Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

116 Additional

116 Additional Information ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА AVC ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА: (I) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО AVC СТАНДАРТ (“AVC VIDEO“) И/ ИЛИ (II) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧ- НА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИ- РАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА AVC ВИДЕО. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖ: HTTP://MPEGLA.COM МАРКАТА И ЛОГОТО BLUETOOTH СА СОБСТВЕНОСТ НА BLUETOOTH SIG, INC. И ВСЯКА УПО- ТРЕБА НА ТЕЗИ ЗНАЦИ ОТ SONY CORPORATION Е ПО ЛИЦЕНЗ. ДРУГИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ИМЕНА СА СОБСТВЕНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ПРИТЕЖАТЕЛИ. US и чуждестранните патенти са по лиценз на Dolby Laboratories. Всички други търговски марки и запазени търговски марки са търговски марки или запазени търговски марки на съответните им притежатели. В това ръководство обозначенията TM и R не са указани. Този продукт е защитен от някои авторски права върху интелектуалната собственост на Microsoft Corporation. Използването или разпространението на тези технологии извън този продукт без лиценз от Microsoft или упълномощен представител на Microsoft е забранена.

117 Additional Information Доставчиците на съдържание използват технологията за управление на дигиталните права на Windows Media, съдържащи се в това устройство (“WM-DRM”), за да опазят целостта на своето съдържание (“Secure Content”), така че интелектуалната им собственост, включително и авторските права в това съдържание да не бъдат присвоени. Това устройство използва WM-DRM софтуер, за да възпроизвежда Secure Content (“WM-DRM софтуер”). Ако сигурността на WM-DRM софтуера в това устройство е била нарушена, притежателите на Secure Content (“Secure Content Owners”) може да изискат от Microsoft да отнеме правото на WM-DRM софтуера да придобива нови лицензи за копиране, извеждане и/или възпроизвеждане на Secure Content. Отнемането на лиценза няма да попречи на WM-DRM софтуера да възпроизвежда незащитено съдържание.to play unprotected content. Списък на WM-DRM софтуер с отнет лиценз се изпраща във вашето устройство, когато сваляте лиценз за Secure Content от интернет или от компютър. Microsoft може, в съответствие с този лиценз, да качи на вашето устройство списъци с отнети лицензи от името на Secure Content Owners. Програма -- 2008 Sony Corporation Документация -- 2008 Sony Corporation