Views
7 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Obsah Zoznam položiek

Obsah Zoznam položiek ponuky Home........... 6 Dodávané príslušenstvo......................... 8 Informácie o dodávanom softvéri..................9 Súčasti a ovládacie prvky..................... 11 Predná časť......................................................11 Zadná časť........................................................13 Ovládacie prvky a obrazovky prehrávača......................................... 14 Používanie 5-smerového tlačidla a obrazovky......................................................15 Zobrazenie obrazovky „Now Playing“.........21 Používanie tlačidla OPTION............... 22 Začíname Príprava prehrávača............................ 23 Nabíjanie batérie prehrávača.........................23 Zapnutie a vypnutie prehrávača...................25 Získavanie údajov................................ 26 Prenos údajov...................................... 27 Prehrávanie hudby Vyhľadávanie skladieb (Music Library).... 30 Vyhľadávanie skladieb podľa názvu skladby..........................................................30 Vyhľadávanie skladieb podľa albumu..........31 Vyhľadávanie skladieb podľa interpreta......32 Vyhľadávanie skladieb podľa žánru.............33 Vyhľadávanie skladieb podľa roku vydania..........................................................34 Vyhľadávanie skladieb podľa priečinka.......35 Prehrávanie zoznamu skladieb............ 36 Prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom poradí........................... 37 Vymazávanie skladieb z priečinka Music Library............................................... 38 Zobrazenie ponuky možností hudby................................................. 39 Nastavenie hudby Nastavenie režimu prehrávania (Play Mode)........................................... 41 Nastavenie kvality zvuku (Equalizer)...... 43 Zmena kvalita zvuku......................................43 Prispôsobenie kvality zvuku.........................45 Prehrávanie videí Prehrávanie videa................................ 46 Nastavenie orientácie videa................. 48 Nastavenie obrazovky na zobrazenie videa.................................................. 50 Nastavenie funkcie zväčšovania.......... 51 Vymazanie videí z priečinka Video Library............................................... 53 Zobrazenie ponuky možností videa.... 54 Prehrávanie fotografií Zobrazenie fotografie.......................... 55 Nastavenie orientácie fotografie.......... 57 Nastavenie obrazovky na zobrazenie fotografie........................................... 59 Prehrávanie prezentácie...................... 60 Nastavenie režimu prehrávania prezentácie........................................ 61 Nastavenie intervalu prezentácie........ 62 Vymazanie fotografií z priečinka Photo Library............................................... 63 Zobrazenie ponuky možností fotografií............................................ 64 Pokračovanie

Počúvanie FM rádia Počúvanie FM rádia............................. 65 1 Zapnutie FM rádia.......................................65 2 Automatické nastavenie predvolieb rozhlasových staníc (Auto Preset)..................66 3 Výber rozhlasových staníc..........................67 Manuálne nastavenie predvolieb rozhlasových staníc........................... 68 Vymazanie predvolených rozhlasových staníc..............................................................69 Nastavenie príjmu (Scan Sensitivity)........ 70 Zmena na monofónny/stereofónny režim (Mono/Auto)................................ 71 Zobrazenie ponuky možností FM tunera................................................ 72 Užitočné fakty Dosahovanie maximálnej výdrže batérie................................................ 87 Čo je formát a bitová rýchlosť?............ 88 Čo je formát zvuku?.......................................88 Čo je formát videa?........................................89 Čo je formát fotografie?.................................89 Ukladanie údajov................................. 90 Inovácia firmvéru prehrávača.............. 91 Riešenie problémov Riešenie problémov............................. 92 Hlásenia............................................. 104 Common Settings Obmedzenie hlasitosti (AVLS (Volume Limit))............................. 73 Vypnutie pípania................................. 74 Nastavenie typu šetriča obrazovky...... 75 Úprava jasu obrazovky (Brightness)....... 76 Nastavenie aktuálneho času (Set Date-Time)...................................... 77 Nastavenie formátu dátumu................ 79 Nastavenie formátu času...................... 80 Zobrazenie Informácií o prehrávači (Unit Information).................................. 81 Obnovenie nastavení od výrobcu (Reset all Settings)................................... 82 Formátovanie pamäte (Format)............. 83 Výber jazyka zobrazenia...................... 85 Ďalšie informácie Upozornenia...................................... 106 Poznámka o licenciách a ochranných známkach......................................... 114 Špecifikácie........................................ 117 Register.............................................. 123 Poznámka V závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia prehrávača nemusia byť niektoré modely k dispozícii.