Views
6 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Bemærk: Hvis der gives

Bemærk: Hvis der gives slip for grebet, afbrydes maskinen igen. Højtrykket opretholdes i systemet. Strålerør med rotordyse Til svære tilsmudsninger Ikke egnet til arbejde med rensemidler. Forsigtig Bildæk, lakeringer eller sarte oveflader af f.eks. træ må ikke renses med snavsfræseren, da der er fare for beskadigelse. Arbejde med rensemidler Brug udelukkende rense- og plejemidler fra KÄRCHER til den pågældende rengøringsdopgave, da disse produkter er specielt udviklet til deres maskine. Brugen af andre rense- og plejemidler kan føre til hurtigere slitage og ophør af garantikravene. Informer dig venligst ved din forhandler eller rekvirer direkte informationer hos KÄRCHER. Træk rensemiddel-sugeslangen ud af huset i den ønskede længde. Hæng rensemiddel-sugeslangen ned i en beholder med rensemiddelopløsning. Tag strålerøret af pistolgrebet. Arbejde kun med håndsprøjtepistolen. Bemærk: På den måde tilsættes der rensemiddelopløsning til vandstrålen under driften. Anbefalet rensemetode Sprøjt lidt rengøringsmiddel på den tørre overflade og lad det virke (skal ikke tørre). Vask det løsnede snavs af med højtryksstrålen. Afbrydelse af driften Slip pistolgrebets håndtag. Figur Brug håndsprøjtepistolens greb. Afbryd endvidere maskinen "0/OFF" ved længere arbejdspauser (mere end 5 minutter). Sæt håndsprøjtepistolen i dens holder. Efter brug Forsigtig Højtryksslangen må kun adskilles fra håndsprøjtepistolen eller maskinen, hvis systemet er uden tryk. Efter arbejde med rensemidler: Tænd maskinen i ca. 1 minut og skyl med klart vand Slip pistolgrebets håndtag. Sluk maskinen "0/OFF“. Luk vandhanen. Tryk på pistolgrebet for at fjerne det tryk, der er i systemet. Figur Brug håndsprøjtepistolens greb. Adskil maskinen fra vandforsyningen. Træk netstikket ud. Transport Forsigtig Tag hensyn til maskinens vægt under transporten (se tekniske data) for at undgå ulykker og personskader. Manuel transport Løft maskinen ved hjælp af grebet og bær den. Transport i køretøjer Maskinen sikres/fastgøres, så den ikke kan vælte eller flytte sig. Opbevaring Forsigtig Tag hensyn til maskinens vægt ved valg af opbevaringssted (se tekniske data) for at undgå ulykker og personskader. Opbevaring af damprenseren Inden maskinen opbevares over et længere tidsrum, f.eks. om vinteren, skal der tages hensyn til anvisningerne i kapitel "Pleje". Stil fejemaskinen på et plant underlag. Strålerøret skal gå i hak i opbevaringsstedet. Sæt håndsprøjtepistolen i dens holder. Anbring nettilslutningskablet, højtryksslangen og tilbehøret på højtryksrenseren. Frostbeskyttelse Forsigtig Beskyt maskinen og tilbehøret imod frost. Maskinen og tilbehøret ødelægges af frost hvis der er vand i maskinen. For at undgå skader: Tømme maskinen for vand: Tænd maskinen uden tilsluttet højtryksslange og uden tilsluttet vandforsyning (max. 1 min.) og vent, indtil der ikke længere kommer vand ud af højtrykstilslutningen. Sluk for maskinen. Maskinen og alt tilbehør opbevares i et frostfrit rum. Pleje og vedligeholdelse Risiko Før alle service- og vedligeholdelsesarbejder skal maskinen afbrydes og stikket trækkes ud. 54 DA – 6

Pleje Inden længere tids opbevaring, f.eks. om vinteren: Træk filteret af rensemiddel-sugeslangen og rens det under løbende vand. Træk sien i vandtilslutningen ud med en fladtang og rens den under løbende vand. Vedligeholdelse Højtryksrenseren er vedligeholdelsesfri. Reservedele Benyt udelukkende originale reservedel fra KÄRCHER. Bag i denne betjeningsvejledning finder De en oversigt over reservedele. Hjælp ved fejl Ved hjælp af denne oversigt kan De selv afhjælpe mindre fejl. Kontakt den autoriserede kundeservice i tvivlstilfælde. Risiko Før alle service- og vedligeholdelsesarbejder skal maskinen afbrydes og stikket trækkes ud. Reparationsarbejder og arbejder på elektriske komponenter skal altid udføres af autoriserede servicefolk. Maskinen kører ikke Maskinen tændes ved at trække i håndsprøjtepistolens greb. Kontroller, at den angivne spænding på typeskiltet stemmer overens med strømkildens spænding. Kontroller nettilslutningskablet for beskadigelse. Maskinen kommer ikke op på det nødvendige tryk Maskinen skal afluftes: Tænd maskinen uden tilsluttet højtryksslange og vent (max. 2 minutter), indtil vandet kommer ud af højtrykstilslutningen uden bobler. Sluk for maskinen og tilslut højtryksslangen igen. Kontroller vandforsyningen. Træk sien i vandtilslutningen ud med en fladtang og rens den under løbende vand. Kraftige trykudsving Rens højtryksdysen: Fjern snavs fra dyseborehullet med en nål og skyl ved at spule vand fremad. Kontroller den tilløbende vandmængde. Maskinen er utæt Teknisk betinget er maskinen lidt utæt. Kontakt den autoriserede kundeservice, hvis den er meget utæt. Rensemiddel bliver ikke indsuget Tag strålerøret af pistolgrebet. Arbejde kun med håndsprøjtepistolen. Rens filteret på rensemiddelsugeslangen. Kontroller rensemiddel-sugeslangen for knæk. Tekniske data El-tilslutning Spænding 220-240 V 1~50/60 Hz Strømoptagelse 6 A Beskyttelsesniveau IP X5 Beskyttelsesklasse II Netsikring (træg) 10 A Vandtilslutning Forsyningstryk 0,2-1,2 MPa Forsyningstemperatur, maks. 40 °C Forsyningsmængde, min. 7 l/min. Ydelsesdata Arbejdstryk 8 MPa Maks. tilladt tryk 11 MPa Kapacitet, vand 5,2 l/min. Kapacitet, rengøringsmiddel 0,3 l/min. Pistolgrebets tilbagestødskraft 10 N Mål og vægt Længde 280 mm Bredde 176 mm Højde 443 mm Vægt, driftsklar med tilbehør 4,7 kg Oplyste værdier ifølge EN 60335-2-79 Hånd-arm vibrationsværdi Usikkerhed K