Views
8 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Grec

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Grec

Чертеж/таблица за местата на винта и скобата Име на модела Място на винта Място на скобата KDL-52HX90x KDL-46HX90x/46HX80x KDL-40HX80x e, j b Място на винта При монтиране на скобата за закрепване към телевизора. Място на скобата При монтиране на телевизора към скобата на основата. a* b c* * Местоположение на скобата “a” и “c” не може да се използва за моделите. 16 BG

Информация за безопасност Инсталация/Настройка Инсталирайте и използвайте телевизора в съответствие с инструкциите, описани по-долу, за да избегнете риск от пожар, токов удар или повреда и/или наранявания. Инсталация • Телевизорът трябва да бъде инсталиран близо до лесно достъпен контакт. • Поставете телевизора на стабилна, равна повърхност. • Монтирането на устройството към стената трябва да се извърши само от квалифициран персонал. • За по-голяма безопасност ви препоръчваме да използвате оригиналните аксесоари на Sony, включително: – Конзола за закрепване към стена SU-WL500 – Стойка за телевизор: SU-52HX1 (KDL-52HX90x) SU-46HX1 (KDL-46HX90x) • На всяка цена използвайте винтовете, които се доставят с конзолата за монтиране към стена, когато прикрепяте монтажните куки към телевизора. Предоставените винтове са проектирани така, че да бъдат 8 мм-12 мм дълги, ако бъдат измерени от повърхността на монтажната кука. Диаметърът и дължината на винтовете се различават в зависимост от модела на конзолата за закрепване към стена. Използването на винтове, различни от тези в комплекта на конзолата, може да доведе до вътрешни повреди на телевизора или да стене причина за падането му и т.н. 8 мм - 12 мм Винт (доставян с конзолата за закрепване към стена) Монтажна кука Прикрепяне на монтажната кука към гърба на телевизора Пренасяне • Преди да местите телевизора, изключете всички кабели от него. • Пренасянето на голям телевизор изисква двама или повече души. • Когато пренасяте телевизора на ръка, дръжте го както е показано на илюстрацията отдясно. Не натискайте LCD панела и рамката около екрана. • Когато повдигате или местите телевизора, стабилно За KDL-52/ 46HX90x За KDL-46/ 40HX80x придържайте устройството от долната страна. • При пренасяне не излагайте телевизора на сътресения или прекалени вибрации. • Когато пренасяте телевизора при ремонт или при смяна на жилището, пакетирайте го, като използвате оригиналната опаковка и материали за пакетиране. Вентилация • Никога не покривайте вентилационните отвори и не вкарвайте предмети в корпуса. • Оставете свободно място около телевизора както е показано подолу. • Препоръчително е да използвате оригиналната конзола за монтиране към стена на Sony, за да осигурите достатъчна циркулация на въздуха. Инсталация на стена 30 см 10 см 10 см 10 см Оставете най-малко толкова място около устройството. Инсталиране с помощта на стойката 30 см 10 см 10 см 6 см Оставете най-малко толкова място около устройството. • За да постигнете правилна вентилация и да предотвратите събирането на прах или мръсотия: – Не слагайте телевизора легнал, не го монтирайте обърнат с горния край надолу, наопаки или странично. – Не слагайте телевизора върху рафтове, килим, легло или в дрешник. – Не покривайте телевизора с парчета плат, като пердета или с други предмети, като вестници и др. – Не инсталирайте телевизора, както е показано по-долу. Циркулацията на въздух е блокирана. Стена Стена Захранващ кабел За да предотвратите риск от пожар, токов удар, повреда и/или нараняване, работете със захранващия кабел както следва: – Използвайте само оригинален захранващ кабел на Sony. Не използвайте други марки. – Вкарайте щепсела плътно и докрай в контакта. – Включвайте телевизора само към променливотоково захранване от 220-240 V. – Когато прокарвате кабели, за ваша безопасност се уверете, че сте изключили захранващия кабел; внимавайте да не се спънете в кабелите. – Изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V, преди да работите или местите телевизора. – Пазете захранващия кабел далеч от източници на топлина. – Изключете захранващия кабел и го почиствайте редовно. Ако захранващият кабел е замърсен или прашен и по него се образува влага, изолацията му може да се наруши и това може да доведе до пожар. Забележки • Не използвайте приложения захранващ кабел с друго оборудване. • Не дупчете, не огъвайте и не усуквайте прекомерно захранващия кабел. Жилото на проводниците може да се оголи или прекъсне. • Не преправяйте захранващия кабел. • Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. • Не дърпайте самия захранващ кабел, когато го изключвате от контакта. Допълнителна информация (продължава) 17 BG

