Views
6 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

46 Prehrávanie videí

46 Prehrávanie videí Prehrávanie videa Prehrávať môžete videá v ponuke „Video Library“. Video Library Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku (Video Library) a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam videí. Stlačením tlačidla /// vyberte video, ktoré chcete prehrať, a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Spustí sa prehrávanie. Rady Ak je položka „Display“ nastavená na hodnotu „On“ ( strana 50), počas prehrávania videa sa zobrazia podrobné informácie, ako napríklad názov videa, jeho ikona prehrávania a uplynutý čas prehrávania a podobne. Informácie zmiznú, ak túto funkciu nastavíte na hodnotu „Off “. Môžete prehrať video, ktoré sa prehrávalo naposledy. Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF v zozname videí a potom vyberte položku „Most Recent Video“ v ponuke možností. Môžete nastaviť miniatúry súborov videí, keď súbory videí prenesiete do prehrávača ( strana 28). Poznámka V zoznamoch videí sa môže zobraziť max. 1 000 súborov videí. Pokračovanie

47 Prehrávanie videí Informácie o prehrávaní videa Činnosť (ikona) Nájdenie začiatku nasledujúceho videa Funkcia 5-smerového tlačidla Stlačením tlačidla BACK/HOME sa vráťte k zoznamu videí a potom vyberte nasledujúce video v zozname ( strana 15). Stlačte tlačidlo . Nájdenie začiatku aktuálneho videa Pomalý posun dopredu ( )* 1 Stlačte tlačidlo pri pozastavenom videu. Pomalý posun dozadu ( )* 1 Stlačte tlačidlo pri pozastavenom videu. Rýchly posun dopredu pri Stlačte a podržte tlačidlo pri pozastavenom pozastavenom videu ( )* 2 videu. Rýchly posun dozadu pri pozastavenom videu ( )* 2 Stlačte a podržte tlačidlo pri pozastavenom videu. Rýchly posun dopredu Stlačte a podržte tlačidlo počas prehrávania videa. Uvoľnením tlačidla obnovíte normálne prehrávanie. Rýchly posun dozadu Stlačte a podržte tlačidlo počas prehrávania videa. Uvoľnením tlačidla obnovíte normálne prehrávanie. * 1 Interval používaný pri prechode dopredu alebo dozadu sa líši v závislosti od videa. * 2 Rýchlosť posunu dopredu/dozadu sa líši v závislosti od dĺžky videa.