Views
3 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

36 Prehrávanie hudby

36 Prehrávanie hudby Prehrávanie zoznamu skladieb Môžete prehrávať zoznamy skladieb. Zoznam prehrávaných skladieb môžete vytvoriť pomocou dodaného programu Windows Media Player 11 alebo pomocou iného softvéru umožňujúceho prenos súborov. Niektoré zoznamy skladieb však prehrávač nemusí rozoznať. Závisí to od softvéru. Bližšie informácie o používaní nájdete v pomocníkovi softvéru alebo ich získate od jeho výrobcu. Playlists Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam zoznamov skladieb. (Playlists) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte zoznam skladieb a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam skladieb. Stlačením tlačidla /// vyberte skladbu a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Vybratá skladba sa začne prehrávať a prehrávanie skladieb pokračuje v definovanom poradí.

37 Prehrávanie hudby Prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom poradí Všetky skladby uložené v prehrávači sa prehrajú v náhodnom poradí. Shuffle All Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku (Shuffle All) a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Všetky skladby sa prehrajú v náhodnom poradí a spustí sa prehrávanie. Rady Ak spustíte prehrávanie pomocou funkcie „Shuffle All“, režim prehrávania sa zmení na „Shuffle“ alebo „Shuffle&Repeat“ ( strana 42). Aj keď zrušíte funkciu „Shuffle All“, nastavenie „Shuffle“ alebo „Shuffle&Repeat“ pre režim prehrávania sa zachová. Prehrávanie pomocou funkcie „Shuffle All“ sa automaticky zruší ľubovoľnou z nasledujúcich činností: Spustenie prehrávania skladby jej výberom v ponuke „Music Library“ atď. Zmena režimu prehrávania.