsventil med trykafbryder Overstrømsventilen forhindrer, at det maksimalt tilladte tryk overskrides. Hvis pistolgrebet slippes, frakobles højtrykspumpen af en trykafbryder, og højtryksstrålen stopper. Hvis der trækkes i grebet, kobler trykafbryderen pumpen til igen. 52 DA – 4

Forudsætninger til stabiliteten Forsigtig Før hvert arbejde med eller på maskinen, skal der sørges for stabilitet for at undgå ulykker eller beskadigelser. – Maskinens stabilitet er garanteret, hvis den sættes på en plan overflade. Betjening Beskrivelse af apparatet Se figurerne på side 2 1 Højtrykstilslutning 2 Hovedafbryder „0/OFF“ / „I/ON“ 3 Opbevaringskrog til højtryksslange og strømledning 4 Bæregreb 5 Opbevaring til strålerøret 6 Opbevaring til håndsprøjtepistolen 7 Vandtilslutning med integreret si 8 Sugeslange til rensemiddel (med filter) 9 Tilkoblingsdel til vandforsyning 10 Strømledning med netstik 11 Håndsprøjtepistol 12 Låseanordning på håndsprøjtepistolen 13 Klemme til højtryksslangen 14 Højtryksslange 15 Strålerør med rotordyse Ekstratilbehør Ekstratilbehøret udvider maskinens anvendelsesmuligheder. Nærmere informationer herom fås hos Deres KÄRCHER-forhandler. Inden ibrugtagning Løse komponenter, som er vedlagt maskinen, skal før brugen monteres. Figur Montere bærehåndtag. Figur Træk klemmen til højtryksslangen ud af håndsprøjtepistolen (f.eks. med en kærvskruetrækker). Figur Stik højtryksslangen ind i håndsprøjtepistolen. Tryk klemmen ind indtil den går i hak. Kontroller om forbindelsen er sikker ved at trække i højtryksslangen. Figur Skru den medfølgende koblingsdel på højtryksrenserens vandtilslutning. Vandforsyning Ifølge de gældende love, må maskinen aldrig anvendes på drikkevandsnettet uden en tilbageløbsventil. Der skal anvendes en velegnet tilbageløbsventil fra KÄRCHER eller en alternativ tilbageløbsventil ifølge EN 12729 type BA. Vand, som strømmer igennem en systemseparator, kan ikke drikkes. Forsigtig Systemadskiller skal altid kobles til vandforsyningen, ikke direkte til apparatet! Bemærk: Forureninger i vandet kan beskadige højtrykspumpen og tilbehøret. Som beskyttelse anbefaler vi at bruge KÄRCHER-vandfilteret (ekstratilbehør, bestillingsnr. 4.730-059). Vandforsyning fra vandledning Læg mærke til vandforsyningsselskabets reglementer. Se typeskilt/tekniske data for tilslutningsværdier Benyt en vævarmeret vandslange (leveres ikke med) med en gængs tilkobling: (diameter mindst 1/2 tomme, hhv. 13 mm; længde mindst 7,5 m). Stik vandslangen på højtryksrensernes tilkoblingsdel og slut den til vandhanen. Ibrugtagning Forsigtig Tørkørsel på mere end 2 minutter fører til skader på højtrykspumpen. Afbryd maskinen hvis den ikke opbygger tryk indenfor 2 minutter og gå frem ifølge anvisningerne i kapitel "Hjælp ved fejl". Figur Højtryksslangen kobles til maskinens højtrykstilslutning. Figur Strålerør sættes ind i sprøjtepistolen og fikseres med en 90° omdrejning. Åbn for vandhanen. Sæt netstikket i en stikdåse. Stil hovedafbryderen på "I/ON". Drift Risiko Pga. den vandstråle, der kommer ud af højtryksdysen, stødes pistolgrebet bagud. Sørg for at stå godt og hold godt fast i pistolgrebet og strålerøret. Figur Brug håndsprøjtepistolens greb. Højtryksrenseren tændes ved at trække i grebet. DA – 5 53