Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

66 Počúvanie FM rádia

66 Počúvanie FM rádia 2 Automatické nastavenie predvolieb rozhlasových staníc (Auto Preset) Rozhlasové stanice (až 30 staníc) s dobrým príjmom môžete automaticky naladiť výberom položky „Auto Preset“. Keď používate FM tuner prvýkrát alebo keď ste prešli do novej oblasti, odporúčame naladiť rozhlasové stanice s dobrým príjmom výberom položky „Auto Preset“. Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF počas príjmu FM rádia. Zobrazí sa ponuka možností. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Auto Preset“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Stlačením tlačidla / vyberte položku „Yes“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Rozhlasové stanice vysielajúce v danej oblasti sa naladia a uložia ako predvoľby v poradí od najnižšej po najvyššiu frekvenciu. Po dokončení ladenia sa zobrazí text „Auto Preset completed.“ a prvá naladená stanica je pripravená na prehrávanie. Poznámka Funkcia „Auto Preset“ vymaže všetky predvolené rozhlasové stanice. Zastavenie automatického ladenia V kroku vyberte položku „No“ a stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zablokovanie príjmu neželaných staníc Ak prevláda rušenie alebo ak je príjem veľmi citlivý, zmeňte nastavenie príjmu ( strana 70) na hodnotu „Low“. Pokračovanie

67 Počúvanie FM rádia 3 Výber rozhlasových staníc Činnosť Operácia Výber predchádzajúcej frekvencie Stlačte tlačidlo . Stlačte a podržte tlačidlo . Výber nasledujúcej frekvencie Stlačte tlačidlo . Hľadanie predchádzajúcej rozhlasovej stanice s dobrým príjmom* 1 Hľadanie nasledujúcej rozhlasovej stanice s dobrým príjmom* 1 Stlačte a podržte tlačidlo . Výber predchádzajúceho čísla predvoľby* 2 Stlačte tlačidlo . Výber nasledujúceho čísla predvoľby* 2 Stlačte tlačidlo . * 1 Stlačením tlačidla () počas príjmu FM rádia sa vyhľadá predchádzajúca (alebo nasledujúca) rozhlasová stanica. Ak má rozhlasová stanica dobrý signál, príjem sa potvrdí. Ak prevláda rušenie alebo ak je príjem veľmi citlivý, zmeňte nastavenie príjmu ( strana 70) na hodnotu „Low“. * 2 Toto nastavenie sa zruší, ak nezadáte žiadne predvolené stanice. Stanice s dostatočne silným signálom môžete uložiť na predvoľby použitím položky „Auto Preset“ ( strana 66). Rada Kábel slúchadiel slúži ako anténa, preto ho čo najviac roztiahnite. Krátke vypnutie hlasitosti FM tunera Keď stlačíte tlačidlo , zvuk FM tunera sa stlmí. Keď znova stlačíte tlačidlo , zvuk FM tunera sa znova obnoví.