Views
10 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi

Informácie o

Informácie o bezpeènosti Inštalácia/Nastavenie Televízny prijímač nainštalujte a používajte v súlade s dolu uvedenými pokynmi, aby ste predišli vzniku rizika požiaru, úderu elektrického prúdu, poškodeniam alebo úrazom. Inštalácia • Televízny prijímač treba nainštalovat’ v blízkosti ľahko dostupnej siet’ovej zásuvky. • Televízny prijímač postavte na pevný a rovný povrch. • Inštaláciu na stene môže uskutočňovat’ iba kvalifikovaný pracovník servisu. • Z bezpečnostných dôvodov rozhodne odporúčame používat’ príslušenstvo značky Sony, ako napr.: – Nástenný držiak SU-WL500 – Stojan na televízor: SU-52HX1 (KDL-52HX90x) SU-46HX1 (KDL-46HX90x) • Dbajte na používanie skrutiek dodávaných s nástenným držiakom pri pripevňovaní montážnych hákov k televíznemu prijímaču. Dodávané skrutky sú navrhnuté tak, aby mali dĺžku 8 mm až 12 mm meranej od pripevňovacieho povrchu montážneho háka. Priemer a dĺžka skrutky závisia od modelu konzoly na montáž na stenu. Použitie iných ako dodávaných skrutiek môže mat’ za následok vnútorné poškodenie televízneho prijímača, alebo spôsobit’ jeho pád atď. 8 mm - 12 mm Preprava • Pred premiestňovaním televízneho prijímača odpojte všetky káble. • Na prenášanie veľkého televízneho prijímača sú potrební dvaja alebo traja ľudia. • Pri manuálnom prenášaní držte televízny prijímač ako na ilustrácii vpravo. LCD panel a rám okolo obrazovky chráňte pred zvýšeným namáhaním. • Pri zdvíhaní alebo prenášaní držte televízny prijímač pevne za spodnú čast’. 16 SK Skrutka (dodávaná s konzolou na montáž na stenu) Montážny hák Pripevnenie háka na zadnú stenu televízneho prijímača Pre modely KDL- 52/46HX90x Pre modely KDL- 46/40HX80x • Pri prenášaní a preprave chráňte televízny prijímač pred nárazmi alebo nadmernými vibráciami. • Pri preprave do opravy alebo pri st’ahovaní zabaľte televízny prijímač do pôvodného kartónu a baliaceho materiálu. Vetranie • Vetracie otvory skrinky nikdy nezakrývajte a nič dovnútra prístroja nestrkajte. • Ponechajte voľný priestor okolo televízneho prijímača ako na ilustrácii dolu. • Rozhodne odporúčame použit’ nástenný držiak značky Sony, aby sa zaručila dostatočná cirkulácia vzduchu. Nainštalovaný na stene 30 cm 10 cm 10 cm 10 cm Okolo prijímača ponechajte najmenej takýto voľný priestor. Nainštalovaný na podstavci 30 cm 10 cm 10 cm 6 cm Okolo prijímača ponechajte najmenej takýto voľný priestor. • Na zaručenie dostatočného vetrania a na predchádzanie usadzovaniu nečistôt alebo prachu: – Televízny prijímač neklaďte na plochu, neinštalujte ho hlavou dolu, dozadu ani nabok. – Televízny prijímač neklaďte na policu, koberec, posteľ ani do skrine. – Televízny prijímač neprikrývajte textíliami, ako sú záclony, ani predmetmi ako noviny a pod. – Televízny prijímač neinštalujte podľa ilustrácie dolu. Cirkulácia vzduchu je zablokovaná. Stena Stena Siet’ový kábel Pri manipulácii so siet’ovým káblom a zásuvkou dodržiavajte nasledujúce zásady, aby ste predišli vzniku rizika požiaru, úderu elektrického prúdu, poškodeniam alebo úrazom: – Používajte iba siet’ové káble dodávané spoločnost’ou Sony, nie od iných dodávatel’ov. – Vidlicu zasuňte úplne do siet’ovej zásuvky. – Televízny prijímač pripájajte iba k sieti 220-240 V striedavých. – Pri zapájaní káblov sa pre vlastnú bezpečnost’ presvedčite, že napájací kábel je odpojený. Nedotýkajte sa káblových konektorov. – Predtým, ako budete s televíznym prijímačom pracovat’ alebo ho premiestňovat’, odpojte napájací kábel od siet’ovej zásuvky. – Napájací kábel nepribližujte k zdrojom tepla. – Siet’ovú vidlicu odpojte a pravidelne ju čistite. Ak je vidlica zaprášená a pohlcuje vlhkost’, môže sa znehodnotit’ jej izolácia, čo môže spôsobit’ požiar. Poznámky • Dodávaný napájací kábel nepoužívajte so žiadnym iným zariadením. • Napájací kábel príliš nestláčajte, neohýbajte ani neskrúcajte. Mohli by sa obnažit’ alebo zlomit’ žily kábla. • Napájací kábel neupravujte. • Neklaďte na napájací kábel nič t’ažké. • Pri odpojovaní vidlice net’ahajte za napájací kábel. • Nepripájajte príliš veľa spotrebičov k tej istej siet’ovej zásuvke. • Nepoužívajte uvoľnenú siet’ovú zásuvku. Zakázané použitie Televízny prijímač neinštalujte a nepoužívajte na miestach, v prostredí alebo v situácii, uvádzaných ďalej v texte, pretože môže dôjst’ k poruche televízneho prijímača a následne k požiaru, úderu elektrickým prúdom, poškodeniu a/alebo k úrazu. Umiestnenie: Vonku (na priamom slnečnom svetle), na morskom pobreží, na lodi alebo inom plavidle, vo vozidle, v zdravotníckych zariadeniach, na nestabilných miestach, v blízkosti vody, na daždi, pri vlhkosti alebo dyme. Prostredie: Miesta, ktoré sú horúce, vlhké alebo nadmerne prašné; miesta kam môže preniknút’ hmyz; vystavené mechanickým vibráciám, v blízkosti horľavých predmetov (sviečky a pod.). Televízny prijímač chráňte pred odstrekujúcimi alebo kvapkajúcimi tekutinami. Neklaďte na televízny prijímač žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy a pod. Situácia: Nepoužívajte, ak máte mokré ruky, s demontovanou skrinkou alebo s pripojenými prístrojmi, ktoré výrobca neodporúča. Počas búrky odpojte televízny prijímač od siet’ovej zásuvky a od antény. Rozbité kúsky: • Do televízneho prijímača nič nehádžte. Sklo na obrazovke sa môže