  • Page 1 and 2:

    4-180-174-32(1) LCD Digital Colour

  • Page 3 and 4:

    Innehållsförteckning Kontrollera

  • Page 5 and 6:

    Justera TV:ns visningsvinkel (endas

  • Page 7 and 8:

    Utföra startinställningar 1 Anslu

  • Page 9 and 10:

    Använda i-Manual 1 Bruksanvisninga

  • Page 11 and 12:

    Specifikationer System Skärmsystem

  • Page 13 and 14:

    Installera tillbehören (väggfäst

  • Page 15 and 16:

    Figurer och tabeller över skruvarn

  • Page 17 and 18:

    Barnens säkerhet • Se till att b

  • Page 19 and 20:

    Indholdsfortegnelse Kontrol af tilb

  • Page 21 and 22:

    Tilslutning af antenne/Set Top Box/

  • Page 23 and 24:

    Programsortering: Ændrer rækkefø

  • Page 25 and 26:

    Brug i-Manual 1 2 Betjeningsvejledn

  • Page 27 and 28:

    Specifikationer System Panelsystem

  • Page 29 and 30:

    Montering af tilbehør (Vægbeslag)

  • Page 31 and 32:

    Diagram/oversigt over placering af

  • Page 33 and 34:

    Børn • Lad ikke børn klatre op

  • Page 35 and 36:

    Sisällysluettelo Lisävarusteiden

  • Page 37 and 38:

    Antennin, digisovittimen tai tallen

  • Page 39 and 40:

    Kanavien järjestely: muuttaa telev

  • Page 41 and 42:

    i-Manual-oppaan käyttäminen 1 BRA

  • Page 43 and 44:

    Tekniset tiedot Järjestelmä Näyt

  • Page 45 and 46:

    Lisävarusteiden asentaminen (sein

  • Page 47 and 48:

    Ruuvien ja koukkujen sijainnin kaav

  • Page 49 and 50:

    • Huomaa kuitenkin, että joissak

  • Page 51 and 52:

    Spis treści Sprawdzanie akcesorió

  • Page 53 and 54:

    Regulacja kąta nachylenia telewizo

  • Page 55 and 56:

    Przeprowadzanie konfiguracji wstęp

  • Page 57 and 58:

    Korzystanie z trybu i-Manual 1 2 W

  • Page 59 and 60:

    Dane techniczne System System panel

  • Page 61 and 62:

    Instalowanie elementów dodatkowych

  • Page 63 and 64:

    Schemat/tabela rozmieszczenia śrub

  • Page 65 and 66:

    Warunki: Nie należy umieszczać te

  • Page 68 and 69:

    Introduksjon Takk for at du valgte

  • Page 70 and 71:

    Oppsett Montere bordstativet ~ •

  • Page 72 and 73:

    Forhindre at TV-en velter Binde sam

  • Page 74 and 75:

    Se på TV Se programmer 1 Slå på

  • Page 76 and 77:

    Tilleggsinformasjon Feilsøking Kon

  • Page 78 and 79:

    Modellnavn KDL- 52HX90x 46HX90x 46H

  • Page 80 and 81:

    Tabell over TV-ens monteringsmål S

  • Page 82 and 83:

    Sikkerhetsinformasjon Installasjon/

  • Page 84 and 85:

    Εισαγωγή Σας ευχαρ

  • Page 86 and 87:

    Ρύθμιση Τοποθέτηση

  • Page 88 and 89:

    Πρόληψη ανατροπής

  • Page 90 and 91:

    Παρακολούθηση τηλε

  • Page 92 and 93:

    Πρόσθετες πληροφορ

  • Page 94 and 95:

    Τεχνικά χαρακτηρισ

  • Page 96 and 97:

    Εγκατάσταση των εξ

  • Page 98 and 99:

    Διάγραμμα/Πίνακας

  • Page 100 and 101:

    • Μην χρησιμοποιεί

  • Page 102 and 103:

    Ευρωπαϊκή Εγγύηση S

  • Page 104 and 105:

    Giriş Bu Sony ürününü seçtiğ

  • Page 106 and 107:

    Kurulum Masa Üstü Sehpasını tak

  • Page 108 and 109:

    Televizyonun düşmesini önleme Ka

  • Page 110 and 111:

    TV izleme Programları izlemek içi

  • Page 112 and 113:

    Ek bilgiler Sorun giderme 1 (beklem

  • Page 114 and 115:

    Model adı KDL- 52HX90x 46HX90x 46H

  • Page 116 and 117:

    Televizyon montajı boyutlar tablos

  • Page 118 and 119:

    Güvenlik Bilgileri Montaj/Kurulum

  • Page 120 and 121:

    Atık pillerin bertaraf edilmesi (A

  • Page 122 and 123:

    Úvod Děkujeme vám, že jste si v

  • Page 124 and 125:

    Nastavení Připojení stolního st

  • Page 126 and 127:

    Zabezpečení televizoru před pře

  • Page 128 and 129:

    Sledování TV Sledování program

  • Page 130 and 131:

    Doplňkové informace Řešení pro

  • Page 132 and 133:

    Název modelu KDL- 52HX90x 46HX90x

  • Page 134 and 135:

    Tabulka rozměrů k instalaci telev

  • Page 136 and 137:

    Bezpečnostní informace Instalace/

  • Page 138:

    nepotřebnými bateriemi (platí v

  • Page 141 and 142:

    Tartalomjegyzék A tartozékok megl

  • Page 143 and 144:

    A TV irányba állítása (csak KDL

  • Page 145 and 146:

    A kezdeti beállítás végrehajtá

  • Page 147 and 148:

    Az i-Manual használata 1 2 A haszn

  • Page 149 and 150:

    Műszaki adatok A forgalomba hozó

  • Page 151 and 152:

    A kiegészítők felszerelése (fal

  • Page 153 and 154:

    Csavar- és kampókiosztási ábra/

  • Page 155 and 156:

    Alkalom: Ne használja nedves kézz

  • Page 158 and 159: Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy
  • Page 160 and 161: Inštalácia Montáž stolového st
  • Page 162 and 163: Ochrana televízneho prijímača pr
  • Page 164 and 165: Sledovanie TV vysielania Sledovanie
  • Page 166 and 167: Ďalšie informácie Riešenie prob
  • Page 168 and 169: Názov modelu KDL- 52HX90x 46HX90x
  • Page 170 and 171: Tabuľka inštalačných rozmerov T
  • Page 172 and 173: Informácie o bezpeènosti Inštal
  • Page 174: Likvidácia televízneho prijímač
  • Page 177 and 178: Cuprins Verificarea accesoriilor...
  • Page 179 and 180: Ajustarea unghiului de vizionare al
  • Page 181 and 182: Efectuarea reglajului iniţial 1 Co
  • Page 183 and 184: Utilizarea i-Manualului 1 2 Instruc
  • Page 185 and 186: Specificaţii Sistem Tip de panou S
  • Page 187 and 188: Instalarea accesoriilor (dispozitiv
  • Page 189 and 190: Tabelul/diagrama de localizare a ș
  • Page 191 and 192: Mediul înconjurător: Unde este fo
  • Page 194 and 195: Въведение Благодар
  • Page 196 and 197: Монтаж Закачване н
  • Page 198 and 199: Свързване на цифро
  • Page 200 and 201: Гледане на телевиз
  • Page 202 and 203: Допълнителна инфор
  • Page 204 and 205: Спецификации Систе
  • Page 206 and 207: Инсталиране на акс
  • Page 210 and 211: • Не свързвайте тв
  • Page 212: At Sony we are constantly rethinkin