Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

18 Видео

18 Видео Състояние на възпроизвеждане Ако промените ориентацията на дисплея на хоризонтална, ориентацията и функциите на бутоните също ще бъде променена. Бутони Описание Стартира възпроизвеждането на видео изображение. Когато възпроизвеждането започне, на екрана се появява символът . Ако натиснете бутона отново, на екрана се появява символът и възпроизвеждането се поставя на пауза.*1 Можете да възпроизвеждате видео изображение само от менюто „Now Playing“ на видео изображението. Натиснете бутона , за да намерите началото на предишното, следващото или възпроизвежданото в момента видео изображение.*2 Натиснете бутона , за да превъртите възпроизвежданото в момента видео изображение бързо напред или назад. * Ако за период, по-дълъг от 3 минути, след като възпроизвеждането на песента е било зададено на пауза, не бъде изпълнена никаква операция, екранното меню се изключва и плейърът се превключва в режим на готовност.

19 Неподвижно изображение Състояние на възпроизвеждане Ако промените ориентацията на дисплея на хоризонтална, ориентацията и функциите на бутоните бъде променена. също ще Бутони Описание На екрана се появява символът и възпроизвеждането на серия от последователни неподвижни изображения започва. Ако натиснете отново бутона , възпроизвеждането временно се прекратява*1 и на екрана се появява символът -. Възпроизвежда следващото или предишното неподвижно изображение. FM *1 Когато едновременно възпроизвеждате песни и серия от последователни неподвижни изображения и временно прекратите възпроизвеждането на серията от последователни неподвижни изображения, екранът се изключва автоматично, ако за период от време, по-дълъг от настроения в “Screensaver Timing” (-- страница 75) не последват други операции. Когато възпроизвеждането на песни и съпровождащото го последователно възпроизвеждане на неподвижни изображения бъдат зададени на пауза и не последва операция за повече от 3 минути, екранът се изключва и плейърът влиза в режим на готовност. Бутони Описание Възпроизвежда или прави пауза*1 при FM раио излъчването. Настройва станции при натискане и задържане при определената честота. Избира честоти. Избирете следващата възможна за прием честота чрез натискане и задържане. Избира предварителна настройка *1 Ако за период, по-дълъг от 3 минути, след като възпроизвеждането на песента е било зададено на пауза, не бъде изпълнена никаква операция, FM екранното меню се изключва и плейърът се превключва в режим на готовност.