Views
6 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

94 Fejlfinding Betjening

94 Fejlfinding Betjening (fortsat) Symptom Overførte data vises ikke på listen. Når "All Songs" eller "Album" vælges, vises alle sangene, men nogle sange vises ikke, når "Folder" er valgt. Sange afspilles kun i et begrænset afspilningsomfang, f.eks. i ét album. Data kan ikke slettes i afspilleren. Årsag/Løsning Det maksimale antal filer, som kan vises, er nået. Det maksimale antal filer er 1.000 for videoer, 8.000 for fotos. Det maksimale antal mapper er også 1.000 for fotos i fotomappelisten. Slet unødvendige data. Den tilgængelige kapacitet er utilstrækkelig. Slet unødvendige data for at øge ledig plads på afspilleren. Efter træk og slip i Windows Stifinder svarer datahierarkiniveauerne ikke til afspilleren ( side 27). Overførte filer er ikke i et format, der kan afspilles. For oplysninger, se "Understøttet filformat" i "Specifikationer" ( side 117). Lydfilerne er ikke mapper under mappen "MUSIC". Anbring dem i mapper under "MUSIC" ved at trække og slippe. Afspilleren afspiller kun sangene i de oversigter, hvorfra afspilningen starter (albumliste, kunstnerliste osv.) ( side 42). Du kan ikke slette sange, videoer eller fotos på afspilleren. Slet dem med det program, som du anvendte til overførsel af data, eller Windows Stifinder. Fortsættes

95 Fejlfinding Betjening (fortsat) Symptom Der genereres støj. Knapper fungerer ikke. Afspilningen stopper ikke. Årsag/Løsning En enhed, der udsender radiosignaler, som f.eks. en mobiltelefon, anvendes tæt på afspilleren. Når du bruger enheder, som f.eks. mobiltelefoner, skal du holde dem borte fra afspilleren. Musikdata, der er importeret fra cd'er, er ødelagte. Slet dataene, og importér og overfør dem derefter igen. Når du importerer data til din computer, skal du lukke alle andre programmer for at undgå, at data ødelægges. Overførte filer er ikke i et format, der kan afspilles. For oplysninger, se "Understøttet filformat" i "Specifikationer" ( side 117). Nogle af sangene afspilles muligvis ikke, afhængigt af visse filspecifikationer. Skydeknappen HOLD er indstillet til HOLD. Skub skydeknappen HOLD i modsat retning ( side 12). Afspilleren indeholder fugt/kondens. Vent et par timer for at lade afspilleren tørre. Den resterende batterispænding er lav eller utilstrækkelig. Oplad batteriet ved at slutte afspilleren til en computer, der kører ( side 23). Hvis du oplader batteriet, og der ikke sker nogen ændring, skal du trykke på knappen RESET for at nulstille afspilleren ( side 92). Mens "Connecting" eller "Connected USB (MTP)" vises, kan du ikke betjene afspilleren. Frakobl USB-tilslutningen, og betjen derefter afspilleren. På denne afspiller er der ingen forskel på at stoppe og holde pause. Når du trykker på knappen , vises , og afspilningen sættes på pause/stopper. Fortsættes