Views
11 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

• Älä suuntaa

• Älä suuntaa korkeapainesuihkua muihin ihmisiin tai itseesi vaatteiden tai kenkien puhdistamiseksi. • Älä ruiskuta esineitä, jotka sisältävät terveydelle haitallisia aineita (esim. asbesti). • Korkeapainesuihku voi vaurioittaa ajoneuvon renkaita/renkaiden venttiilejä, jolloin ne saattavat puhjeta. Ensimmäinen merkki siitä on renkaan värin muuttuminen. Vaurioituneet ajoneuvon renkaat/ renkaiden venttiilit ovat hengenvaarallisia. Pidä puhdistuksessa vähintään 30 cm suihkutusetäisyys! • Räjähdysvaara! Älä suihkuta mitään palavia nesteitä. Älä koskaan ime liuotinpitoisia nesteitä tai laimentamattomia happoja tai liuottimia! Niihin kuuluvat esim. bensiini, värinohennusaineet tai polttoöljy. Ruiskutussumu on erittäin herkästi syttyvää, helposti räjähtävää ja myrkyllistä. Älä käytä asetonia, laimentamattomia happoja eikä liuottimia, koska ne syövyttävät laitteessa käytettyjä materiaaleja. Varoitus • Verkkojohdon ja jatkojohdon liittimen on oltava vesitiiviitä, eivätkä ne saa maata vedessä. • Tarkoitukseen sopimattomat jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Käytä ulkona vain tarkoitukseen hyväksyttyjä ja vastaavasti merkittyjä jatkojohtoja, joissa on riittävä johdon poikkileikkaus. 1 - 10 m: 1,5 mm 2 ; 10 - 30 m: 2,5 mm 2 • Kelaa jatkojohto aina kokonaan kaapelikelalta. • Korkeapaineletku, varusteet ja liittimet ovat tärkeitä laitteen turvallisuudelle. Käytä vain valmistajan suosittelemia korkeapaineletkuja, varusteita ja liittimiä. • Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden aistit, fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet. Lapset tai perehtymättömät henkilöt eivät saa käyttää laitetta. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteen kanssa. • Pidä pakkausfoliot lasten ulottumattomissa, tukehtumisvaara! • Tämä laite on kehitetty puhdistusaineiden käyttöön, jotka laitteen valmistaja toimittaa tai suosittelee. Muiden puhdistusaineiden tai kemikalioiden käyttö voi haitata laitteen turvallisuutta. • Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoituksenmukaisesti. Käyttäjä on huomioitava paikalliset olosuhteet ja työskennellessään laitteen kanssa huomioitava ympäristössä oleskelevat henkilöt. • Älä käytä laitetta, jos läheisyydessä on muita henkilöitä, joilla ei ole asianmukaista suojavarustusta. • Käytä sopivia suojavaatteita ja suojalaseja takaisin ruiskuvalta vedeltä tai lialta suojaamiseksi. Varo • Pitempien käyttötaukojen aikana pääkytkin/ laitekytkin kytketään pois tai verkkopistoke irrotetaan. • Laitetta ei saa käyttää alle 0 °C lämpötiloissa. • Pidä lakattujen pintojen puhdistuksessa vähintään 30 cm suihkutusetäisyys vaurioiden välttämiseksi. • Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin kauan kuin se on käytössä. • Kiinnitä huomiota siihen, että verkko- tai jatkojohtoja ei vahingoiteta eikä vaurioiteta ajamalla yli, puristamalla tai kiskomalla. Suojaa verkkojohto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta. • Kaikkien työalueella olevien sähköä johtavien osien on oltava suojatut ruiskutusvedeltä. • Laitteen liittäminen on sallittu ainoastaan sähköliitäntään, joka on sähköasentajan asentama standardin IEC 60364 mukaan. • Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen on oltava sama kuin laitteen tyyppikilvessä ilmoitettu jännite. • Suosittelemme turvallisuussyistä, että laitetta käytetään aina vikavirtasuojakytkimen (maks. 30 mA) kautta. • Puhdistustöitä, joissa syntyy öljynpitoista jätevettä, esim. moottorinpesu, alustanpesu, saa suorittaa vain pesupaikoissa, joissa on öljyn erottimet. Turvalaitteet Varo Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisilta suojaamiseksi, niitä ei saa muuttaa eikä ohittaa. Laitekytkin Laitekytkin estää laitteen tahattoman käyttämisen. Suihkupistoolin lukitus Lukitus lukitsee suihkupistoolin liipaisimen ja estää täten laitteen tahattoman käynnistymisen 70 FI – 4

