Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

60 Playing Photos

60 Playing Photos Възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения Тази функция ви дава възможност да възпроизвеждате без прекъсване серия от неподвижни изображения, записани в дадена папка на вашия плейър. Библиотека с неподвижни изображения бутон „BACK / HOME“ бутон с 5 функции 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Photo Library), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се списък с папките, в които има неподвижни изображения. 3 Чрез бутоните изберете папка с неподвижни изображения, които желаете да възпроизведете като непрекъсната серия, след което натиснете и задръжте бутона . Започва възпроизвеждате без прекъсване на всички неподвижни изображения, записани в избраната папка. Съвет Можете да стартирате непрекъснатото възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения чрез една от следните операции: - Натиснете и задръжте бутона , докато се намирате в меню-списък на неподвижни изображения. - Натиснете бутона в екранното меню „Now Playing“ на неподвижно изображение. - Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“, докато се намирате в меню-списък на папките с неподвижни изображения или в меню-списък на неподвижни изображения, след което изберете „Begin slide show“ от менюто с опции. Забележка Докато се възпроизвежда непрекъсната серия от неподвижни изображения, екранът на вашия плейър не се изключва автоматично и появата на скрийнсейвър е блокирана (-- страница 75).

61 Playing Photos Настройване на режима за възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения Тази функция ви дава възможност да възпроизвеждате неподвижни изображения без прекъсване. бутон „BACK / HOME“ Библиотека с неподвижни изображения бутон с 5 функции 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Settings), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения. 4 Чрез бутоните изберете „Slide show Repeat“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 5 Чрез бутоните изберете желаната настройка, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. „On “ / включена: Циклично възпроизвеждате без прекъсване всички неподвижни изображения, записани в избраната папка. „Off“ / изключена: Възпроизвеждате без прекъсване всички неподвижни изображения, записани в избраната папка от първото до последното, след което възпроизвеждането спира (настройка по подразбиране). Съвети Можете да промените настройките на режима за възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Slide Show Repeat“ от менюто с опции. Забележка Докато се възпроизвежда непрекъсната серия от неподвижни изображения, екранът на вашия плейър не се изключва автоматично и появата на скрийнсейвър е блокирана (-- страница 75).