Views
10 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Bulgare

Чертеж/таблица за местата на винта и скобата Име на модела Място на винта Място на скобата KDL-52HX90x KDL-46HX90x/46HX80x KDL-40HX80x e, j b Място на винта При монтиране на скобата за закрепване към телевизора. Място на скобата При монтиране на телевизора към скобата на основата. a* b c* * Местоположение на скобата “a” и “c” не може да се използва за моделите. 16 BG

Информация за безопасност Инсталация/Настройка Инсталирайте и използвайте телевизора в съответствие с инструкциите, описани по-долу, за да избегнете риск от пожар, токов удар или повреда и/или наранявания. Инсталация • Телевизорът трябва да бъде инсталиран близо до лесно достъпен контакт. • Поставете телевизора на стабилна, равна повърхност. • Монтирането на устройството към стената трябва да се извърши само от квалифициран персонал. • За по-голяма безопасност ви препоръчваме да използвате оригиналните аксесоари на Sony, включително: – Конзола за закрепване към стена SU-WL500 – Стойка за телевизор: SU-52HX1 (KDL-52HX90x) SU-46HX1 (KDL-46HX90x) • На всяка цена използвайте винтовете, които се доставят с конзолата за монтиране към стена, когато прикрепяте монтажните куки към телевизора. Предоставените винтове са проектирани така, че да бъдат 8 мм-12 мм дълги, ако бъдат измерени от повърхността на монтажната кука. Диаметърът и дължината на винтовете се различават в зависимост от модела на конзолата за закрепване към стена. Използването на винтове, различни от тези в комплекта на конзолата, може да доведе до вътрешни повреди на телевизора или да стене причина за падането му и т.н. 8 мм - 12 мм Винт (доставян с конзолата за закрепване към стена) Монтажна кука Прикрепяне на монтажната кука към гърба на телевизора Пренасяне • Преди да местите телевизора, изключете всички кабели от него. • Пренасянето на голям телевизор изисква двама или повече души. • Когато пренасяте телевизора на ръка, дръжте го както е показано на илюстрацията отдясно. Не натискайте LCD панела и рамката около екрана. • Когато повдигате или местите телевизора, стабилно За KDL-52/ 46HX90x За KDL-46/ 40HX80x придържайте устройството от долната страна. • При пренасяне не излагайте телевизора на сътресения или прекалени вибрации. • Когато пренасяте телевизора при ремонт или при смяна на жилището, пакетирайте го, като използвате оригиналната опаковка и материали за пакетиране. Вентилация • Никога не покривайте вентилационните отвори и не вкарвайте предмети в корпуса. • Оставете свободно място около телевизора както е показано подолу. • Препоръчително е да използвате оригиналната конзола за монтиране към стена на Sony, за да осигурите достатъчна циркулация на въздуха. Инсталация на стена 30 см 10 см 10 см 10 см Оставете най-малко толкова място около устройството. Инсталиране с помощта на стойката 30 см 10 см 10 см 6 см Оставете най-малко толкова място около устройството. • За да постигнете правилна вентилация и да предотвратите събирането на прах или мръсотия: – Не слагайте телевизора легнал, не го монтирайте обърнат с горния край надолу, наопаки или странично. – Не слагайте телевизора върху рафтове, килим, легло или в дрешник. – Не покривайте телевизора с парчета плат, като пердета или с други предмети, като вестници и др. – Не инсталирайте телевизора, както е показано по-долу. Циркулацията на въздух е блокирана. Стена Стена Захранващ кабел За да предотвратите риск от пожар, токов удар, повреда и/или нараняване, работете със захранващия кабел както следва: – Използвайте само оригинален захранващ кабел на Sony. Не използвайте други марки. – Вкарайте щепсела плътно и докрай в контакта. – Включвайте телевизора само към променливотоково захранване от 220-240 V. – Когато прокарвате кабели, за ваша безопасност се уверете, че сте изключили захранващия кабел; внимавайте да не се спънете в кабелите. – Изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V, преди да работите или местите телевизора. – Пазете захранващия кабел далеч от източници на топлина. – Изключете захранващия кабел и го почиствайте редовно. Ако захранващият кабел е замърсен или прашен и по него се образува влага, изолацията му може да се наруши и това може да доведе до пожар. Забележки • Не използвайте приложения захранващ кабел с друго оборудване. • Не дупчете, не огъвайте и не усуквайте прекомерно захранващия кабел. Жилото на проводниците може да се оголи или прекъсне. • Не преправяйте захранващия кабел. • Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. • Не дърпайте самия захранващ кабел, когато го изключвате от контакта. Допълнителна информация (продължава) 17 BG