nárazom poškodit’ a spôsobit’ vážny úraz. • Ak povrch televízneho prijímača praskne, nedotýkajte sa ho, až kým neodpojíte napájací kábel. V opačnom prípade hrozí úder elektrickým prúdom. Ak sa prijímač nepoužíva • Ak televízny prijímač nebudete niekoľko dní používat’, odpojte ho od napájania z dôvodov ochrany životného prostredia a bezpečnosti. • Pretože vypnutím sa televízny prijímač od siete úplne neodpojí, na úplné odpojenie televízneho prijímača je potrebné vytiahnut’ vidlicu zo siet’ovej zásuvky. • Niektoré televízne funkcie však môžu mat’ funkcie, ktoré si na správne fungovanie vyžadujú, aby bol televízny prijímač ponechaný v pohotovostnom režime. Pre deti • Nedovoľte, aby deti vyliezali na televízny prijímač. • Drobné príslušenstvo sa nesmie ponechat’ v dosahu detí, pretože by mohlo byt’ omylom prehltnuté. Ak by sa vyskytli nasledujúce problémy... Ak by sa vyskytol niektorý z nasledujúcich problémov, televízny prijímač vypnite a okamžite odpojte napájací kábel. Požiadajte predajcu alebo servisné stredisko Sony, aby prijímač skontroloval odborník. Keď: – Napájací kábel je poškodený. – Siet’ová zásuvka je uvoľnená. – Televízny prijímač bol poškodený pádom, úderom alebo predmetom, ktorý naň dopadol. – Cez otvory v skrinke prenikne do prijímača tekutina alebo iný predmet. Výstraha Aby ste predišli požiaru, nikdy do blízkosti tohto produktu neklaďte sviečky ani žiadny iný otvorený oheň. Preventívne pokyny Sledovanie televízneho programu • Niektorým ľuďom môže byť sledovanie 3D obrazu alebo hranie stereoskopických 3D hier nepríjemné (bolenie alebo vysilenie očí, únava či nevoľnosť). Sony odporúča všetkým divákom, aby si pri sledovaní 3D obrazu alebo hraní stereoskopických 3D hier dopriali pravidelné prestávky. Dĺžka a frekvencia potrebných prestávok sa môžu líšiť u jednotlivých osôb. Sami musíte rozhodnúť, čo vám vyhovuje najviac. Ak sa stretnete s nepríjemným pocitom, prestaňte sledovať 3D obraz alebo hrať stereoskopické 3D hry, kým nepríjemný pocit nepominie; v prípade potreby sa poraďte s lekárom. Zároveň si prečítajte aktuálne informácie (i) v príručkách ostatných zariadení alebo médií používaných s týmto televízorom a (ii) na našich webových stránkach (http://www.sony-europe.com/ myproduct). Zrak malých detí (najmä vo veku do šesť rokov) sa stále vyvíja. Predtým ako povolíte malým deťom sledovať 3D obraz alebo hrať stereoskopické 3D hry sa poraďte s lekárom (napr. detským alebo očným lekárom). Dospelé osoby musia dohliadať na to, aby sa malé deti riadili vyššie uvedenými odporúčaniami. • Ak používate simulovanú 3D funkciu, upozorňujeme, že z dôvodu konverzie uskutočnenej touto televíziou sa mení zobrazený obraz z pôvodného originálu. • Televízny program sledujte pri miernom osvetlení, pretože sledovanie televízneho prijímača pri slabom osvetlení alebo po dlhšiu dobu namáha vaše oči. • Pri používaní slúchadiel si nastavte vhodnú hlasitost’, pretože príliš vysoká úroveň môže spôsobit’ poškodenie sluchu. Obrazovka LCD • Hoci sa obrazovka LCD vyrába použitím vysoko presnej technológie a 99,99 % a viac pixelov je funkčných, na obrazovke LCD môžu byt’ trvalo čierne alebo jasné body (červené, modré alebo zelené). Ide o konštrukčnú charakteristiku obrazovky LCD a nejde o jej poruchu. • Čelný filter sa nesmie stláčat’ ani poškriabat’, na tento televízny prijímač neklaďte žiadne predmety. Zobrazenie by mohlo byt’ nerovnomerné a mohla by sa poškodit’ obrazovka LCD. • Ak sa tento televízny prijímač používa na chladnom mieste, na zobrazení sa môžu prejavit’ škvrny alebo obraz môže stmavnút’. Nie je to príznak poruchy. Po zvýšení teploty tieto javy zmiznú. • Ak sa trvalo zobrazujú nepohyblivé zobrazenia, môžu sa prejavit’ „duchovia“. Po niekoľkých okamihoch môžu zmiznút’. • Pri používaní tohto televízneho prijímača sa obrazovka a skrinka môže zohrievat’. Nie je to príznak poruchy. • Obrazovka LCD obsahuje malé množstvo tekutých kryštálov. Niektoré žiarivky, ktoré televízny prijímač obsahuje, obsahujú aj ortut’. Pri likvidácii dodržiavajte platné nariadenia a predpisy. Zaobchádzanie s povrchom obrazovky a skrinkou televízneho prijímača a ich čistenie Pred čistením sa presvedčite, či je odpojený napájací kábel pripájajúci televízny prijímač k siet’ovej zásuvke. Aby ste predišli znehodnocovaniu materiálu alebo povrchu obrazovky, dodržiavajte nasledujúce preventívne zásady. • Prach z povrchu obrazovky/skrinky utierajte jemne a mäkkou handričkou. Ak prach odoláva, utrite ho mäkkou handričkou jemne navlhčenou do rozriedeného roztoku neagresívneho čistiaceho prostriedku. • Nestriekajte vodu ani čistiaci prostriedok priamo na televízor. Môžu stiecť do spodnej časti obrazovky alebo do vonkajších dielov a spôsobiť nesprávnu funkciu. • Nikdy nepoužívajte abrazívne špongie, čističe obsahujúce lúh alebo kyselinu, prášok na riad ani prchavé rozpúšt’adlá ako je alkohol, benzén, riedidlo alebo insekticíd. Používanie takýchto materiálov alebo dlhodobý kontakt s gumovými alebo vinylovými materiálmi môže spôsobit’ poškodenie povrchu obrazovky a materiálu skrinky. • Na zaručenie dostatočného vetrania sa odporúča pravidelne povysávat’ vetracie otvory. • Pri zmene uhla natočenia televízneho prijímača pohybujte prijímačom pomaly, aby nespadol zo stojana a neprevrhol sa. Prídavné zariadenia • Prídavné zariadenia a všetky ostatné zariadenia vyžarujúce elektromagnetické žiarenie nepribližujte k televíznemu prijímaču. Nedodržanie tejto podmienky môže spôsobit’ deformáciu zobrazenia a/ alebo šum vo zvuku. • Toto zariadenie bolo testované a je v zhode s obmedzeniami podľa smernice o elektromagnetickej kompatibilite pri použití prípojného signálneho kábla kratšieho než 3 metre. Batérie • Pri vkladaní batérií dodržiavajte ich polaritu. • Nepoužívajte rôzne druhy batérií ani staré batérie s novými. • Batérie zneškodňujte tak, aby neznečist’ovali životné prostredie. V niektorých krajinách môže byt’ zneškodňovanie batérií regulované. Obrát’te sa na miestny úrad kvôli informáciám o zneškodňovaní. • S diaľkovým ovládačom zaobchádzajte ohľaduplne. Nenechajte ho padnút’, nestúpajte naň, nepolievajte ho žiadnymi tekutinami. • Diaľkový ovládač nesmie byt’ položený v blízkosti zdroja tepla, na mieste vystavenom účinkom priameho slnečného svetla, ani vo vlhkej miestnosti. Ďalšie informácie (Pokračovanie) 17 SK

