Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

80 Common Settings

80 Common Settings Настройване формата на часа Тази функция ви дава възможност да изберете един от двата възможни формата за извеждане на текущото време (-- страница 77): „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“ (24 часа). Бутон BACK/HOME Настройки 5-знаков бутон 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Settings), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за общи настройки. 4 Чрез бутоните изберете „Time Display Format“ , след което натиснете бутона за да потвърдите избора си. Появява се екранното меню за настройка на формата. 5 Чрез бутоните изберете желаната от вас настройка, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. „12-hour“: Показва текущото време в 12-часов формат. „24-hour“: Показва текущото време в 24-часов формат.

81 Common Settings Показване информация за плейъра (Unit Information) Тази функция ви дава възможност да изведете на екрана информация за вашия плейър, например име на модела, версия на операционна система, и т.н. . Бутон BACK/HOME Настройки 5-знаков бутон 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Settings), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за общи настройки. 4 Чрез бутоните изберете „Unit Information“ , след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се списък с наличните информационни опции. Налични информационни опции Опции „Model“ / модел: „Firmware“ / операционна система: „Total Songs“ / общо песни: „Total videos“ / общо видео изображения: „Total photos“ / общо неподвижни изображения: „WM-PORT“ / WM-порт: Описание Извиква на екрана информация за модела на плейъра. Извиква на екрана информация за операционната система на плейъра. Извиква на екрана информация за общия брой на песните, записани на плейъра. Извиква на екрана информация за общия брой видео изображения, записани на плейъра. Извиква на екрана информация за общия брой неподвижни изображения, записани на плейъра. Извиква на екрана информация за версията на WM-PORT.