Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

26 Začíname

26 Začíname Získavanie údajov Na prehrávanie hudby, fotografií a videí pomocou prehrávača musíte pripraviť údaje na počítači. Na importovanie údajov do počítača použite príslušný softvér. Bližšie informácie o podporovaných formátoch súborov nájdete v časti „Podporovaný formát súborov“ ( strana 117).

27 Začíname Prenos údajov Údaje môžete prenášať priamo presunutím myšou použitím programu Prieskumník systému Windows v počítači. Hierarchia prehrávateľných údajov má pravidlá. Ak chcete preniesť údaje správne, pozrite si nasledujúce pokyny. Bližšie informácie o dodávanom softvéri, ktorý umožňuje prenos údajov, nájdete v časti na strane 9. Rady Niektoré počítače, v ktorých je už nainštalovaný program Windows Media Player 10, môžu naraziť na obmedzenie týkajúce sa súborov (AAC, videosúbory atď.), ktoré môžete preniesť uchopením a presunutím myšou. Ak nainštalujete program Windows Media Player 11 (bližšie informácie nájdete v časti „Inštalácia prevádzkovej príručky a softvéru“ v „Quick Start Guide“) z dodaného disku CD-ROM, tento problém sa vyrieši a následne môžete preniesť súbory ich opätovným presunutím myšou. Pred nainštalovaním programu Windows Media Player 11 do počítača sa uistite, či softvér alebo služby zodpovedajú programu Windows Media Player 11. Hierarchia údajov sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia. Niektoré súbory WMV sa dajú prehrať iba po prenosení použitím programu Windows Media Player 11. Poznámky Neodpájajte kábel USB počas zobrazenia textu „Do not disconnect.“ na prehrávači, inak sa môžu poškodiť prenášané údaje. Keď je prehrávač pripojený k počítaču, nezapínajte ho, nereštartujte ho, neprebúdzajte ho z režimu spánku ani nevypínajte počítač. Tieto operácie môžu spôsobiť poruchu prehrávača. Pred vykonávaním týchto operácií odpojte prehrávač od počítača. Nemôžete meniť názvy priečinkov ani vymazať priečinky „MUSIC“, „VIDEO“, „PICTURE“, „PICTURES“ a „MP_ROOT“. Prehrávač pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla USB. Konektor kábla USB pripojte do prehrávača tak, aby značka smerovala hore. Vyberte prehrávač v programe Prieskumník systému Windows a potom presuňte súbory myšou. Prehrávač sa zobrazí v programe Prieskumník systému Windows ako [WALKMAN]. Pokračovanie