Views
1 month ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

96 Riešenie problémov

96 Riešenie problémov Operácia (pokračovanie) Príznak Prehrávač nefunguje. Prenesené údaje sa nedajú nájsť. Hlasitosť nie je dostatočne vysoká. Z pravého kanála slúchadiel nevychádza žiadny zvuk. Alebo zvuk pravého kanála je počuť z oboch strán slúchadiel. Prehrávanie sa zrazu zastavilo. Príčina a odstránenie Zostávajúca úroveň nabitia batérie je nedostatočná. Nabite batériu pripojením prehrávača k zapnutému počítaču ( strana 23). Ak nabijete batériu a nič sa nezmení, stlačením tlačidla RESET obnovte pôvodné nastavenia prehrávača ( strana 92). Zabudovaná pamäť typu flash prehrávača bola naformátovaná použití programu Prieskumník systému Windows. Naformátujte zabudovanú pamäť typu flash v prehrávači ( strana 83). Dodaný kábel USB bol počas prenosu údajov odpojený od prehrávača. Preneste použiteľné súbory späť do počítača a naformátujte zabudovanú pamäť typu flash v prehrávači ( strana 83). Po presunutí myšou v programe Prieskumník systému Windows úrovne hierarchie údajov nezodpovedajú prehrávaču ( strana 27). Prenesené súbory nemajú prehrávateľný formát. Bližšie informácie nájdete v časti „Podporovaný formát súborov“ alebo „Špecifikácie“ ( strana 117). Skladby alebo videá sa nemusia dať prehrať v závislosti od formátu súboru ( strana 117). Fotografie sa nemusia zobraziť v závislosti od veľkosť súboru alebo formátu súboru ( strana 117). Funkcia „AVLS (Volume Limit)“ je zapnutá. Vypnite funkciu „AVLS (Volume Limit)“ ( strana 73). Konektor slúchadiel nie je úplne zasunutý. Ak slúchadlá nie sú pripojené správne, zvuk môže znieť nesprávne. Zasuňte konektor slúchadiel do zásuvky, až kým nezacvakne ( strana 11). Zostávajúca úroveň nabitia batérie je nedostatočná. Nabite batériu pripojením prehrávača k zapnutému počítaču ( strana 23). Prehrávate súbory skladieb alebo videí, ktoré sa nedajú prehrávať. Prehrajte iné súbory skladieb alebo videí. Pokračovanie

97 Riešenie problémov Operácia (pokračovanie) Príznak Miniatúry sa nezobrazujú. Obrázok obalu albumu sa nezobrazuje. Prehrávač sa nedá naformátovať. Napájanie prehrávača bolo neúmyselne vypnuté a potom opätovne zapnuté. Prehrávač nefunguje správne. Príčina a odstránenie Skladby, ktorých formát súboru podporuje prehrávač, neobsahujú informácie o obrázku obalu albumu. Miniatúry sa zobrazujú iba v prípade, ak skladby, ktorých formát súboru podporuje prehrávač, obsahujú informácie o obrázku obalu albumu. Prenos vykonajte znova použitím dodaného programu Windows Media Player alebo pomocou iného softvéru umožňujúceho prenos súborov. Názov miniatúry sa nezhoduje s príslušným súborom videa. Umiestnite súbor JPEG s rovnakým názvom ako súbor videa, s príponou „.thm“ alebo „.jpg“, do priečinka, ktorý obsahuje súbor videa. Ak fotografie neobsahujú miniatúry, ktoré vyhovujú formátu súborov Exif, miniatúry sa nedajú zobraziť. Znova preneste fotografie použitím dodaného programu Media Manager for WALKMAN. Údaje neobsahujú informácie o obrázku obalu albumu. Obrázok obalu albumu sa zobrazí, ak súbor obsahuje informácie o obrázku albumu. Obrázok obalu albumu môžete nastaviť pomocou dodaného programu Windows Media Player 11 alebo pomocou iného softvéru umožňujúceho prenos súborov na nastavenie obrázka obalu albumu. Bližšie informácie o používaní nájdete v pomocníkovi softvéru alebo ich získate od jeho výrobcu. Niektorý obrázok obalu albumu sa nezobrazí v závislosti od jeho formátu súboru. Zostávajúca energia batérie je nízka alebo nedostačujúca. Nabite batériu pripojením prehrávača k zapnutému počítaču ( strana 23). Ak sa vyskytne porucha, prehrávač sa vypne a potom sa automaticky znova zapne. Počítač bol spustený alebo reštartovaný, keď bol k nemu pripojený prehrávač. Vykonajte reset prehrávača stlačením tlačidla RESET na prehrávači. Pred spustením alebo reštartovaním počítača odpojte prehrávač. Pokračovanie