Views
10 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

EU-samsvarserklæring Vi

EU-samsvarserklæring Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de relevante EF-direktivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet. Produkt: Høytrykksvasker Type: 1.673-xxx Relevante EU-direktiver 2006/42/EF (+2009/127/EF) 2004/108/EF 2000/14/EF 2011/65/EF Anvendte overensstemmende normer EN 50581 EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011 EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008 EN 60335–1 EN 60335–2–79 EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 EN 61000–3–3: 2008 EN 62233: 2008 Anvendt metode for samsvarsvurdering 2000/14/EF: Vedlegg V Lydeffektnivå dB(A) Målt: 89 Garantert: 91 De undertegnede handler på oppdrag fra, og med fullmakt fra selskapsledelsen. CEO Head of Approbation Dokumentasjonsansvarlig: S. Reiser Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 71364 Winnenden (Germany) Tlf: +49 7195 14-0 Faks: +49 7195 14-2212 Winnenden, 2012/11/01 62 NO – 8

Bäste kund, Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare. Aggregatets leveransomfång är avbildat på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständig. Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador. Högtryckstvätten får endast användas för privat bruk: – för rengöring av maskiner, fordon, byggnader, verktyg, fasader, terasser, trädgårdsföremål o.s.v. med högtrycksstråle (använd vid behov rengöringsmedel). – tillsammans med av KÄRCHER godkända tillbehör, reservdelar och rengöringsmedel. Beakta anvisningarna som medföljer rengöringsmedlen. frost. Innehållsförteckning Allmänna anvisningar . . . . . . . . . . . . . SV 3 Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . SV 3 Handhavande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 5 Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 6 Förvaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 6 Skötsel och underhåll . . . . . . . . . . . . . SV 6 Åtgärder vid störningar . . . . . . . . . . . . SV 7 Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 7 Försäkran om EU-överensstämmelse SV 8 Allmänna anvisningar Leveransens innehåll Användning enligt bestämmelse Symboler på aggregatet Högtrycksstrålen får inte riktas mot människor, djur, aktiv elektrisk utrustning eller mot själva maskinen. Skydda apparaten mot Symboler i bruksanvisningen Fara För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden. Varning För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden. Varning För en möjlig farlig situation som kan leda till lätta skador eller materiella skador. Miljöskydd Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning. Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem. Upplysningar om ingredienser (REACH) Aktuell information om ingredienser finns på: www.kaercher.com/REACH Garanti I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad. (Se baksidan för adress) Säkerhetsanvisningar Fara • Ta aldrig i nätkabeln och nätuttaget med fuktiga händer. • Använd inte aggregatet om nätkabeln eller viktiga delar av aggregatet som t.ex. x högtrycksslang, sprutpistol eller säkerhetsanordningar är skadade. • Kontrollera före varje anvädning att nätkabeln och dess nätkontakt inte är skadade. Skadade nätkablar ska genast bytas ut av auktoriserad serviceverkstad eller en utbildad elektriker. • Kontrollera före drift att högtrycksslangen inte är skadad. Byt genast ut skadade högtrycksslangar. • Användning av aggregatet i utrymmen med explosionsrisk är förbjuden. • Vid användning av aggregatet i riskområden (t.ex. bensinmackar) ska motsvarande säkerhetsföreskrifter beaktas. • Högtrycksstrålar kan vid felaktig användning vara farliga. Strålen får inte riktas mot människor, djur, aktiv elektrisk utrustning eller mot själva aggregatet. • Rikta inte högtrycksstrålen mot dig själv eller mot andra för att rengöra kläder eller skor. SV – 3 63