 • Page 1 and 2:

  4-180-174-23(1) LCD Digital Colour

 • Page 3 and 4:

  Table des matières Vérification d

 • Page 5 and 6:

  Réglage de l’angle de visualisat

 • Page 7 and 8:

  Exécution du réglage initial 1 Ra

 • Page 9 and 10:

  Pour utiliser l’i-Manual 1 2 Le m

 • Page 11 and 12:

  Spécifications Norme Type de dalle

 • Page 13 and 14:

  Installation des accessoires (Suppo

 • Page 15 and 16:

  Schéma/tableau des emplacements po

 • Page 17 and 18:

  Eclats et projections d’objets :

 • Page 20 and 21:

  Introducción Gracias por elegir es

 • Page 22 and 23:

  Instalación Instalación del sopor

 • Page 24 and 25:

  Cómo evitar la caída del televiso

 • Page 26 and 27:

  Ver TV Para ver programas de televi

 • Page 28 and 29:

  Información complementaria Soluci

 • Page 30 and 31:

  Nombre del modelo 52HX90x 46HX90x 4

 • Page 32 and 33:

  Tabla de dimensiones de instalació

 • Page 34 and 35:

  Información de seguridad Instalaci

 • Page 36:

  Tratamiento de las baterías al fin

 • Page 39 and 40:

  Inhoudsopgave De accessoires contro

 • Page 41 and 42:

  De kijkhoek van de tv aanpassen (al

 • Page 43 and 44:

  De eerste instellingen uitvoeren Pr

 • Page 45 and 46:

  i-Manual gebruiken 1 2 De gebruiksa

 • Page 47 and 48:

  Specificaties Systeem Beeldschermsy

 • Page 49 and 50:

  De accessoires installeren (wandmon

 • Page 51 and 52:

  Tabel/overzicht met de plaatsen van

 • Page 53 and 54:

  • Als het televisietoestel nog on

 • Page 56 and 57:

  Introduzione Grazie per avere scelt

 • Page 58 and 59:

  Operazioni preliminari Installazion

 • Page 60 and 61:

  Fissaggio del televisore per impedi

 • Page 62 and 63:

  Uso del televisore Visione dei prog

 • Page 64 and 65:

  Informazioni utili Risoluzione dei

 • Page 66 and 67:

  Nome del modello KDL- 52HX90x 46HX9

 • Page 68 and 69:

  Tabella delle dimensioni di install

 • Page 70 and 71:

  Informazioni di sicurezza Installaz

 • Page 72 and 73:

  Smaltimento del televisore Trattame

 • Page 74 and 75:

  Einführung Vielen Dank, dass Sie s

 • Page 76 and 77:

  Aufstellung und Grundeinstellungen

 • Page 78 and 79:

  Anbringen einer Kippsicherung für

 • Page 80 and 81:

  Fernsehempfang So sehen Sie fern 1

 • Page 82 and 83:

  Zusatzinformationen Störungsbehebu

 • Page 84 and 85:

  Bildschirmgröße (Diagonale) ca. 1

 • Page 86 and 87:

  Tabelle der Fernsehgeräte-Installa

 • Page 88 and 89:

  Sicherheitsinformationen Installati

 • Page 90:

  • Verwenden Sie keine Scheuerschw

 • Page 93 and 94:

  Índice Verificar os acessórios...

