Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

64 Playing Photos

64 Playing Photos Показване на менюто „Опции неподвижни изображения“ Можете да извикате на екрана менюто „Опции неподвижни изображения“ чрез натискане на бутона „OPTION / PWR OFF“ при активно екранно меню-списък (включително меню с миниатюрни изображения), като списъка на папките с неподвижни изображения или екранното меню „Now Playing“ на текущото неподвижно изображение. От менюто „Опции неподвижни изображения“ вие имате достъп до разнообразни настройки на неподвижните изображения. Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой екран е било активирано. Опции, които се съдържат в меню–списък Опция „Now Playing“ „Begin slide show“ Detailed Information „Most Recent Photo“ „Go to the song playback screen“ Описание / страница за справка Извежда на екрана менюто „Now Playing“. Стартира възпроизвеждането на непрекъсната серия неподвижни изображения (-- страница 60. Извежда информация за файла - размер на файла, резолюция, наименование на файла и т.н. Стартира възпроизвеждането на неподвижното изображение, възпроизведено последно. Появява се екранното меню „Now Playing“ на песента, възпроизведена последна. Опции, които се съдържат в меню „Now Playing“ Опция „Photo Orientation“ „Display“ “Detailed Information” „Slide Show Repeat“ „Slide Show Interval“ „Brightness“ “Clock Display” „Go to the song playback screen“ Описание / страница за справка Настройва посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения (-- страница 57) Настройка за показване / скриване на информация за неподвижното изображение (-- страница 59) Извежда информация за файла - размер на файла, резолюция, наименование на файла и т.н. Избира режима на възпроизвеждане на непрекъсната серия неподвижни изображения (-- страница 61). Избира периода при възпроизвеждане на непрекъсната серия неподвижни изображения (-- страница 62). Настройва яркостта на екрана (-- страница 76). Извежда часа (-- страница 78). Появява се екранното меню „Now Playing“ на последната възпроизведена песен.

65 Listening to FM Radio Слушане на FM радио Можете да слушате FM радио. Кабелът на слушалките служи като антена, така че свържете слушалките и издърпайте възможно най-много. FM радио Бутон BACK/HOME Бутон OPTION/PWR OFF 5-знаков бутон Превключване на FM радио 1 Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME, докатос е появи меню Home. 2 Натиснете бутон , за да изберете (FM радио), след това натиснете бутон , за да потвърдите. Появява се екран FM радио. Честота Предварително настроен номер В зависимост от страната/региона, в който сте закупили плейъра, екранът, който се появява е различен.