Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

56 Съвети

56 Съвети Възпроизвеждането на песните продължава дори когато търсите неподвижни изображения в списъка на папките, съдържащи неподвижни изображения, в списъка на неподвижните изображения или е активирано екранното меню „Now Playing“ на избраното неподвижно изображение. Можете да възпроизвеждате всички неподвижни изображения от избрана папка без прекъсване (slide show play) (страница 60). Можете да подреждате прехвърлените на вашия плейър неподвижни изображения в папки. Изберете плейъра (като [WALKMAN]) с помощта на Windows Explorer, изтеглете и пуснете с мишката нова папка като поддиректория на папката “PICTURES” или “PICTURE”. За подробности относно йерархията на данните вижте страница 29. Забележки В списъка на папките, съдържащи неподвижни изображения, могат да бъдат записани имената на не повече от 1000 папки, а в списъка на неподвижните изображения могат да бъдат записани имената на не повече от 10 000 неподвижни изображения. Ако размерът на неподвижното изображение е твърде голям или данните за изображението са повредени, на екрана се появява символът и неподвижното изображение не може да бъде възпроизведено.

57 Playing Photos Настройване на посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения Тази функция ви дава възможност да изберете за посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения една от следните възможности „Vertical “ / вертикална, „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява). бутон „BACK / HOME“ Библиотека с неподвижни изображения бутон с 5 функции 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Settings), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения. 4 Чрез бутоните изберете „Photo Orientation“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.