 • Page 95 and 96:

  Ajustar o ângulo de visualização

 • Page 97 and 98:

  Executar a configuração inicial O

 • Page 99 and 100:

  Utilizar o i-Manual 1 2 As instruç

 • Page 101 and 102:

  Características técnicas Sistema

 • Page 103 and 104:

  Instalar os Acessórios (Suporte de

 • Page 105 and 106:

  Diagrama/tabela das localizações

 • Page 107 and 108:

  Ambiente: Locais quentes, húmidos

 • Page 110 and 111:

  Inledning Tack för att du har valt

 • Page 112 and 113:

  Installation Montering av bordsstat

 • Page 114 and 115:

  Förhindra att din TV välter Binda

 • Page 116 and 117:

  Se på TV Titta på program 1 Slå

 • Page 118 and 119:

  Övrig information Felsökning Kont

 • Page 120 and 121:

  Modellnamn KDL- 52HX90x 46HX90x 46H

 • Page 122 and 123:

  Tabell över TV:ns installationsmå

 • Page 124 and 125:

  Säkerhetsinformation Installation

 • Page 126 and 127:

  Indledning Tak fordi du valgte dett

 • Page 128 and 129:

  Opsætning Fastgørelse af tv-fod ~

 • Page 130 and 131:

  Samling af kablerne Udførelse af s

 • Page 132 and 133:

  Brug af tv'et Se programmer 1 Tænd

 • Page 134 and 135:

  Yderligere oplysninger Fejlfinding

 • Page 136 and 137:

  Modelnavn KDL- 52HX90x 46HX90x 46HX

 • Page 138 and 139:

  Oversigt over mål til tv-montering

 • Page 140 and 141:

  Sikkerhedsoplysninger Installation/

 • Page 142 and 143:

  Johdanto Kiitos, että valitsit tä

 • Page 144 and 145:

  Asentaminen Pöytäjalustan kiinnit

 • Page 146 and 147:

  Kaapeleiden niputtaminen Alkuasetus

 • Page 148 and 149:

  TV:n katselu Ohjelmien katseleminen

 • Page 150 and 151:

  Lisätietoja Vianmääritys Tarkist

 • Page 152 and 153:

  Mallinimi KDL- 52HX90x 46HX90x 46HX

 • Page 154 and 155:

  Television asennusmittataulukko Ruu

 • Page 156 and 157:

  Turvallisuusohjeet Asennus ja käyt

 • Page 158 and 159:

  Nazwa produktu: cyfrowy telewizor k

 • Page 160 and 161:

  Instalacja Mocowanie podstawy ~ •

 • Page 162 and 163:

  Zabezpieczenie odbiornika TV przed

 • Page 164 and 165:

  Oglądanie telewizji Oglądanie pro

 • Page 166 and 167:

  Informacje dodatkowe Rozwiązywanie

 • Page 168 and 169:

  Nazwa modelu KDL- 52HX90x 46HX90x 4

 • Page 170 and 171:

  Tabela wymiarów instalacyjnych tel

 • Page 172 and 173:

  Informacje dotyczące bezpieczeńst

 • Page 174:

  Urządzenia dodatkowe • W pobliż

 • Page 177 and 178:

  Innhold Kontrollere tilbehøret....

