Views
9 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Försäkran om

Försäkran om EUöverensstämmelse Härmed försäkrar vi att nedanstående betecknade maskin i ändamål och konstruktion samt i den av oss levererade versionen motsvarar EU-direktivens tillämpliga grundläggande säkerhetsoch hälsokrav. Vid ändringar på maskinen som inte har godkänts av oss blir denna överensstämmelseförklaring ogiltig. Produkt: Högtryckstvätt Typ: 1.673-xxx Tillämpliga EU-direktiv 2006/42/EG (+2009/127/EG) 2004/108/EG 2000/14/EG 2011/65/EG Tillämpade harmoniserade normer EN 50581 EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011 EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008 EN 60335–1 EN 60335–2–79 EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 EN 61000–3–3: 2008 EN 62233: 2008 Tillämpad metod för överensstämmelsevärdering 2000/14/EG: Bilaga V Ljudeffektsnivå dB(A) Upmätt: 89 Garanterad: 91 Undertecknade agerar på order av och med fullmakt från företagsledningen. CEO Head of Approbation Dokumentationsbefullmäktigad: S. Reiser Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 71364 Winnenden (Germany) Tel.: +49 7195 14-0 Fax: +49 7195 14-2212 Winnenden, 2012/11/01 68 SV – 8

Sisällysluettelo Yleisiä ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 3 Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 3 Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 5 Kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 6 Säilytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 6 Hoito ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 7 Häiriöapu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 7 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI 8 EU-standardinmukaisuustodistus . . . . FI 8 Yleisiä ohjeita Arvoisa asiakas, Lue käyttöohje ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten. Toimitus Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakkauksessa. Tarkasta purkaessasi laitetta pakkauksesta pakkauksen sisällön täydellisyys. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja. Tarkoituksenmukainen käyttö Käytä tätä korkeapainepesuria yksinomaan kotitalouskäytössä: – koneiden, ajoneuvojen, rakennusten, työkalujen, julkisivujen, terassien, puutarhavälineiden jne. puhdistamista varten käyttäen korkeapainesuihkua (tarvittaessa lisäten puhdistusaineita). – KÄRCHERin hyväksymien varusteiden, varaosien ja puhdistusaineiden kanssa. Huomioi ohjeet, jotka on liitetty puhdistusaineiden mukaan. Laitteessa olevat symbolit Suihkua ei saa suunnata ihmisiin, eläimiin, jännitteellisiin sähkövarusteisiin tai itse laitteeseen. Suojaa laite jäätymiseltä. Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit Vaara Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan. Varoitus Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan. Varo Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja. Ympäristönsuojelu Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittelee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen. Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräilylaitoksiin. Huomautuksia materiaaleista (REACH) Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: www.kaercher.com/REACH Takuu Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoon. (Osoite, katso takasivua) Turvaohjeet Vaara • Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapistokkeeseen. • Älä ota laitetta käyttöön, jos verkkojohto tai laitteen tärkeät osat, esim. korkeapaineletku, suihkupistooli (-kahva) tai turvalaitteet ovat vaurioituneet. • Tarkasta aina ennen käyttöä, että sähkökaapeli ja verkkopistoke ovat ehjät. Anna valtuutetun huollon/sähköalan ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioitunut sähkökaapeli. • Tarkasta korkeapaineletkun kunto aina ennen käyttöä. Vaihda vaurioitunut korkeapaineletku välittömästi. • Käyttö räjähdysalttiilla alueilla on kielletty. • Käytettäessä laitetta vaara-alueilla (esim. huoltoasemilla) on noudatettava vastaavia turvallisuusmääräyksiä. • Epäasianmukaisesti käytettyinä korkeapainesuihkut voivat olla vaarallisia. Suihkua ei saa suunnata ihmisiin, eläimiin, aktiivisiin sähkövarusteisiin tai itse laitteeseen. FI – 3 69