Views
9 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

EU-overensstemmelseserklæring Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed. Produkt: Højtryksrenser Type: 1.673-xxx Gældende EF-direktiver 2006/42/EF (+2009/127/EF) 2004/108/EF 2000/14/EF 2011/65/EF Anvendte harmoniserede standarder EN 50581 EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011 EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008 EN 60335–1 EN 60335–2–79 EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 EN 61000–3–3: 2008 EN 62233: 2008 Anvendte overensstemmelsesvurderingsprocedurer 2000/14/EF: Bilag V Lydeffektniveau dB(A) Målt: 89 Garanteret: 91 Undertegnede agerer på vegne af og med fuldmagt fra ledelsen. CEO Head of Approbation Dokumentationsbefuldmægtiget: S. Reiser Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 71364 Winnenden (Germany) Tlf.: +49 7195 14-0 Fax: +49 7195 14-2212 Winnenden, 2012/11/01 56 DA – 8

Innholdsfortegnelse Generelle merknader . . . . . . . . . . . . . NO 3 Sikkerhetsanvisninger. . . . . . . . . . . . . NO 3 Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 5 Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 6 Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 6 Pleie og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . NO 6 Feilretting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 7 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 7 EU-samsvarserklæring . . . . . . . . . . . . NO 8 Generelle merknader Kjære kunde, Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier. Leveringsomfang Leveringsomfang for apparatet er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er fullstendig, når du pakker ut. Ved manglende tilbehør eller ved transportskader, vennligst informer forhandleren. Forskriftsmessig bruk Denne høytrykksvaskeren må kun brukes til private formål: – som rengjøring av maskiner, biler, bygninger, verktøy, fasader, terrasser, hageutstyr, etc. med høytrykkvannstråle (ved behov tilsatt rengjøringsmidler) – med tilbehør, reservedeler og rengjøringsmidler som er godkjent av KÄRCHER. Følg anvisningene som følger med rengjøringsmiddelet. Symboler på maskinen Høytrykksstrålen må ikke rettes mot personer, dyr, elektrisk utstyr som er på, eller maskinen selv. Skal ikke utsettes for frost. Symboler i bruksanvisningen Fare For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død. Advarsel For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død. Forsiktig! For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader. Miljøvern Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering. Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer. Anvisninger om innhold (REACH) Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under: www.kaercher.com/REACH Garanti Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. (Se adresse på baksiden) Sikkerhetsanvisninger Fare • Ta aldri i støpselet eller stikkontakten med våte hender. • Ikke bruk høystrykksvaskeren når strømledningen eller andre viktige deler, f. eks. høytrykkslange, høytrykkpistolen eller sikkerhetsinnretninger er skadet. • Kontroller strømledningen og støpselet for skader hver gang høytrykksvaskeren skal brukes. En skadet strømledning må skiftes ut umiddelbart hos autorisert kundeservice eller autorisert elektriker. • Kontroller alltid høytrykkslangen for skader før bruk av høytrykksvaskeren. Høytrykkslanger med skader må skiftes ut umiddelbart. • Bruk i eksplosjonsfarlige områder er forbudt. • Ved bruk av høytrykksvaskeren i risikoområder (f.eks. bensinstasjoner) må gjeldende sikkerhetsforskrifter følges. • Høytrykkstråler kan være farlige ved feil bruk. Strålen må ikke rettes mot personer, dyr, elektrisk utstyr som er på, eller høytrykksvaskeren selv. NO – 3 57