 • Page 179 and 180:

  Justere TV-ens synsvinkel (kun KDL-

 • Page 181 and 182:

  Utføre grunnleggende innstilling K

 • Page 183 and 184:

  Bruke i-Manual 1 Betjeningsinstruks

 • Page 185 and 186:

  Spesifikasjoner System Skjermsystem

 • Page 187 and 188:

  Montere tilbehøret (veggmonterings

 • Page 189 and 190:

  Diagram/tabell over plassering av s

 • Page 191 and 192:

  Barns sikkerhet • Ikke la barn kl

 • Page 193 and 194:

  Περιεχόμενα Έλεγχο

 • Page 195 and 196:

  Ρύθμιση της γωνίας

 • Page 197 and 198:

  4 Ακολουθήστε τις ο

 • Page 199 and 200:

  Για χρήση του i-Manual 1

 • Page 201 and 202:

  Κατάσταση Γενικά Δ

 • Page 203 and 204:

  Όνομα μοντέλου KDL- 52

 • Page 205 and 206:

  Πίνακας διαστάσεων

 • Page 207 and 208:

  Πληροφορίες σχετικ

 • Page 209 and 210:

  Χειρισμός και καθα

 • Page 211 and 212:

  5.Η παρούσα εγγύηση

 • Page 213 and 214:

  İçindekiler Aksesuarları kontrol

 • Page 215 and 216:

  Televizyonun görüntüleme açıs

 • Page 217 and 218:

  Başlangıç kurulumunu gerçekleş

 • Page 219 and 220:

  i-Manual’i kullanmak için 1 2 Ç

 • Page 221 and 222:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel siste

 • Page 223 and 224:

  Aksesuarları takma (Duvara Montaj

 • Page 225 and 226:

  Vida ve Kanca yerleri şeması/tabl

 • Page 227 and 228:

  Kullanılmadığında •Eğer tele

 • Page 229 and 230: Uygunluk beyanı, üretici firmanı
 • Page 231 and 232: Obsah Kontrola příslušenství ..
 • Page 233 and 234: Nastavení úhlu televizoru (pouze
 • Page 235 and 236: Provedení počátečního nastaven
 • Page 237 and 238: Použití příručky i-Manual 1 2
 • Page 239 and 240: Specifikace Systém Systém panelu
 • Page 241 and 242: Instalace příslušenství (nást
 • Page 243 and 244: Nákres/tabulka umístění šroub
 • Page 245 and 246: Když televizor nepoužíváte •
 • Page 248 and 249: Bevezetés Köszönjük, hogy ezt a
 • Page 250 and 251: Beállítás Az asztali állvány c
 • Page 252 and 253: A TV-készülék felborulásának m
 • Page 254 and 255: TV-nézés TV-nézés 1 Kapcsolja b
 • Page 256 and 257: További információk Hibaelhárí
 • Page 258 and 259: Típusnév KDL- 52HX90x 46HX90x 46H
 • Page 260 and 261: Mérettáblázat a TV-készülék f
 • Page 262 and 263: Biztonsági előírások Üzembe he
 • Page 264: A tv-készülék elhelyezése hulla
 • Page 267 and 268: Obsah Kontrola príslušenstva ....
 • Page 269 and 270: Nastavenie pozorovacieho uhla (iba
 • Page 271 and 272: Urobenie úvodných nastavení Trie
 • Page 273 and 274: Používanie príručky i-Manual 1
 • Page 275 and 276: Technické parametre Systém Obrazo
 • Page 277 and 278: Inštalácia príslušenstva (mont
 • Page 279: Schéma/tabuľka umiestnenia skruti
 • Page 284 and 285: Introducere Vă mulţumim că aţi
 • Page 286 and 287: Instalarea Montarea suportului de m
 • Page 288 and 289: Prevenirea răsturnării televizoru
 • Page 290 and 291: Vizionare TV Vizionarea programelor
 • Page 292 and 293: Informaţii suplimentare Depanare V
 • Page 294 and 295: Numele modelului KDL- 52HX90x 46HX9
 • Page 296 and 297: Tabelul cu dimensiunile recomandate
 • Page 298 and 299: Informaţii privind siguranţa Inst
 • Page 300: • Manevraţi telecomanda cu grij
 • Page 303 and 304: Съдържание Проверк
 • Page 305 and 306: Регулиране на ъгъл
 • Page 307 and 308: Извършване на първ
 • Page 309 and 310: За да използвате i-Ma
 • Page 311 and 312: Състояние Общи Не м
 • Page 313 and 314: Име на модел KDL- 52HX90x
 • Page 315 and 316: Таблица на размери
 • Page 317 and 318: Информация за безо
 • Page 319 and 320: • Не използвайте г