Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

62 Playing Photos

62 Playing Photos Настройване на интервала при възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения Можете да зададете интервала от време преди показване на следващото неподвижно изображение. бутон „BACK / HOME“ Библиотека с неподвижни изображения бутон с 5 функции 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Settings), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения. 4 Чрез бутоните изберете „Slide Show Interval“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 5 Чрез бутоните изберете желаната настройка, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Неподвижните изображения се сменят през избрания интервал „Short” (кратък), “Normal” (нормален) (настройка по подразбиране) или “Long” (дълъг). Съвет Можете да промените интервала от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Slide Show Interval“ от менюто с опции. Забележка Показването на дадено изображение може да отнеме известно време, ако размерът му е голям.

63 Playing Photos Изтриване на неподвижни изображения от Библиотеката за неподвижни изображения Когато изтривате неподвижни изображения от “Photo Library”, използвайте Media Manager за WALKMAN или Windows Explorer. За подробности относно работата с Media Manager за WALKMAN вижте помощния файл на програмата. Забележка Media Manager за WALKMAN не може да изтрива неподвижни изображения, ако сте променили наименованията им с помощта на Windows Explorer.