Views
8 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Spolrör med rotojet

Spolrör med rotojet För envisa smutslager. Ej lämpad för arbeten med rengöringsmedel. Varning Rengör inte bildäck, lack eller känsliga ytor som trä med rotorjet, risk för skador. Arbeten med rengöringsmedel Använd endast rengöringsmedel och underhållsmedel från KÄRCHER för de olika rengöringarna, eftersom dessa medel utvecklats speciellt för rengöringen av er maskin. Användning av andra rengörings- och underhållsmedel kan leda till snabbare förslitning samt att garantianspråken upphör. Be om information i fackhandeln eller begär att få information direkt från KÄRCHER. Dra ut önskad längd på sugslangen för rengöringsmedel ur kåpan. Applicera slangen för rengöringsmedel i en behållare med rengöringsmedelslösning. Lossa strålröret från handsprutan. Arbeta endast med handsprutpistolen. Anmärkning: Därigenom tillsätts rengöringsmedelslösningen till vattenstrålen vid körning. Rekommenderade rengöringsmetoder Spruta sparsamt med rengöringsmedel på den torra ytan och låt det verka (låt det inte torka). Spola bort upplöst smuts med högtrycksstråle. Avbryta driften Släpp avtryckaren på spolhandtaget. Bild Spärra avtryckaren på spolhandtaget. Vid längre pauser i arbetet (över fem minuter) bör aggregatet dessutom slås av "0/ OFF". Placera spolhandtaget i dess fäste. Avsluta driften Varning Lossa högtrycksslangen från spolhandtaget eller från aggregatet endast när det inte finns något tryck i systemet. Efter arbeten med rengöringsmedel Låt maskinen gå ca 1 minut för att spola rent. Släpp avtryckaren på spolhandtaget. Stäng av strömbrytaren "0/OFF“. Stäng av vattenkranen. Tryck avtryckaren på spolhandtaget på handsprutan för att reducera trycket i systemet. Bild Spärra avtryckaren på spolhandtaget. Koppla bort aggregatet från vattenförsörjningen. Drag ur nätkontakten. Transport Varning Observera för att undvika olyckor eller skador vid transport, notera maskinens vikt (se teknisk data). Transport för hand Lyft upp maskinen i bärhandtaget och bär den. Transport i fordon Säkra maskinen så att den inte kan glida eller tippa. Förvaring Varning Observera för att undvika olyckor eller skador lagring av maskinen, beakta maskinens vikt (se teknisk data). Förvara aggregatet Beakta innan lägre lagring, t.ex. över vintern, även de extra anvisningarna i kapitlet om skötsel. Ställ maskinen på ett jämnt underlag. Haka fast strålröret i förvaringen för strålröret. Placera spolhandtaget i dess fäste. Förvara nätanslutning, högtrycksslang och tillbehör på aggregatet. Frostskydd Varning Skydda aggregatet och tillbehören mot frost. Aggregatet och tillbehören förstörs av frost om de inte är helt tömda på vatten. För att undvika skador: Töm aggregatet helt på vatten: Slå på aggregatet utan ansluten högtrycksslang och utan ansluten vattenförsörjning (max 1 min) och vänta tills det inte längre kommer ut vatten från högtrycksanslutningen. Stäng av apparaten. Förvara aggregatet med alla tillbehör i frostsäkert utrymme. Skötsel och underhåll Fara Stäng av aggregatet och dra ut nätkontaken innan vård och skötselarbeten ska utföras. 66 SV – 6

Underhåll Före längre förvaring, t.ex. på vintern: Lossa filtret från sugslangen för rengöringsmdel och rengör det under rinnande vatten. Lossa filtret i vattenanslutningen med ett plattång och rengör den under rinnande vatten. Underhåll Aggregatet är underhållsfritt. Reservdelar Använd endast originalreservdelar från KÄR- CHER. En reservdelslista finns i slutet av denna bruksanvisning. Åtgärder vid störningar Med hjälp av följande översikt kan du själv åtgärda ett flertal störningar. Kontakta auktoriserad serviceverkstad om du är osäker. Fara Stäng av aggregatet och dra ut nätkontaken innan vård och skötselarbeten ska utföras. Reparationsarbeten och arbeten på elektriska komponenter får endast utföras av auktoriserad kundservice. Apparaten arbetar inte Aktivera avtryckaren i spolhandtaget, aggregatet startar. Kontrollera om den angivna spänningen på typskylten överensstämmer med strömkällans spänning. Kontrollera om nätkabeln är skadad. Aggregatet ger inget tryck Lufta ur aggregatet: Starta aggregatet utan ansluten högtrycksslang och låt gå (max 2 minuter) tills vattnet som kommer ut från högtrycksanslutningen är fritt från luftbubblor. Stäng av aggregatet och anslut högtrycksslangen igen. Kontrollera vattenförsörjningen. Lossa filtret i vattenanslutningen med ett plattång och rengör den under rinnande vatten. Kraftiga tryckvariationer Rengör högtrycksmunstycke: Ta bort smuts från munstyckshålet med en nål och spola ut det framifrån med vatten. Kontrollera vattenflödesmängden. Aggregatet ej tätt En lätt otäthet på aggregatet är normal. Kontakta auktoriserad serviceverksstad om det finns stora otätheter. Rengöringsmedel sugs inte in Lossa strålröret från handsprutan. Arbeta endast med handsprutpistolen. Rengör filtret på sugslangen för rengöringsmedel. Kontrollera att slangen för rengöringsmedel inte är knäckt. Tekniska data Elanslutning Spänning 220-240 V 1~50/60 Hz Strömförbrukning 6 A Skyddsgrad IP X5 Skyddsklass II Nätsäkring (trög) 10 A Vattenanslutning Tilloppstryck 0,2-1,2 MPa Inmatningstemperatur (max.) 40 °C Inmatningsmängd (min.) 7 l/min Prestanda Arbetstryck 8 MPa Max. tillåtet tryck 11 MPa Matningsmängd, vatten 5,2 l/min Matningsmängd, rengöringsmedel 0,3 l/min Spolhandtagets rekylkraft 10 N Mått och vikt Längd 280 mm Bredd 176 mm Höjd 443 mm Vikt, driftklar med tillbehör 4,7 kg Beräknade värden enligt EN 60335-2-79 Hand-Arm Vibrationsvärde Osäkerhet K