Views
6 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Strålerør med Rotojet

Strålerør med Rotojet For hardnakket smuss. Ikke egnet for bruk med rengjøringsmiddel. Forsiktig! Bildekk, lakk eller ømfintlige overflater som treverk skal ikke rengjøres med Rotojet, det er fare for skader. Arbeide med rengjøringsmiddel For de ulike rengjøringsoppgavene, anvend utelukkende rengjørings- og pleiemidler fra KÄR- CHER, de er spesielt utviklet for bruk med dette apparatet. Bruk av rengjørings- og pleiemidler fra andre leverandører kan føre til raskere slitasje, og garantien kan bortfalle. Du kan få informasjon hos faghandleren eller direkte fra KÄRCHER. Trekk ut rengjøringsmiddel sugeslange fra huset til ønsket lengde. Heng rengjøringsmiddelsugeslangen ned i en beholder med rengjøringsmiddel. Ta strålerøret av håndsprøytepistolen. Arbeide kun med høytrykkspistol. Merk: Derved vil rengjøringsløsning blandes med vannstrålen ved drift. Anbefalt rengjøringsmetode Sprøyt litt rengjøringsmiddel på den tørre overflaten og la det virke (men ikke tørke). Spyl det oppløste smusset vekk med høytrykksstrålen. Opphold i arbeidet Slipp spaken på håndsprøytepistolen. Figur Lås spaken på håndsprøytepistolen. Ved lengre arbeidspauser (mer enn 5 minutter) må høytrykksvaskeren i tillegg slås av "0/OFF". Sett høytrykkspistol i oppbevaring for høytrykkspistol. Etter bruk Forsiktig! Høytrykkslangen må bare tas av høytrykkspistolen eller apparatet når det ikke er noe trykk i systemet. Etter arbeide med rengjøringsmiddel: Kjør maskinen i ca. 1 minutt for å spyle den ren. Slipp spaken på håndsprøytepistolen. Slå av apparatet "0/OFF". Steng vannkranen. Trykk inn spaken på håndsprøytepistolen for å utligne det gjenværende trykket i systemet. Figur Lås spaken på håndsprøytepistolen. Skill apparatet fra vannforsyningen. Trekk ut nettstøpselet. Transport Forsiktig! For å unngå uhell eller personskader ved transport, vær oppmerksom på vekten av maskinen (se tekniske data). Transport for hånd Løft apparatet i bærehåndtaket og bær det. Transport i kjøretøy Sikre maskinen mot å skli eller vippe. Lagring Forsiktig! For å unngå uhell eller personskader ved valg av lagringssted, vær oppmerksom på vekten av maskinen (se tekniske data). Oppbevaring av apparatet Før lengre tids lagring, f.eks. om vinteren, pass på anvisningene i kapittelet Pleie. Sett høytrykksvaskeren på et jevnt underlag. Sett inn strålerøret i strålerørsholderen. Sett høytrykkspistol i oppbevaring for høytrykkspistol. Lagre strømkabel, høytrykkslange og tilbehør med maskinen. Frostbeskyttelse Forsiktig! Apparat og tilbehør skal ikke utsettes for frost. Apparat og tilbehør kan ødelegges av frost, dersom de ikke er tømt fullstendig for vann. For å unngå skader. Tømme apparatet helt for vann: Slå på apparatet uten tilkoblet høytrykkslange og uten tilkoblet vannforsyninf (maks 1 min.) og vent til det ikke kommer mer vann ut av høytrykkslangen. Slå av maskinen. Oppbevar apparat med alt utstyr i et frostsikkert rom. Pleie og vedlikehold Fare Slå av apparatet og ta ut strømstøpselet innen service eller vedlikeholdsarbeider påbegynnes. 60 NO – 6

Vedlikehold Før langvarig oppbevaring, f. eks. over vinteren: Ta ut filteret fra rengjøringsmiddel-sugeslangen og rengjør det under rennende vann. Ta ut sugeinntaket i vanntilkoblingen med en flattang, og rengjør det under rennende vann. Vedlikehold Høytrykksvaskeren er vedlikeholdsfri. Reservedeler Det må kun brukes originale KÄRCHER reservedeler. En reservedelsoversikt finnes på slutten av denne bruksanvisningen. Feilretting Mindre funksjonsfeil kan du ved hjelp av følgende oversikt utbedre selv. Ved tvilstilfeller, ta kontakt med autorisert kundeservice. Fare Slå av apparatet og ta ut strømstøpselet innen service eller vedlikeholdsarbeider påbegynnes. Reparasjonsarbeid og arbeid på elektriske komponenter må kun utføres av autorisert kundeservice. Apparatet går ikke Betjen hendelen på høytrykkspistolen og maskinen starter. Kontroller at spenningen som er oppgitt på typeskiltet er overensstemmende med strømkildens spenning. Kontroller strømkabelen for skader. Høytrykksvaskeren bygger ikke opp trykk Lufte maskinen: Slå på apparatet uten tilkoblet høytrykkslange og kjør det til det kommer ut vann (maks. 2 minutter) uten bobler fra høytrykkstilkoblingen. Slå av maskinen og koble på høytrykksslangen igjen. Kontroller vannforsyningen. Ta ut sugeinntaket i vanntilkoblingen med en flattang, og rengjør det under rennende vann. Sterke trykksvingninger Rengjøre høytrykksdyse: Fjern smuss fra dysehullene med en nål, og skyll med vann i retning fra fremsiden. Kontroller vanntilførselsmengde. Apparatet er utett Små utettheter i apparatet skyldes tekniske årsaker. Ved større utettheter, ta kontakt med autorisert kundeservice. Maskinen suger ikke rengjøringsmiddel Ta strålerøret av håndsprøytepistolen. Arbeide kun med høytrykkspistol. Rengjør filter på rengjøringsmiddelsugeslange. Kontroller at sugeslange for rengjøringsmiddel ikke er i klem ("knekk"). Tekniske data Elektrisk tilkobling Spenning 220-240 V 1~50/60 Hz Strømforbruk 6 A Beskyttelsesklasse IP X5 Beskyttelsesklasse II Strømsikring (trege) 10 A Vanntilkobling Tilførselstrykk 0,2-1,2 MPa Vanntilførsels-temperatur 40 °C (max) Tilførselsmengde (min) 7 l/min Effektspesifikasjoner Arbeidstrykk 8 MPa Maks. tillatt trykk 11 MPa Vannmengde 5,2 l/min Rengjøringsmiddelmengde 0,3 l/min Rekylkraft høytrykkspistol 10 N Mål og vekt Lengde 280 mm Bredde 176 mm Høyde 443 mm Vekt, driftsklar, med tilbehør 4,7 kg Registrerte verdier etter EN 60335-2-79 Hånd-arm vibrasjonsverdi Usikkerhet K