Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

94 Riešenie problémov

94 Riešenie problémov Operácia (pokračovanie) Príznak Príčina a odstránenie Prenesené údaje sa Bolo dosiahnuté maximálne množstvo súborov, ktoré nezobrazujú v príslušnom sa dajú zobraziť. Maximálny počet súborov je 1 000 zozname. súborov pre videá a 8 000 súborov pre fotografie. Maximálny počet priečinkov je 1 000 priečinkov pre fotografie v zozname priečinkov s fotografiami. Vymažte nepotrebné údaje. Dostupná kapacita je nedostatočná. Vymažte nepotrebné údaje, aby sa zväčšilo voľné miesto v prehrávači. Po presunutí myšou v programe Prieskumník systému Windows úrovne hierarchie údajov nezodpovedajú prehrávaču ( strana 27). Prenesené súbory nemajú prehrávateľný formát. Bližšie informácie nájdete v časti „Podporovaný formát súborov“ alebo „Špecifikácie“ ( strana 117). Keď vyberiete možnosť „All Songs“ alebo „Album“, zobrazia sa všetky skladby, ale keď vyberiete možnosť „Folder“, niektoré skladby sa nezobrazia. Skladby sa prehrávajú iba v rámci obmedzeného rozsahu prehrávania, ako napríklad v rámci jedného albumu. Údaje v prehrávači sa nedajú vymazať. Zvukové súbory nie sú v priečinkoch v priečinku „MUSIC“. Umiestnite ich presunutím myšou do priečinka „MUSIC“. Prehrávač prehrá iba skladby zo zoznamov, z ktorých bolo spustené prehrávanie (zoznam albumov, zoznam interpretov atď.) ( strana 42). Skladby, videá a fotografie v prehrávači nemôžete vymazať. Vymažte ich pomocou softvéru, ktorý ste použili na prenos údajov, alebo pomocou Prieskumníka systému Windows. Pokračovanie

95 Riešenie problémov Operácia (pokračovanie) Príznak Generuje sa šum. Tlačidlá nefungujú. Prehrávanie sa nezastaví. Príčina a odstránenie V blízkosti prehrávača sa používa zariadenie vysielajúce rádiové signály, ako napríklad mobilný telefón. Pri používaní takých zariadení, ako sú napríklad mobilné telefóny, udržiavajte tieto zariadenia ďalej od prehrávača. Hudobné údaje importované z diskov CD a podobne sú poškodené. Vymažte údaje a potom ich znova importujte a preneste. Pri importovaní údajov do počítača zatvorte všetky ostatné aplikácie, aby sa zabránilo poškodeniu údajov. Prenesené súbory nemajú prehrávateľný formát. Bližšie informácie nájdete v časti „Podporovaný formát súboru“ alebo „Špecifikácie“ ( strana 117). Niektoré skladby sa nemusia dať prehrať v závislosti od určitých parametrov súboru. Prepínač HOLD je nastavený do polohy HOLD. Posuňte prepínač HOLD do opačnej polohy ( strana 12). Prehrávač obsahuje skondenzovanú vlhkosť. Počkajte niekoľko hodín, kým prehrávač nevyschne. Zostávajúca energia batérie je nízka alebo nedostačujúca. Nabite batériu pripojením prehrávača k zapnutému počítaču ( strana 23). Ak nabijete batériu a nič sa nezmení, stlačením tlačidla RESET obnovte pôvodné nastavenia prehrávača ( strana 92). Prehrávač nemôžete ovládať, keď sa zobrazuje hlásenie „Connecting“ alebo „Connected USB (MTP)“. Ukončite spojenie USB a potom môžete ovládať prehrávač. Pri používaní tohto prehrávača nie je žiadny rozdiel medzi zastavením a pozastavením. Ak stlačíte tlačidlo , zobrazí sa ikona a prehrávanie sa pozastaví/zastaví. Pokračovanie