Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

40 Prehrávanie hudby

40 Prehrávanie hudby Možnosti zobrazené na obrazovke „Now Playing“ Jednotlivé možnosti Popis/referenčná strana Play Mode Nastavenie režimu prehrávania ( strana 41). Equalizer Slúži na prispôsobenie kvality zvuku ( strana 43). Cover Art* 1 Zobrazenie obrázka obalu albumu. Detailed Information* 2 Zobrazenie podrobných informácií o skladbe, napríklad doby prehrávania, formátu zvuku, prenosovej rýchlosti a názvu súboru. Add to Wishlist/Remove from Wishlist Slúži na pridanie skladby do zoznamu prianí a jej zakúpenie v službe pre príslušný softvér./ Slúži na odstránenie skladby zo zoznamu prianí. Clock Display Zobrazenie aktuálneho času ( strana 78). * 1 Obrazovka „Cover Art“ Počas zobrazenia obrazovky s obrázkom obalu albumu môžete stlačením tlačidla / vybrať predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu. Ak skladba neobsahuje informácie o obrázku obalu albumu, zobrazí sa predvolený obrázok prehrávača. Obrázok obalu albumu sa zobrazí, ak súbor obsahuje informácie o obrázku albumu. Obrázok obalu albumu môžete nastaviť pomocou dodaného programu Windows Media Player 11 alebo pomocou iného softvéru umožňujúceho prenos súborov na nastavenie obrázka obalu albumu. Bližšie informácie o používaní nájdete v pomocníkovi softvéru alebo ich získate od jeho výrobcu. Obrázok obalu albumu sa nemusí dať zobraziť v závislosti od formátu obrázka obalu albumu. * 2 Obrazovka „Detailed Information“ Ak zobrazíte túto obrazovku z obrazovky „Now Playing“, stlačením tlačidla / môžete vybrať predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu. Doba prehrávania Formát súboru Bitová rýchlosť Súbory chránené autorskými právami Počas prehrávania skladieb s variabilnou bitovou rýchlosťou sa zobrazuje indikátor „VBR“. Zobrazená doba prehrávania a panel s priebehom sú približné. Názov súboru

41 Nastavenie hudby Nastavenie režimu prehrávania (Play Mode) Prehrávač ponúka rôzne režimy prehrávania vrátane náhodného prehrávania a opakovaného prehrávania vybraných skladieb. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Music Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam možností nastavenia hudby „Music Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Play Mode“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam režimov prehrávania. Stlačením tlačidla /// vyberte režim prehrávania ( strana 42) a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Znova sa zobrazí zoznam možností nastavenia hudby „Music Settings“. Rada Režim prehrávania môžete nastaviť aj na obrazovke „Now Playing“. Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF a v ponuke možností vyberte položku „Play Mode“. Pokračovanie