 • Page 1 and 2:

  4-180-174-32(1) LCD Digital Colour

 • Page 3 and 4:

  Innehållsförteckning Kontrollera

 • Page 5 and 6:

  Justera TV:ns visningsvinkel (endas

 • Page 7 and 8:

  Utföra startinställningar 1 Anslu

 • Page 9 and 10:

  Använda i-Manual 1 Bruksanvisninga

 • Page 11 and 12:

  Specifikationer System Skärmsystem

 • Page 13 and 14:

  Installera tillbehören (väggfäst

 • Page 15 and 16:

  Figurer och tabeller över skruvarn

 • Page 17 and 18:

  Barnens säkerhet • Se till att b

 • Page 19 and 20:

  Indholdsfortegnelse Kontrol af tilb

 • Page 21 and 22:

  Tilslutning af antenne/Set Top Box/

 • Page 23 and 24:

  Programsortering: Ændrer rækkefø

 • Page 25 and 26:

  Brug i-Manual 1 2 Betjeningsvejledn

 • Page 27 and 28:

  Specifikationer System Panelsystem

 • Page 29 and 30:

  Montering af tilbehør (Vægbeslag)

 • Page 31 and 32:

  Diagram/oversigt over placering af

 • Page 33 and 34:

  Børn • Lad ikke børn klatre op

 • Page 35 and 36:

  Sisällysluettelo Lisävarusteiden

 • Page 37 and 38:

  Antennin, digisovittimen tai tallen

 • Page 39 and 40:

  Kanavien järjestely: muuttaa telev

 • Page 41 and 42:

  i-Manual-oppaan käyttäminen 1 BRA

 • Page 43 and 44:

  Tekniset tiedot Järjestelmä Näyt

 • Page 45 and 46:

  Lisävarusteiden asentaminen (sein

 • Page 47 and 48:

  Ruuvien ja koukkujen sijainnin kaav

 • Page 49 and 50:

  • Huomaa kuitenkin, että joissak

 • Page 51 and 52:

  Spis treści Sprawdzanie akcesorió

 • Page 53 and 54:

  Regulacja kąta nachylenia telewizo

 • Page 55 and 56:

  Przeprowadzanie konfiguracji wstęp

 • Page 57 and 58:

  Korzystanie z trybu i-Manual 1 2 W

 • Page 59 and 60:

  Dane techniczne System System panel

 • Page 61 and 62:

  Instalowanie elementów dodatkowych

 • Page 63 and 64:

  Schemat/tabela rozmieszczenia śrub

 • Page 65 and 66:

  Warunki: Nie należy umieszczać te

 • Page 68 and 69:

  Introduksjon Takk for at du valgte

 • Page 70 and 71:

  Oppsett Montere bordstativet ~ •

 • Page 72 and 73:

  Forhindre at TV-en velter Binde sam

 • Page 74 and 75:

  Se på TV Se programmer 1 Slå på

 • Page 76 and 77:

  Tilleggsinformasjon Feilsøking Kon

 • Page 78 and 79:

  Modellnavn KDL- 52HX90x 46HX90x 46H

 • Page 80 and 81:

  Tabell over TV-ens monteringsmål S

 • Page 82 and 83:

  Sikkerhetsinformasjon Installasjon/

 • Page 84 and 85:

  Εισαγωγή Σας ευχαρ

 • Page 86 and 87:

  Ρύθμιση Τοποθέτηση

 • Page 88 and 89:

  Πρόληψη ανατροπής

 • Page 90 and 91:

  Παρακολούθηση τηλε

 • Page 92 and 93:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 94 and 95:

  Τεχνικά χαρακτηρισ

 • Page 96 and 97:

  Εγκατάσταση των εξ

 • Page 98 and 99:

  Διάγραμμα/Πίνακας

 • Page 100 and 101:

  • Μην χρησιμοποιεί

 • Page 102 and 103:

  Ευρωπαϊκή Εγγύηση S

 • Page 104 and 105:

  Giriş Bu Sony ürününü seçtiğ

 • Page 106 and 107:

  Kurulum Masa Üstü Sehpasını tak

 • Page 108 and 109:

  Televizyonun düşmesini önleme Ka

 • Page 110 and 111:

  TV izleme Programları izlemek içi

 • Page 112 and 113:

  Ek bilgiler Sorun giderme 1 (beklem

 • Page 114 and 115:

  Model adı KDL- 52HX90x 46HX90x 46H

 • Page 116 and 117:

  Televizyon montajı boyutlar tablos

 • Page 118 and 119:

  Güvenlik Bilgileri Montaj/Kurulum

 • Page 120 and 121:

  Atık pillerin bertaraf edilmesi (A

 • Page 122 and 123:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 124 and 125:

  Nastavení Připojení stolního st

 • Page 126 and 127:

  Zabezpečení televizoru před pře

 • Page 128 and 129:

  Sledování TV Sledování program

 • Page 130 and 131:

  Doplňkové informace Řešení pro

 • Page 132 and 133:

  Název modelu KDL- 52HX90x 46HX90x

 • Page 134 and 135:

  Tabulka rozměrů k instalaci telev

 • Page 136 and 137:

  Bezpečnostní informace Instalace/

 • Page 138:

  nepotřebnými bateriemi (platí v

 • Page 141 and 142:

  Tartalomjegyzék A tartozékok megl

 • Page 143 and 144:

  A TV irányba állítása (csak KDL

 • Page 145 and 146:

  A kezdeti beállítás végrehajtá

 • Page 147 and 148:

  Az i-Manual használata 1 2 A haszn

 • Page 149 and 150:

  Műszaki adatok A forgalomba hozó

 • Page 151 and 152:

  A kiegészítők felszerelése (fal

 • Page 153 and 154:

  Csavar- és kampókiosztási ábra/

 • Page 155 and 156:

  Alkalom: Ne használja nedves kézz

 • Page 158 and 159: Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy
 • Page 160 and 161: Inštalácia Montáž stolového st
 • Page 162 and 163: Ochrana televízneho prijímača pr
 • Page 164 and 165: Sledovanie TV vysielania Sledovanie
 • Page 166 and 167: Ďalšie informácie Riešenie prob
 • Page 168 and 169: Názov modelu KDL- 52HX90x 46HX90x
 • Page 170 and 171: Tabuľka inštalačných rozmerov T
 • Page 172 and 173: Informácie o bezpeènosti Inštal
 • Page 174: Likvidácia televízneho prijímač
 • Page 177 and 178: Cuprins Verificarea accesoriilor...
 • Page 179 and 180: Ajustarea unghiului de vizionare al
 • Page 181 and 182: Efectuarea reglajului iniţial 1 Co
 • Page 183 and 184: Utilizarea i-Manualului 1 2 Instruc
 • Page 185 and 186: Specificaţii Sistem Tip de panou S
 • Page 187 and 188: Instalarea accesoriilor (dispozitiv
 • Page 189 and 190: Tabelul/diagrama de localizare a ș
 • Page 191 and 192: Mediul înconjurător: Unde este fo
 • Page 194 and 195: Въведение Благодар
 • Page 196 and 197: Монтаж Закачване н
 • Page 198 and 199: Свързване на цифро
 • Page 200 and 201: Гледане на телевиз
 • Page 202 and 203: Допълнителна инфор
 • Page 204 and 205: Спецификации Систе
 • Page 206 and 207: Инсталиране на акс
 • Page 210 and 211: • Не свързвайте тв
 • Page 212: At Sony we are constantly rethinkin