Ylivirtausventtiili painekytkimellä Ylivuotoventtiili estää sallitun käyttöpaineen ylittymisen. Kun suihkupistoolin liipaisin päästetään irti, kytkee painekytkin pumpun pois päältä, korkeapainesuihku pysähtyy. Kun liipaisimesta vedetään, kytkee painekytkin taas pumpun päälle. Edellytykset seisontavakavuudelle Varo Varmista ennen laitteen jokaista käyttämistä tai laitteeseen kohdistuvaa toimenpidettä, että laite seisoo kantavalla alustalla tukevasi paikallaan. – Kun laite asetetaan vaakasuoralle alustalle, sen seisontavakavuus on taattu. Käyttö Laitekuvaus Kuvat, katso sivu 2 1 Korkeapaineliitäntä 2 Laitekytkin „0/OFF“ / „I/ON“ 3 Säilytyskoukku korkeapaineletkulle ja verkkoliitäntäjohdolle 4 Kantokahva 5 Pidike suihkuputkelle 6 Pidike pistoolille 7 Suodattimella varustettu vesiliitäntä 8 Puhdistusaineen imuletku (varustettu suodattimella) 9 Tulovesiliitäntä 10 Verkkojohto, jossa on verkkopistoke 11 Suihkupistooli 12 Suihkupistoolin lukitus 13 Korkeapaineletkun pikaliitin 14 Korkeapaineletku 15 Suihkuputki ja Pyörivä pistesuutin Erikoisvarusteet Erikoisvarusteet laajentavat laitteesi käyttömahdollisuuksia.Tarkempia tietoja saat KÄRCHER - myyjäliikkeeltäsi. Ennen käyttöönottoa Kiinnitä laitteen mukana irtonaisena tulleet osat laitteeseen ennen käyttöönottamista. Kuva Kiinnitä kantokahva. Kuva Vedä korkeapaineletkun pikaliitin ulos käsiruiskupistoolista (esim. ruuvimeisselillä). Kuva Pistä korkeapaineletku käsiruiskupistooliin. Paina pikaliitintä sisään kunnes se lukittuu. Kokeile liitoksen pitävyys korkeapaineletkusta vetämällä. FI – 5 Kuva Ruuvaa mukana toimitettu liitin laitteen vesiliitäntään. Vedensyöttö Voimassa olevien määräysten mukaan laitetta ei saa käyttää milloinkaan juomavesiverkossa ilman takaisinimusuojaa. Tällöin on käytettävä KÄRCHERin soveltuvaa takaisinimusuojaa tai vaihtoehtoisesti normin EN 12729 tyyppi BA mukaista takaisinimusuojaa. Vesi, joka on valunut takaisinimusuojan lävitse, ei ole juomakelpoista. Varo Asenna järjestelmäerotin aine vedensyöttöön, ei koskaan suoraan laitteeseen! Huomautus: Veden epäpuhtaudet voivat vahingoittaa korkeapainepumppua ja varusteita. Vahinkojen estämiseksi suosittelemme käyttämään KÄRCHER-syöttövesisuodatinta (lisävaruste, tilausnumero 4.730-059). Vedensyöttö vesijohdosta Noudata vesilaitoksen ohjeita. Liitäntäarvot katso tyyppikilpi/tekniset tiedot. Käytä kaupasta saatavalla liittimellä varustettua, kudosvahvistettua vesiletkua (ei kuulu toimitukseen). (halkaisija vähintään 1/2 tuuma tai 13 mm, pituus vähintään 7,5 m). Liitä vesiletku laitteen liittimeen ja sitten vedensyöttöpisteeseen. Käyttöönotto Varo Yli 2 minuuttia kestävä kuivakäynti vahingoittaa korkeapainepumppua. Jos laitteeseen ei muodostu painetta 2 minuutin sisällä, kytke laite pois ja toimi luvun "Apu häiriötapauksissa"ohjeiden mukaan. Kuva Kiinnitä korkeapaineletku laitteen korkeapaineliitäntään. Kuva Pistä suihkuputki pistooliin ja kiinnitä paikalleen kiertämällä putkea 90°. Avaa vesihana kokonaan. Liitä virtapistoke pistorasiaan. Kytke laite päälle "I/ON". 71