Views
10 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

• Spruta aldrig på

• Spruta aldrig på föremål som innehåller hälsovådliga ämnen (t.ex. asbest). • Däck eller däckventiler kan skadas och gå sönder av högtrycksstrålen. Första tecknet är att däcket missfärgas. Skadade däck/ däckventiler kan innebära livsfara. Håll minst 30 cm strålavstånd vid rengöring! • Risk för explosion! Inga brännbara vätskor får fördelas med högtryckstvätten. Sug aldrig upp vätskor som innehåller lösningsmedel eller outspädda syror och lösningsmedel! Hit räknas bl.a. bensin, tinner eller eldningsolja. Ångan är lättantändlig, explosiv och giftig. Använd inte aceton, outspädda syror och lösningsmedel eftersom de angriper de material som använts i aggregatet. Varning • Nätkontakt och kopplingar på förlängningsledningar måste vara vattentäta och får ej ligga i vatten. • Olämpliga förlängningskablar kan vara farliga. Använd endast tillåtna förlängningskablar utomhus, med motsvarande märkning och med tillräckligt tvärsnitt. 1 - 10 m: 1,5 mm 2 ; 10 - 30 m: 2,5 mm 2 • Rulla alltid ut förlängningskablar helt från kabeltrumman. • Högtrycksslangar, armaturer och kopplingar är viktiga för aggregatets säkerhet. Använd endast högtrycksslangar, armaturer och kopplingar som rekommenderas av tillverkaren. • Aggregatet är inte avsett att användas av personer med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionshinder. Aggregatet får inte användas av barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med aggregatet. • Håll förpackningsfolien borta från barn, risk för kvävning! • Aggregatet har utvecklats för användning av rengöringsmedel som levererats eller rekommenderats av tillverkaren. Användning av andra rengöringsmedel eller kemikalier kan påverka aggregatets säkerhet. • Användaren ska använda aggregatet i enlighet med gällande bestämmelser. Användaren ska ta hänsyn till lokala förutsättningar och kontrollera att ingen uppehåller sig i närheten vid arbete med aggregatet. • Använd inte apparaten om andra personer befinner sig i dess närhet, detta gäller om de inte bär skyddskläder. • Bär lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon som skydd mot tillbakasprutande vatten eller smuts. Varning • Stäng av maskinen med huvudströmbrytaren / Maskinbrytaren under längre driftsuppehåll, eller dra ur nätkontakten. • Använd inte aggregatet vid temperaturer under 0 °C. • Håll aldrig strålen närmare än 30 cm vid rengöring av lackerade ytor för att undvika skador. • Lämna aldrig aggregatet utan uppsikt så länge det är i drift. • Beakta att nät- och förlängningskabeln inte skadas av överkörning, klämning, sönderdragning eller liknande. Skydda nätkabeln från värme, olja och vassa kanter. • Alla strömförande delar i arbetsutrymmet måste skyddas mot vattenstrålen. • Aggregatet får endast anslutas till ett nätuttag som installerats av en elektriker enligt IEC 60364. • Aggregatet får endast anslutas till växelström. Spänningen ska motsvara den spänning som är angiven på aggregatets typskylt. • Av säkerhetsskäl rekommenderar vi principiellt att aggregatet används med jordfelsbrytare (max. 30 mA). • Rengöringsarbeten som orsakar oljehaltigt avloppsvatten som t.ex. motortvätt och underredestvätt får endast utföras på tvättplatser med oljeavskiljare. Säkerhetsanordningar Varning Säkerhetsanordningar är till för att skydda användaren och får inte ändras eller sättas ur spel. Huvudreglage Strömbrytaren förhindrar att aggregatet startas av misstag. Spärr spolhandtag Spärren låser spolhandtagets avtryckare och förhindrar att aggretatet startas av misstag. Överströmningsventil med tryckbrytare Överströmningsventieln förhindrar överskridning av tillåtet arbetstryck. När avtryckaren på spolröret släpps frånkopplas högtryckspumpen av en tryckbrytare som stoppar högtrycksstrålen. Trycker man in avtryckaren kopplar tryckbrytaren in pumpen igen. 64 SV – 4

Förutsättningar för stabilitet Varning Säkerställ innan all typ av arbete med eller på maskinen dess stabilitet för att undvika olyckor eller sakskador. – Maskinens stabilitet är säkerställd när den ställs upp på ett jämnt underlag. Handhavande Beskrivning av aggregatet Figurer, se sida 2 1 Högtrycksanslutning 2 Strömbrytare "0/OFF / I/ON" 3 Förvaringskrok för högtrycksslang och nätkabel. 4 Bärhandtag 5 Förvaring för stålrör 6 Förvaring för spolhandtaget 7 Vattenanslutning med inbyggt filter 8 Sugslang för rengöringsmedel (med filter) 9 Kopplingsdel för vattenanslutning 10 Nätkabel med nätkontakt 11 Spolhandtag 12 Spärr spolhandtag. 13 Klämmor till högtrycksslang 14 Högtrycksslang 15 Spolrör med rotojet Specialtillbehör Specialtillbehören utökar aggregatets användningsmöjligheter. Din KÄRCHER återförsäljare har mer information. Före ibruktagande Montera de bifogade lösa delarna på aggregatet innan det tas i drift. Bild Montera bärhandtag. Bild Dra ut klämmorna för högtrycksslangen ur handsprutpistolen (t.ex. med en liten spårskruvmejsel). Bild Stick in högtrycksslangen i handsprutpistolen. Tryck in klämman tills den hakar fast. Kontrollera att förbindelsen sitter säkert genom att dra i högtrycksslangen. Bild Skruva fast den medföljande kopplingen på aggregatets vattenanslutning. Vattenförsörjning Enligt gällande föreskrifter får aggregatet aldrig användas på dricksvattennätet utan backventil. Passande backventil från KÄRCHER, eller alternativt annan backventil enligt EN 12729 typ BA, skall användas. Vatten som runnit genom en backventil anses inte vara drickbart. Varning Anslut alltid systemavskiljare på vattenförsörjningen, aldrig direkt på apparaten! Rekommendation: Föroreningar i vattnet kan skada högtryckspumpen eller tillbehören. Som skydd rekommenderas att använda KÄRCHER vattenfilter (specialtillbehör. Beställningsnr 4.730-059). Vattenförsörjning från vattenledning Beakta vattenleverantörens föreskrifter. Anslutningsvärde, se typskylt/Tekniska Data. Använd en vävförstärkt vattenslang (ingår ej) med standardkoppling. (Diameter minst 1/2 tum eller 13 mm: längd minst 7,5 m). Sätt fast vattenslangen på aggregatets koppling och anslut den till vattenförsörjningen. Idrifttagning Varning Torrkörning under mer än 2 minuter leder till skador på högrtryckspumpen. Om maskinen inte bygger upp tryck inom 2 minuter, stäng av maskinen och följ hänvinsingarna i kapitlet "Åtgärder vid störning" Bild Koppla ihop högtrycksslangen med högtrycksanslutningen på aggregatet. Bild Sätt i spolröret i spolhandtaget och fixera det genom att vrida det 90°. Öppna vattenkranen helt. Anslut nätkontakt till vägguttag. Starta aggregatet "I/ON“ . Drift Fara P.g.a. vattenstrålen vid högtrycksmunstycket får handsprutan en rekyl. Stå stadigt och håll fast handsprutan och strålröret ordentligt. Bild Lossa spärren på spolhandtaget. Aktivera avtryckaren, aggregatet startar. Hänvisning: Släpps avtryckaren stängs aggregatet av igen. Högtryck blir stående i systemet. SV – 5 65