Views
7 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

6 Основно (Home)

6 Основно (Home) меню Можете да извикате основното (Home) меню на екрана чрез натискане и задържане на бутона „BACK / HOME“ на плейъра. Основното (Home) меню е начална точка на всяко действие, като например възпроизвеждане на песни, видео и неподвижни изображения; търсене на песни, Bluetooth свързване и промяна на настройките. -- Intelligent Shuffle (възпроизвеждане на песни в случайна последователност) Shuffle All (всички песни) ............. 37 FM радио ....................................... 65 Дисплей на часовника*1 .............. 78 Photo Library ................................. 55 - Music Library All Songs (всички песни) .................................30 Album (албум) ...................................................31 Artist (изпълнител) ..........................................32 Genre (жанр)......................................................33 Release Year (година на издаване) ..................34 Folder (папка).............................................................35 Video Library (видео библиотека) 46

7 Settings (настройки) Music Settings (музикални настройки) Play Mode (режим на възпроизвеждане) .....41 Equalizer (еквалайзер) ......................................43 Playlists (плейлисти) .................... 36 „Now Playing“ ................................ 21 Video Settings (видео настройки) Zoom Settings (настройки на увеличението) ..............................................................................51 Video Orientation(посока на видео възпроизвеждането) .......................................................48 Display (екран) ..................................................50 Photo Settings (настройки на неподвижно изображение) Photo Orientation .................................................. (посока на възпроизвеждането на неподвижно изображение) ...............................................57 Display (екран) ..................................................59 Slide Show Repeat (възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения) .....................61 Slide Show Interval (интервал при възпроизвеждане на серия от неподвижни изображени .........................................................................62 FM Radio Settings (FM радио настройки Scan Sensitivity (Чувствителност при сканиране) 70 Mono/Auto (Моно/Стерео) .........................71 Common Settings (общи настройки) Unit Information (информация за плейъра) .81 AVLS (Volume Limit) (ограничаване силата на звука) ...................................................................73 Beep Settings (настройки на краткия звуков сигнал).................................................................74 Screensaver (скрийнсейвър) .............................75 Brightness (яркост) ..........................................76 Set Date–Time (настройка дата - час) .........77 Date Display Format (формат на датата) .79 Time Display Format(формат на часа) .........80 Reset All Settings (възстановяване на фабричните настройки) ............................................82 Format (форматиране) ...................................83 Language Settings (настройки на езика ........85